Ophævelse eller revision

Planloven åbner mulighed for ophævelse eller revision af en lokalplan eller byplanvedtægt. Servitutbestemmelser er underlagt både samtykke og påtaleret.

Kommunalbestyrelsen kan gennem en ny lokalplan ændre bestemmelserne helt eller delvist i en eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.

Det skal fremgå udtrykkeligt af den nye lokalplan, hvis en eksisterende lokalplan ophæves. Det samme gælder, hvis det alene er dele af den pågældende plan, der erstattes af nye bestemmelser. 

Det er muligt at supplere eller ændre bestemmelser i en gældende lokalplan eller byplanvedtægt ved at tilvejebringe en lokalplan, der alene indeholder de bestemmelser, som planen ønskes ændret eller suppleret med. 

Det kan være hensigtsmæssigt, fx hvis der kun ønskes ændret enkelte punkter i den gældende lokalplan.

Tilbageførsel til landzone uden lokalplan

Byplanvedtægter og lokalplaner kan som hovedregel kun ophæves ved en ny lokalplan, men planloven åbner mulighed for, at kommunen ved en beslutning i kommunalbestyrelsen kan ophæve en lokalplan eller byplanvedtægt i 2 situationer:

  1. Byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone kan ophæves, samt lokalplaner for arealer i landzone, hvor der ikke skal træde nogen ny planlægning i stedet.
  2. Der er også mulighed for at ophæve byplanvedtægter og lokalplaner for områder i byzone og sommerhusområde, når det ikke længere er muligt at administrere tilladelser mv. uden anvendelse af et § 14-forbud eller ved dispensationer efter § 19.

Samtykke

Efter planloven kan en ejer af fast ejendom kun med forudgående samtykke fra kommunalbestyrelsen gyldigt pålægge ejendommen servitutbestemmelser om forhold, der kan optages bestemmelse om i en lokalplan. Det samme gælder for ændring af bestående servitutter, hvis ændringen er ensbetydende med pålæg af en ny servitutbestemmelse.

Ophævelse af eksisterende servitutter ved aftale mellem parterne kræver ikke kommunalbestyrelsens samtykke.

Påtaleret

Kommunalbestyrelsen kan ved påbud eller forbud sikre overholdelsen af servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan.

Bestemmelsen omfatter samme gruppe servitutter, som kræver samtykke, dvs. private servitutter om emner, der kan reguleres i en lokalplan. Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen adgang til at håndhæve disse servitutter, uanset om kommunen har påtaleret i henhold til servitutten.

Det er naturligvis en forudsætning, at kommunalbestyrelsen varetager et planlægningsmæssigt formål ved udøvelsen af påtaleretten.