01.07.2021

Fleksboligordningen

Fleksboligordningen gør det muligt at benytte en helårsbolig som ferie- og fritidsbolig. Læs mere om fleksboliger her.

Planlovens bestemmelse om fleksboliger giver en ejeren af en helårsbolig mulighed for at benytte sin helårsbolig som ferie- og fritidsbolig, med ret til senere at vende tilbage at benytte boligen til helårsbeboelse uden krav om landzonetilladelse.

Baggrund for fleksboligordningen

I landområderne opleves et fald i befolkningstallet, hvilket bl.a. har den direkte effekt, at flere huse står tomme og nogle steder forfalder. Fleksboligordningen har til formål at øge væksten i landdistrikterne, modvirke affolkning og forfald af boliger og samtidig fremme omsætteligheden af boliger i landdistrikterne.

Fleksboligordningen giver kommunerne mulighed for at meddele en fleksboligtilladelse til, at en helårsbeboelse kan anvendes som en fritidsbolig, med en senere umiddelbar ret til at genoptage anvendelsen som helårsbeboelse uden landzonetilladelse.

Det er op til den enkelte kommune at fastlægge de nærmere retningslinjer for ordningens anvendelse inden for rammerne af boligreguleringslovens § 50, stk. 1 og planlovens § 41a. Det er ligeledes kommunens ansvar at påse, at ordningen benyttes med respekt for anden lovgivning, herunder f.eks. planlovens øvrige bestemmelser og sommerhusloven.

Typer af fleksboligtilladelser

Fleksboligordningen giver kommunerne mulighed for at meddele forskellige typer af fleksboligtilladelser. Fleksboligtilladelser kan både meddeles til fysiske personer, så tilladelsen følger ejeren eller meddeles, så den knytter an til selve boligen. En fleksboligtilladelse kan tidsbegrænses, men det er ikke et krav.

Kommunen har mulighed for at meddele en fleksboligtilladelse, så anvendelsen af boligen frit kan veksles mellem anvendelse som fritidsbolig og helårsbeboelse eller meddele fleksboligtilladelsen således, at den bortfalder, når anvendelsen som helårsbeboelse genoptages. 

Disse forskellige muligheder for at meddele fleksboligtilladelser giver i alt otte forskellige typer af fleksboligtilladelser.

Kommunens retningslinjer for fleksboligordningen skal indeholde en beskrivelse af de forskellige mulige fleksboligtilladelser, som kommunen ønsker at anvende.

Fleksboligordningen indeholder desuden en mulighed for, at kommunen kan meddele et bindende forhåndstilsagn om fleksboligtilladelse til en anden person end boligens aktuelle ejere. Denne mulighed er særligt anvendelig i forbindelse med handler, hvor der er et ønske om at fremme boligens omsættelighed ved at udvide boligens anvendelsesmuligheder.

Registrering af fleksboligtilladelser

Kommunen har pligt til at ajourføre bygnings- og boligregisteret (BBR), når der udstedes en fleksboligtilladelse, eller når kommunen modtager oplysning om, at en sådan fleksboligtilladelse ikke længere er gældende. I BBR skal tilladelsesarten og eventuel ophørsdato registreres. 

Må man udleje sin fleksbolig til ferie- og fritidsformål m.v.?

Sommerhuslovens regler om udlejning gælder også fleksboliger. Det betyder, at fleksboliger, der anvendes som fritidsbolig, gerne må udlejes under forudsætning af, at ferieboligens ejere har et reelt eget brug af ferieboligen, og at udlejningen ikke får en mere professionel (erhvervsmæssig) karakter. Læs mere om reglerne for udlejning af fleksboliger, værelser, sommerhuse, ferieboliger og andre boliger her.

Når en fleksbolig igen anvendes som helårsbolig og ønskes udlejet til ferie- og fritidsmæssige formål m.v., gælder sommerhuslovens regler for udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v. Læs mere om disse regler her.