24.11.2023

Overflødiggjorte bygninger

Læs nærmere om regler og praksis vedrørende udlejning af ferieboliger indrettet i overflødiggjorte bygninger.

Udlejningstilladelse efter sommerhusloven

Udlejning af ferieboliger, som indrettes i overflødiggjorte bygninger som nærmere uddybet i de nedenfor beskrevne tilfælde, kræver altid en tilladelse efter sommerhusloven.

I disse særlige tilfælde kan der opnås en tilladelse til erhvervsmæssig udlejning efter sommerhusloven under nærmere forudsætninger og vilkår.

Det er i alle tilfælde en betingelse for udlejningstilladelsen efter sommerhusloven, at:

  • Ferieboligerne etableres i bygninger, der reelt er overflødiggjorte.
  • Bygningerne ikke er opført inden for de seneste fem år.
  • Bygningerne er egnede til formålet og har en reel bygningsværdi, herunder må de ikke være en ruin.
  • Den enkelte feriebolig skal fungere som en selvstændig enhed og skal kunne udlejes separat.
  • Bygningerne må ikke nedrives med henblik på genopførelse af udlejningsferieboliger.
  • Bygningerne må ikke være drivhuse, staklader, presenninghaller, skure, carporte og udhuse mv.

Kommunen påser, at indretning af ferieboligerne ikke indebærer at bygningerne om- eller tilbygges i væsentlig grad.

Ønskes ferieboliger indrettet i stuehuse, er det afgørende, at stuehuset ikke er nødvendigt for landbrugsdriften af ejendommen, jf. landbrugslovens regler. Kommunen påser overholdelsen heraf.

Første tilfælde: Overflødiggjorte bygninger 1) inden for klitfrednings- eller strandbeskyttelseslinjen eller 2) i kystnærhedszonen uden for udviklingsområderne 

I disse områder kan der efter praksis gives tilladelse efter sommerhusloven til udlejning af op til 10 ferieboliger på op til 100 m2 pr. feriebolig, som indrettes i overflødiggjorte driftsbygninger, herunder også stuehuse, på nuværende eller tidligere landbrugsejendom. Der stilles ikke krav om, at ejer skal bo på ejendommen.

De betingelser som er angivet i punktform ovenfor gælder også her.

Andet tilfælde: I udviklingsområder inden for kystnærhedszonen eller uden for kystnærhedszonen (almindelig landzone)

I disse områder kan der efter en konkret vurdering gives tilladelse til udlejning af ferieboliger på op til 100 m2 pr. feriebolig, som indrettes i overflødiggjorte driftsbygninger, herunder også stuehuse, på nuværende eller tidligere landsbrugsejendom samt andre overflødiggjorte bygninger (fx mejerier og skoler). Der er i disse områder ikke en øvre grænse på 10 ferieboliger, der kan opnås tilladelse til. Indretning af sådanne ferieboliger kan efter omstændighederne være omfattet af lokalplanpligt og af anden lovgivning, som kan påvirke mulighederne for at etablere ferieboliger.

De betingelser som er angivet i punktform ovenfor gælder også her.

Tredje tilfælde: I byzone og sommerhusområder

Efter sommerhusloven kan der opnås udlejningstilladelse til op til 10 ferieboliger på op til 100 m2 indrettet i overflødiggjorte driftsbygninger på nuværende eller tidligere landbrugsejendom i byzone og sommerhusområder. Indretning af sådanne ferieboliger kan efter omstændighederne være omfattet af lokalplanpligt og af anden lovgivning, som kan påvirke mulighederne for at etablere ferieboliger.

De betingelser som er angivet i punktform ovenfor gælder også her.

Landzonetilladelse og kommunens indhentning af vejledende udtalelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen efter sommerhusloven

Det er kommunen som myndighed, der efter § 35 i planloven giver en landzonetilladelse til etablering af ferieboliger i overflødiggjorte bygninger. 

Etablering/indretning af flere ferieboliger i overflødiggjorte bygninger i landzone kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35.

Etablering af én feriebolig i overflødiggjorte landbrugsbygninger og andre overflødiggjorte ejendomme i landzone kræver dog ikke en landzonetilladelse, hvis betingelserne i planlovens § 37 er opfyldt.

Det er kommunen, der som landzonemyndighed træffer afgørelse om der kan meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35. Det er også kommunen, der vurderer, om betingelserne i § 37 er opfyldt ved etablering af én feriebolig i overflødiggjort bygning. Ved større projekter kan etableringen af ferieboliger desuden være lokalplanpligtig.

Vejledende udtalelse

Når kommunen modtager en ansøgning om landzonetilladelse til indretning af ferieboliger i overflødiggjorte bygninger på landbrugsejendomme eller andre ejendomme, og kommunen vurderer, at der er grundlag for at meddele en sådan landzonetilladelse, bør kommunen anmode om en vejledende udtalelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen om mulighederne for, at ansøger kan opnå en tilladelse til udlejning af ferieboligerne efter sommerhusloven.

Der henvises i øvrigt til Vejledning om landzoneadministration, særligt afsnit 3.12.

Kommunens anmodning om en vejledende udtalelse skal sendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen via sommerhusloven@plst.dk. Anmodningen bør indeholde selve ansøgningen om landzonetilladelse og en nærmere beskrivelse af den konkrete sag.

Hvordan ansøger man om tilladelse til udlejning efter sommerhusloven?

Ansøgninger om tilladelse til udlejning af ferieboliger, der indrettes i overflødiggjorte bygninger kan ske ved brug af denne ansøgningsblanket til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

 

LINK TIL ANSØGNINGSBLANKET

Ansøgning om tilladelse til udlejning af ferieboliger i overflødiggjorte bygninger

Ønsker du at ansøge om tilladelse til udlejning af ferieboliger/værelser i overflødiggjorte bygninger, bedes du anvende denne blanket:

Ansøgningsblanket