Zoneforhold

Danmark er efter planloven inddelt i 3 zoner: Byzone, sommerhusområde og landzone. Gennem zoneinddelingen skabes en klar grænse mellem by og det åbne land.

Planlovens bestemmelser om zoneinddeling står i lovens §34.

Hovedformålet med zoneinddelingen er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land samt sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen. 

Byzoner

Byzonen omfatter: 

 • Områder, som i en byudviklingsplan er inddraget til bymæssig bebyggelse.
 • Områder, som i en bygningsvedtægt er inddraget som byggeområder til bymæssig bebyggelse.
 • Områder, som i en byplanvedtægt er inddraget til bymæssig bebyggelse eller offentlige formål.
 • Områder, som i en lokalplan er overført til byzone.
 • Områder, som ved kommunalbestyrelsens beslutning har opretholdt status som byzone (i tilfælde af, at en byplanvedtægt eller en lokalplan er ophævet under de særlige tilfælde, der gælder efter § 33, stk. 1, nr. 2)

Se også: Byudvikling

Sommerhusområder

Zonen sommerhusområder omfatter: 

 • Områder, som i en bygningsvedtægt eller en byplanvedtægt er inddraget til sommerhusbebyggelse.
 • Områder, som i en lokalplan er overført til sommerhusområde. 
 • Områder, som ved kommunalbestyrelsens beslutning har opretholdt status som sommerhusområde (i tilfælde af, at en byplanvedtægt eller en lokalplan er ophævet under de særlige tilfælde, der gælder efter § 33, stk. 1, nr. 2)

Sommerhuse i sommerhusområder må som hovedregel kun benyttes i sommerhalvåret og - ifølge det såkaldte forbud mod helårsbeboelse - til kortvarige ferieophold i vinterhalvåret.

Reglerne skal sikre, at sommerhusområder fastholdes til rekreative formål og hindre, at sommerhusområderne udvikler sig til parcelhuskvarterer. Herudover skal reglerne medvirke til, at der ikke opstår et uhensigtsmæssigt pres for at inddrage nye sommerhusområder.

Se også: Sommerhuse

Sommerhusområder i kystnærhedszonen

For at sikre de værdifulde landskaber ved kysterne er der i planloven særlige begrænsninger for udlæg af nye sommerhusgrunde i kystområderne.
Den moderniserede planlov giver mulighed for:

 1. At kystkommunerne kan ansøge om at overføre eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone. 
 2. At kommunerne kan omplacere og udlægge nye sommerhusområder. 

Se også: Omplacering og inddragelse af nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen

Landzoner

Landzoner er de områder, der ikke er defineret som byzone eller sommerhusområde. 

Landzoner omfatter:

 • Det åbne land
 • En stor del af de mindste landsbyer.

Områder i landzonen skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse, end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. I landzone kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Planloven indeholder dog en række undtagelser fra kravet om tilladelse.

Hovedformålet med landzone-bestemmelserne er at forhindre ukontrolleret bebyggelse og anlæg i det åbne land og bevare værdifulde landskaber.

Se også: Landzoneadministration

Ændring i zonestatus

Kommuneplanen fastlægger, hvilke arealer i landzone der kan overføres til byzone eller sommerhusområde. Når et areal ønskes overført til byzone eller sommerhusområde, forudsætter det vedtagelse af en lokalplan, der har bestemmelse om ændring af zonestatus.

Se også: Bestemmelser under lokalplanlægning.

RELEVANTE LINKS

Lovgivning