Statsligt udpegede energiparker på land

Med klimaaftale om grøn strøm og varme fra 2022, var en af ambitionerne at bidrage med rammerne til at understøtte en markedsdrevet firedobling af elproduktionen fra sol og vind på land frem mod 2030. Med regeringens udspil fra den 9. oktober 2023; Klimahandling - sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land,og efterfølgende Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023 - Rammevilkår til fremme af VE-udbygningen på land, sættes de rammer, der kan bidrage til at gøre en firedobling mulig. 

Via udspillet og klimaaftalen vil regeringen gøre det nemmere og mere attraktivt at opføre energiparker, der kan samle flere vindmøller og solceller i samme område. På den måde styrkes incitamentet for kommuner, for virksomheder og for lokalsamfundene til at sætte vedvarende energi op på land. Et væsentligt element i udmøntningen af klimaaftalen fra 2023 er ’Lov om statsligt udpegede energiparker’, som er vedtaget af Folketinget den 30. maj 2024. Loven træder i kraft den 1. juli 2024. Loven muliggør udpegning af energiparker på land med bedre vilkår for etablering af vindmøller og solcelleanlæg samt tilknyttede anlæg i form af PtX-anlæg og anden erhvervsmæssig bebyggelse. Læs mere om loven her

Energiparker udpeges af ministeren for byer og landdistrikter efter regler i lov om statsligt udpegede energiparker. Udpegningen forudsætter tilslutning fra den kommune, hvor energiparken skal ligge. 

Der har i 2022 og 2023 været to indmeldingsrunder, hvor kommuner og VE-opstillere har haft mulighed for at indmelde arealer til potentielle energiparker:

Potentielle arealer til energiparker - runde 1 

Plan- og landdistriktsstyrelsen, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har i samarbejde med landets kommuner og VE-branchen, identificeret 32 potentielle arealer til energiparker rundt om i Danmark. Det er arealer, der er indmeldt af kommuner og virksomheder, og der pågår nu en proces i tæt dialog med kommunerne, hvor en række af arealerne udpeges til energiparker, hvis de er egnede, og der er kommunal opbakning. 

Arealerne er screenet ud fra en række nationale interesser, VE-potentiale og mulighed for indpasning i det overordnede elnet inden udgangen af 2030. Der blev desuden gennemført en offentlig høring i efteråret 2023.  

Potentielle arealer til energiparker - supplerende runde

Som en del af regeringens udspil blev der i november 2023 åbnet for indmelding af yderligere arealer til potentielle energiparker. Indmeldingsrunden havde frist den 4. december 2023, og i alt er 83 arealer blevet indmeldt. Arealerne indgår  i en screeningsproces hos de relevante myndigheder ligesom der pågår kommune- og opstillerdialog om relevante arealer. Dialogen skal undersøge potentialer og udfordringer forbundet med etablering af vedvarende energi på de identificerede arealer.

Yderligere runder for indmelding af arealer til potentielle energiparker

Der bliver desuden åbnet for yderligere indmelding af arealer til potentielle energiparker ultimo 2024 samt i 2025.