Turismeplanlægning

Den kommunale turismeplanlægning understøtter vækst og udvikling, og særligt i kystområderne bidrager turismeerhvervet væsentligt til den danske samfundsøkonomi.

Planlægning for turismeudvikling

Det er en national interesse, at turismeerhvervet og de rekreative muligheder i kystområderne understøttes af kommunernes planlægning samtidig med at der tages hensyn til natur, landskab og miljømæssige værdier.

Der stilles i planloven særlige krav til planlægning for ferie- og fritidsanlæg og sommerhusområder i kystnærhedszonen, herunder også for udviklingsområderne.

Se også: Turisme
Se også: Kystnærhedszonen

Omplacering af sommerhusområder

Sommerhusområder er omdrejningspunkt for turismen uden for de større byer og vigtige rekreative områder for befolkningen. Samtidig er sommerhusområderne med til at understøtte butikslivet og skabe arbejdspladser lokalt.

For at give bedre vilkår for turismeerhvervet blev det muligt, med en ændring af planloven i 2017, at omplacere uattraktive sommerhsuområder i kystnærhedszonen til nye. 

Se også: Sommerhuse

Oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomien er et væksterhverv, der kan tiltrække turister og skabe job. Flere danske kommuner har igennem de senere år satset på at udvikle lokale oplevelsesøkonomiske centre i form af et eller flere geografisk afgrænsede områder, som anvendes til at samle oplevelsesøkonomiske tilbud. Det kan fx være inden for:

  • Sport
  • Koncerter
  • Forlystelser
  • Ferie-og fritidsaktiviteter

Se mere her

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

I november 2015 blev der udpeget ti forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme, som forventes at kunne tiltrække udenlandske turister og samtidig indpasses i kystlandskabet.

Med projekterne er der fundet en balance mellem naturen som kommunernes største aktiv og samtidig en forståelse for, at der skal være nogle faciliteter, som kan trække besøgende til. Forsøgsprojekterne vil betyde, at flere beboere og turister vil få glæde af Danmarks kyster.

Læs også: Evaluering af forsøgsordning for kyst- og naturturisme i planloven (pdf)

Forsøgsordning for turismeprojekter 

Med ændringen af planloven i 2017 blev en ny og styrket forsøgsordning mulig, som blandt andet giver mulighed for på visse vilkår at søge om udlæg af nye sommerhusområder som en del af turismeprojektet. 

Kystferiebyer

De danske kystområder kan tiltrække flere turister. Kommunerne kan gennem den fysiske planlægning medvirke til at understøtte denne udvikling.

Med rapporten om turismeudvikling i landets kystferiebyer i landets yderområder sættes der fokus på en række konkrete initiativer, som kommunerne kan anvende i for at fremme en udvikling i turismeerhvervet.

Læs også: Rapport om Turismeudvikling i yderområder – kystferiebyer (pdf)

Dialogforum om turismeplanlægning

Den daværende regering nedsatte i 2010 Dialogforum om turismeplanlægning, som i årene 2010 – 2015 mødtes jævnligt for at drøfte, hvilke muligheder og begrænsninger planloven satte for en udvikling af den danske kyst- og naturturisme på det tidspunkt.

Dialogforum om turismeplanlægning har afleveret to rapporter, hvoraf hovedindholdet i drøftelserne fremgår. Det handler om muligt indhold i turismepolitiske overvejelser og om, hvordan landets kommuner kan understøtte en udvikling i turismeerhvervet gennem den fysiske planlægning.

Læs også: Rapport fra Dialogforum 2011 (pdf)

Læs også: Rapport fra Dialogforum 2014 - 15 (pdf)