Kolonihaver

Kommunal planlægning skal sikre, at kolonihaverne fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation i fritiden. Reglerne for kolonihaverne er fastsat i planloven og kolonihaveloven.

Planloven indeholder særlige bestemmelser, som skal sikre, at planlægningen for kolonihaveområder fremmes, bl.a. ved krav om, at der i kommuneplanen fastsættes retningslinjer for beliggenheden af arealer til kolonihaveområder samt rammer for indholdet af lokalplaner til kolonihaveformål, jf. planlovens §§ 11 a, stk. 1, nr. 8, 11 b, stk. 1, nr. 9, og 11 c. 


Planlægning for kolonihaveområder

Kommunerne har efter planloven pligt til at planlægge for kolonihaveområder. Kommunerne kan derfor udlægge nye kolonihaveområder, hvis det vurderes, at der lokalt er behov for det.


Kolonihaveloven

Bagrund og formål med kolonihaveloven

Kolonihaveloven trådte oprindeligt i kraft i 2001, og den indebar bl.a. at langt størstedelen af kolonihaverne i Danmark fik varig status. Formålet med loven er at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens mulighed for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Med loven ønsker man at fastholde kolonihaverne i bymiljøet, at integrere dem i byens grønne træk i samspil med byens andre friluftsaktiviteter og at bidrage til at kvalificere livet i byen, også for den lavere lønnede del af befolkningen. Lovens formål skal dermed være at sikre kolonihavernes sociale, kulturelle, rekreative og miljømæssige værdier – hvilket indikerer, at et af kolonihavens primære funktioner er selve haven.

Kolonihaveloven definerer, hvad der forstås ved et kolonihaveområde, og hvornår der er tale om et varigt kolonihaveområde. Loven sikrer, at den langt overvejende del af kolonihaveområderne forbliver varige kolonihaver, der ikke kan nedlægges som led i kommunernes almindelige kommune- og byplanlægning. Varige kolonihaveområder kan kun nedlægges under visse forudsætninger mod inddragelse af et nyt kolonihaveområde og kun efter tilladelse fra kommunen.

Listen over ikke-varige kolonihaver finder du på boligejer.dk i venstre side under fanen "Fakta".

Kommunernes tilsynspligt

Det er kommunerne som påser kolonihavelovens overholdelse, herunder fører tilsyn med, at der ikke foregår helårsbeboelse i det enkelte kolonihaveområde og sikrer, at de varige kolonihaveområder ikke nedlægges.

Kommunerne har desuden efter planloven pligt til at planlægge for kolonihaveområder. Kommunerne kan derfor udlægge nye kolonihaveområder, hvis man finder, at der lokalt er behov herfor, og de pågældende kommuner er indstillede på at efterkomme ønsket.

Hvad er en kolonihave?

Det fremgår af kolonihavelovens ordlyd, at der ved en kolonihave skal forstås en havelod i et kolonihaveområde, samt at kolonihaveområder kun må placeres i byzone eller landzone, og dermed ikke i et sommerhusområde (sommerhuse anvendes til ferie- og fritidsformål af en anden karakter end kolonihaveområder).

En kolonihave defineres i loven bl.a. ved, at havelodderne normalt ikke er større end 400 m2, og der må normalt opføres huse til dag- og natophold, men ikke til helårsbeboelse. Derudover kan der bygges til opbevaring af redskaber m.v.

Den overvejende del af kolonihaverne ligger på kommunalt ejet jord, mens en række andre parter ejer resten. Kolonihaveforbundet er normalt lejer af områderne, og lejer så videre til de lokale foreninger.

Yderligere om kolonihavehuses størrelse

Det er Plan- og Landdistriktsstyrelsens vurdering, at et kolonihavehus ikke væsentligt må overstige størrelsen på et gennemsnitligt sommerhus i Danmark, da forskellen på kolonihaveområder og sommerhusområder ellers risikerer at blive udvisket. Dette vil potentielt kunne stride imod kolonihavelovens hovedformål om at bevare kolonihaven, også for den lavere lønnede del af befolkningen, og samtidig indirekte konflikte med planlovens regulering af sommerhusområder, som havende nogle særlige karakteristika. Det gennemsnitlige sommerhus i Danmark er mellem 60 – 80 m2.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen vurderer desuden, at det kan blive problematisk på længere sigt, såfremt der planlægges for større kolonihavehuse, der i højere grad vil være egnede til brug som helårsbolig. Kolonihaveloven fastslår klart, at et kolonihaveområde er et område, hvor bebyggelsen ikke må anvendes til helårsbeboelse. Ikke desto mindre vil større huse muligvis kunne tilskynde til omgåelse af reglerne herom.