Redegørelsen

En lokalplan skal ledsages af en redegørelse, der forklarer, hvad planen går ud på. Redegørelsen skal være letforståelig for offentligheden og andre myndigheder.

En lokalplan skal jf. planlovens § 16, stk. 1, ledsages af en redegørelse for, hvordan planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området.

Baggrunden for kravet om en redegørelse for lokalplanens sammenhæng med kommuneplanen og den øvrige planlægning er, at offentligheden og andre myndigheder skal have mulighed for at vurdere planforslaget og se, om deres interesser er varetaget, uden at de skal foretage omfattende undersøgelser eller indhente supplerende oplysninger.

Redegørelsen – § 16

Redegørelsen bør indeholde en beskrivelse af såvel den eksisterende som den planlagte arealanvendelse inden for lokalplanområdet og de tilgrænsende arealer, som forslaget har miljø– og planmæssige konsekvenser for.

Vær omhyggelig med at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem redegørelsen for lokalplanens indhold og de konkrete lokalplanbestemmelser.

Når redegørelsen beskriver de overvejelser og begrundelser, der ligger til grund for lokalplanens bestemmelser – for de valg der er truffet – har man dermed formuleret den planlægningsmæssige begrundelse. Det giver et godt grundlag for den senere administration, herunder for vurdering af, om der – ofte adskillige år efter planens vedtagelse – kan dispenseres fra planens bestemmelser.

Disponering

Praksis viser mange forskellige måder at disponere redegørelsen på, ligesom placeringen i forhold til lokalplanens bestemmelser kan løses på flere måder.

Redegørelsen kan fx deles op i:

  • en samlet generel del, der beskriver lokalplanens generelle baggrund, tilladelser fra andre myndigheder osv.
  • en speciel del, der forholder sig til de enkelte bestemmelser og står i umiddelbar tilknytning til disse.

Ved eventuel uoverensstemmelse mellem bestemmelse og redegørelse er det bestemmelsen, der gælder

Redegørelse for øvrig planlægning

Ved ‘øvrig planlægning for området’ forstås:

  • Relevant sektorplanlægning
  • Eventuelle landsplandirektiver
  • Statslige anlægsbeslutninger.

Redegørelsen kan belyse, hvordan lokalplanen forholder sig til øvrig planlægning, dvs. med kommunens begrundelse for, at lokalplanforslaget er vurderet at være i overensstemmelse med den overordnede planlægning.

Hvis der er uoverensstemmelse, redegøres der for, på hvilke punkter lokalplanforslaget er i strid med den overordnede planlægning og for, hvordan overensstemmelse bliver tilvejebragt.

Redegørelsen for øvrig planlægning må også – i den udstrækning det er relevant for lokalplanen – beskrive forholdet til planer udarbejdet af staten og kommunens handleplaner efter miljømålsloven, regionsrådets råstofplan, internationale naturbeskyttelsesområder, statslige vejplaner mv.

Tilladelser fra andre myndigheder

Redegørelsen skal jf. planlovens § 16, stk. 2, angive om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens tilladelser efter anden lovgivning

Det er ikke et krav efter planloven, at der i redegørelsen skal oplyses om tilladelser efter anden lovgivning, som kommunalbestyrelsen administrerer. Men det kan være vigtigt for lokalplanens brugere, at man i redegørelsen kan se, at lokalplanens
gennemførelse er afhængig af tilladelser efter særlovgivningen – og at sådanne tilladelser kan påklages efter særlovgivningens regler.

Se også: Forhold til anden lovgivning

Særlige redegørelseskrav nær kysten

I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. 

I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen.

Se også: Kystnærhedszonen

Behandling af indsigelser

Når redegørelsen til lokalplanforslaget optages som en del af den endelige plan, kan den suppleres med et afsnit om behandlingen af indsigelserne. Det kan være nyttigt for den efterfølgende administration af planens bestemmelser.