Veje

Kommunerne skal i planlægningen sikre overensstemmelse mellem byudvikling og offentlige investeringer i infrastruktur og transport, herunder veje og trafikanlæg.

Kommunerne skal vurdere, om lokale vejplaner og trafiktekniske tiltag kan få konsekvenser for eksisterende eller planlagte overordnede vejforbindelser og trafikanlæg.

National interesse

En koordineret kommunal og statslig transportplanlægning, der sikrer en sammenhængende transportstruktur, er af national interesse.

Det er også en national interesse, at kommuneplanlægningen varetager hensyn til den overordnede infrastruktur, så der sikres overensstemmelse mellem byudvikling og offentlige investeringer i infrastruktur og transport.

Det er vejdirektoratet og Trafikstyrelsen, der er sektormyndighed på nationale interesser knyttet til veje og trafik.

Hvad skal kommuneplanlægningen sikre?

Byudvikling skal understøtte de foretagne statslige investeringer i transportinfrastruktur og må ikke medføre væsentlige merudgifter for staten, herunder til veje. 

Kommunerne skal i planlægningen fastsætte retningslinjer for og kort over:

  • Beliggenheden af trafikanlæg.
  • Arealreservationer til planlagte og fremtidige trafikanlæg.

Lokale vejplaner

Kommunernes planer for nye arealudlæg skal følges af planer for det fremtidige lokale vejnet, med en vurdering af de trafikale konsekvenser af byudviklingen og dets opkobling til det overordnede vejnet. Der skal tillige redegøres for, om lokale vejplaner kan få konsekvenser for eksisterende og planlagte overordnede vejforbindelser og trafikanlæg, og om kommuneplanlægningen kan få trafikale konsekvenser, der rækker ud over kommunegrænsen.

Erhvervsområder langs motorveje

Transporttunge virksomheder er afhængige af lokaliseringsmuligheder med god tilgængelighed til motorveje. Erhvervsområder langs motorveje skal derfor forbeholdes transporttunge virksomheder såsom transport- og logistikvirksomheder.