Evaluering af planloven m.v. 2021

Evaluering af planloven m.v. 2021 er offentliggjort den 29. marts 2021

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 15. juni 2022 aftalt at følge op på evalueringen af planloven fra marts 2021 og gennemføre en række ændringer af planloven og anden relevant lovgivning. Se pressemeddelelse og aftale her.

Som opfølgning på aftale om ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommu­ner, borgere og virksomheder i hele landet” mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev der i 2017 gennemført en lang række ændringer i planloven. Samtidig blev naturbeskyttelseslovens regler om strandbe­skyttelse, klitfredning og sø- og åbeskyttelseslinjen ændret, og der blev etableret nye klagenævn på planområdet og miljøområdet. Partierne aftalte endvidere, at planloven m.v. skal evalueres inden 1. juli 2020. Folketinget er orienteret om, at evalueringen er udskudt på grund af Covid-19 og derfor først offentliggøres i 1. kvartal 2021.

Evalueringen omfatter:

samt bilag: