Bymidter

Levende og bæredygtige bymidter er en forudsætning for, at det er attraktivt at bo og arbejde i hele landet. Arbejdet med at sikre levende bymidter er derfor et vigtigt element i at skabe en positiv udvikling i hele Danmark. Dog oplever mange bymidter udfordringer som følge af funktionsudtømning, bla. pga. affolkning, ændrede handelsmønstre og nye mobilitets- og pendlingsmønstre. Der er igangsat en række initiativer og afsat midler med det formål at fastholde levende bymidter i de mindre og mellemstore byer.

Strategisk planlægning for bymidter

Den 1. januar 2024 trådte planlovens regler om strategisk planlægning for bymidter i kraft. Ændringen betyder, at kommunerne skal tage stilling til udviklingen af bymidter for byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere i kommuneplanlægningen.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om, hvordan kommunerne lever op til de nye krav. Vejledningen giver et overblik over bestemmelserne om strategisk planlægning for bymidter i planloven og en uddybning af hvad de enkelte bestemmelser indebærer.

Forsøgsordning for frie bymidter

Et bredt flertal i Folketinget har i november 2021 indgået aftalen Mere liv i bymidter og landdistrikter. Aftalen beskriver en række indsatser, der skal bidrage til at bymidterne igen bliver et lokalt samlingspunkt og mødested. 

En af indsatserne ’forsøgsordning med frie bymidter’ er igangsat. Forsøgsordningen vil give udvalgte bymidter mulighed for at afprøve nye og innovative tilgange til at skabe liv i bymidten. Læs mere om forsøgsordningen med frie bymidter her. 

Lov om forsøgsordning for frie bymidter blev vedtaget af Folketinget d. 28. maj.

Puljemidler til bymidter

I aftalen Mere liv i bymidter og landdistrikter er der afsat 180 mio. kr. i perioden 2022-2027 til fornyelse af bymidter og placering af lokale velfærdscentre. Målgruppen er byer mellem 4.000-20.000 indbyggere. Læs mere om Fornyelse af bymidter.

I 2021-2027 har det danske regionalfondsprogram en prioritet, der er målrettet udvikling af bæredygtige og levende bymidter. I programmet er afsat 140 mio. kr. til byudvikling. Midlerne udmøntes ad flere omgange i programperioden. Målgruppen er byer mellem 4.000-20.000 indbyggere. Læs mere her.

Partnerskab for levende bymidter

Den daværende regering nedsatte i august 2020 Partnerskab for levende bymidter, som har sat fokus på at fastholde og understøtte levende bymidter i mindre og mellemstore byer. Partnerskabet har indsamlet og analyseret en række gode eksempler på arbejdet med levende bymidter og har på den baggrund udarbejdet en række anbefalinger til arbejdet med levende bymidter. Herudover er anbefalingerne blevet testet i fem byer, hvilket har resulteret i en række konkrete erfaringer med arbejdet med levende bymidter. Læs mere om partnerskabet her.