22.02.2022

Campingreglementet

Etablering og ændring af en campingplads samt ejerskifte, kræver tilladelse efter campingreglementet fra kommunen. Læs mere om regler og praksis her.

Kommunen fører tilsyn med campingpladserne

Det er campingpladsens udlejer (ejer eller forpagter), der har ansvaret for, at campingpladsen lever op til de gældende regler i campingreglementet. Kommunerne har som tilsynsmyndighed ansvar for at føre tilsyn med, om reglerne overholdes, herunder i forhold til indretningen af den enkelte campingenhed m.m., forbuddet mod helårsbeboelse, brandværnsforanstaltninger og hygiejniske forhold. Kommunens tilsynsreaktion skal rettes til campingpladsens udlejer (ejer eller forpagter), som har pligt til at berigtige et ulovligt forhold.

Kommunen har pligt til at reagere, når denne bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af ganske underordnet betydning (§ 10 a, stk. 7). Kommunen har også pligt til at påse, at udstedte påbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes (§ 10 a, stk. 6).

Tilladelse efter campingreglementet

Når man ønsker at etablere en campingplads, kræver det en tilladelse fra kommunen efter campingreglementet. Hvis campingpladsens indretning ønskes ændret, herunder ved opstilling af campinghytter m.m. kræver det også forudgående tilladelse.

Tilladelser efter campingreglementet er personlige og bortfalder derfor ved ejerskifte. Skifter campingpladsen ejer eller forpagter, kræves der derfor en ny tilladelse.

Introduktion til campingreglerne

Campingpladser skal som hovedregel have mindst 100 campingenheder og være åbne for offentligheden. Ved campingenheder forstås telte, campingvogne, campingbiler/autocampere, mobilehomes og campinghytter, herunder campingværelser og trætophytter m.v.

En campingenhed kan være transportabel eller ikke-transportabel.

Campinghytter

40 pct. af enhederne på en campingplads må være hytter (ikke umiddelbart transportable konstruktioner). Opstilling af campinghytter på den del af en campingplads, der ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen eller klitfredede områder, kan dog højst omfatte indtil 20 pct. af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter.

Campinghytter må maksimalt have en højde på fem meter. Dog må campinghytter beliggende i områder omfattet af reglerne om strandbeskyttelse og klitfredning maksimalt have en højde på fire meter. Campinghytters bruttoetageareal kan være op til 45 m2. Dog må bruttoarealet for hytter beliggende i områder omfattet af reglerne om strandbeskyttelse og klitfredning maksimalt være 30 m2.

Kravene til størrelse og højde gælder for alle typer af campinghytter, bortset fra internt forbundne hytter og campingværelser.

Campinghytter skal opstilles samlet, eventuelt i klynger med en afstand på maksimalt 5-6 meter mellem de enkelte hytter.

Der er krav til campingpladsens benyttelse og indretning og begrænset mulighed for vintercampering, samt forbud mod opstilling af store eller permanente vogne m.v.

Internt forbundne og sammenbyggede campinghytter

Internt forbundne hytter er højst to separate hytter, der er gjort internt forbundne. De to internt forbundne hytter må gerne etableres med en intern forbindelse mellem de to separate hytter. Der kan højest etableres intern forbindelse mellem to separate hytter, og de to separate hytter skal fortsat kunne udlejes særskilt, selvom de er internt forbundne. 

Internt forbundne campinghytters bruttoareal må ikke overstige 70m2 (inkl. den interne forbindelse). 

Hvis de internt forbundne campinghytter er beliggende på arealer omfattet af reglerne om strandbeskyttelse og klitfredning må de i kraft af deres interne forbindelse ikke overstige 60 m2.

Sammenbyggede hytter er campinghytter, der er bygget sammen uden en intern forbindelse.

Herunder ses 3 eksempler, som viser hhv. lovligt sammenbyggede og lovligt internt forbundne campinghytter, samt ulovligt internt forbundne campinghytter.

 

Campingværelser

Campingværelser kan etableres i allerede eksisterende bygninger på campingpladsen eller i campinghytter. 

Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse til etableringen af campingværelser i eksisterende byggeri på campingpladsen, hvis etableringen ikke på tidspunktet for tilladelsen eller senere medfører behov for nybyggeri på campingpladsen, jf. § 11, stk. 9.

Der er ingen begrænsning i højden på campingværelser, da de skal kunne rummes i den eksisterende bebyggelse.

Et campingværelse udgør en campingenhed. Kravene til det maksimale antal campingenheder, herunder evt. øvrige krav til placering og vilkår om udformning m.v. gælder derfor også. 

Trætophytter

Der stilles krav om, at: 

  • Der er vedtaget en lokalplan, som muliggør opførelse af trætophytter, 
  • Trætophytterne er beliggende udenfor arealer omfattet af reglerne omstrandbeskyttelse og klitfredning, og
  • At kravene til det maksimale antal campingenheder, størrelse, højde og vilkår om udformning og placering er opfyldt for trætophytterne.

Mobilehomes

Det beror på en konkret vurdering, om det pågældende mobilhome skal behandles efter reglerne for campinghytter (ikke-transportable) eller for campingvogne (transportable).

Det er det enkelte mobilehomes reelle egenskab som transportabel eller ikke-transportabel, der er afgørende for, hvilken kategori campingenheden tilhører.

Glamping

Glamping-begrebet er i den seneste tid vundet frem som en ny form for naturnær overnatning. De centrale regler for etablering af glamping beskrives i notatet. 

 

 

Baggrund og formål med reglerne

Campingreglementet har til formål at sikre, at campingpladserne har en tilfredsstillende standard og ikke udvikler sig til sommerhuslignende områder eller til helårsbeboelse, samt at campingreglementet skaber gode rammebetingelser for campingerhvervet og campister under hensyn til de planlægningsmæssige og natur- og landskabsmæssige interesser. På den måde sikre campingreglementet også, at campingpladserne udgør en mindre arealkrævende og alternativ ferieform. 

Reglementet regulerer bl.a. campingpladsernes tilladte minimumskapacitet, brugerkreds samt de maksimale grænser for campinghytters antal, størrelse, højde og evt. placering.

Campingreglementet er en bekendtgørelse udstedt med hjemmel i bl.a. sommerhusloven, som generelt regulerer erhvervsmæssig og længerevarende ferie- og fritidsudlejning m.v. Reglerne omfatter dels, (1) arealer der anvendes til campering, som har erhvervsmæssig karakter, og (2) arealer der anvendes til campering i en periode på mere end seks uger årligt.

Reglementet gælder for alle campingpladser, offentligt- som privatejede.

Anden relevant lovgivning

Ud over campingreglementet reguleres campingpladsers etablering, ændringer, indretning og drift af en lang række andre love og regler, fx planloven, naturbeskyttelsesloven, beredskabsloven, miljøbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven, skovloven, byggeloven, herunder bygningsreglementet, privatretlige aftaler m.fl.

Ønsker du at vide mere om reglerne?

 

LOVGIVNING

Relevante links

Campingreglementet (BEK nr. 319 af 28/03/2019 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser, med senere ændringer)

Sommerhusloven (LBK nr. 949 af 07/03/2013 om udlejning af fastejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v., med senere ændringer)

Vejledning om campingreglementet (VEJ nr. 9426 af 02/07/2020)