Udviklingsområder

Planloven giver mulighed for, at kommunerne kan ansøge om udviklingsområder i kystnærhedszonen. 

For Udviklingsområder i kystnærhedszonen kan være:

  • Områder, hvor kommunen ønsker at planlægge for udvikling af kommunens byer og landsbyer eller områder, hvor kommunen ønsker at åbne mulighed for at give tilladelse til virksomheder og anlæg, svarende i øvrigt til i landzone
  • Områder uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Udviklingsområderne vil derfor som udgangspunkt ikke ligger helt ude ved kysten, men i stedet lidt inde i landet. Udviklingsområderne kan dog også åbne mulighed for udvikling af områder tæt ved kysten fx omkring byerne og på de små og mellemstore øer, inden for områder, hvor der ikke er særlige natur-, miljø og landskabsinteresser

Ansøgningen til denne tredje runde skal indsendes senest den 1. februar 2024.

Kommunernes efterfølgende planlægning for udviklingsområder følger planlovens almindelige regler for blandt byvækst herunder, at udlæg af ny byzone skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone.

Kommunerne skal fortsat sikre offentlighedens adgang til kysten, ligesom ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Udviklingsområder giver ikke mulighed for planlægning af nye sommerhusområder.

Kommunens udpegning af udviklingsområder skal koordineres med Grønt Danmarkskort, således at udviklingsområder og kommunernes indsats for at sikre flere og større sammenhængende naturområder indgår integreret i kommuneplanlægningen.

Selve udpegningen af udviklingsområder vil ske i et landsplandirektiv, der udstedes af ministeren for landdistrikter. Forud for udstedelse af det endelige landsplandirektiv vil et forslag til landsplandirektiv blive sendt i offentlig høring.

Vejledning om udviklingsområder
Plan- og Landdistriktsstyrelsen har udarbejdet en teknisk vejledning til ansøgningsprocessen, som kan findes her. Som en del af ansøgningen, skal der vedhæftes GIS-filer. Læs vejledning til format og indhold af GIS-filerne her: Vejledning til GIS-filer.

Vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen var i offentlig høring i perioden den 19. juni 2023 – 17. august 2023. Vejledningen er trådt i kraft 29. september 2023. Vejledningen er offentliggjort på Retsinformation som vejledning nr. 9755 af 29. september 2023 og kan ses her. Vejledningen kan også læses som pdf.

Opdateringen af vejledningen er en opfølgning på planlovsaftale af 15. juni 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti og er en opdatering af den tidligere vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen. Vejledningen har til formål at beskrive rammerne for udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, herunder særligt praksis i forhold til vurdering af de særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser.

Mulighed for løbende udfyldning af ansøgningsblanketten
Det er muligt at påbegynde udfyldning af ansøgningsblanketten for på et senere tidspunkt at genoptage. Det kræver imidlertid, at ansøgningslinket genbesøges med identisk login, som ved første login (Mit-ID Erhverv eller Nem-ID medarbejdersignatur). Ansøgningsportalen gemmer automatisk frem til senest udfyldte menupunkt (når der er trykket "næste"), når ansøgningsportalen lukkes.

OBS – vær opmærksom på, at indtastede data automatisk slettes efter 30 dage, hvis en ansøgning ikke er færdiggjort og indsendt. De 30 dage gælder fra det seneste tidspunkt, der er foretaget en indtastning.