Forsøgsordning med frie bymidter

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en række indsatser, der skal skabe mere liv i bymidter og landdistrikter. En af indsatserne er en forsøgsordning med frie bymidter, hvor 14 byer sættes fri af eksisterende regler og lovgivning for at finde nye veje til at skabe mere liv i bymidten.

Forsøgsordningen er målrettet bymidterne i de mindre og mellemstore byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig til i samarbejde med lokale aktører at etablere velfærdscentre med lokale velfærdstilbud, der kan understøtte bylivet og styrke den nære velfærd.

I mange bymidter er der brug for et fysisk løft i form af forskønnelse af bygninger og bymiljøer og det kan være en stor udgift for den enkelte kommune. Derfor er der til bymidterne i forsøgsordningen afsat i alt 130 mio. kr. til medfinansiering af fornyelse og etablering af lokale velfærdsfunktioner i bymidten. 

Forsøgsordningen løber fra 2024 til 2029. Indsatserne i bymidterne vil blive midtvejsevalueret i 2026 og slutevalueret i 2029.

14 byer deltager i forsøgsordningen  

I juni 2022 blev 14 byer prækvalificeret til at udarbejde en kvalificeret ansøgning og pege på de lovgivningsområder, som de ønskede fritagelse fra. På baggrund af kvalificerede ansøgninger fra de 14 kommuner har aftalekredsen valgt, at alle 14 skal indgå i forsøgsordningen. 
De 14 kommuner og byer er følgende:

Assens Kommune med Assens by, Faaborg-Midtfyn Kommune med Faaborg by, Billund Kommune med Grindsted by, Syddjurs Kommune med Hornslet by, Ikast-Brande kommune med Ikast by, Sønderborg Kommune med Nordborg by, Odsherred Kommune med Nykøbing Sjælland by, Odder Kommune med Odder by, Nordfyns Kommune med Otterup by, Aabenraa Kommune med Rødekro by, Bornholms Regionskommune med Rønne by, Guldborgsund Kommune med Sakskøbing by, Rebild Kommune med Støvring by og Kolding Kommune med Vamdrup by.

Lov om forsøgsordning for frie bymidter 

På baggrund af ønsker fra kommunerne, har aftalekredsen bag forsøgsordningen besluttet, hvilke lovfritagelser, byerne skal have mulighed for at afprøve. Byerne får fx mulighed for at indrette velfærdscentre, hvor kommunale lokaler kan udlejes til private erhverv på markedsvilkår, dispensere fra anvendelsen i lokalplaner med henblik på at afprøve midlertidige aktiviteter eller mindre projekter i bymidten og mulighed for at uddele adfærdsfremmede gaver for at motivere borgere til at deltage i byrumseksperimenter.

Loven, der giver hjemmel til de konkrete forsøg, træder i kraft d. 1. juli 2024. Du kan læse loven her. 

Kriterier for at indgå i forsøgsordningen 

Der var følgende krav for at indgå i forsøgsordning med frie bymidter: 

  • Bymidterne ligger i byer med mellem 4.000- 20.000 indbyggere. Undtagelser kan gives for byer med enten færre eller flere indbyggere, hvis det kan begrundes i ansøgningen, fx hvis byen har færre end 4.000 indbyggere, men er den største by i kommunen, betjener et stort opland eller hvis byen oplever store udfordringer selvom den har flere end 20.000 indbyggere. 
  • Kommunen forpligter sig til at etablere lokale velfærdscentre med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet som fx borger-service, sundhedsfunktioner, kulturskoler, fritidsaktiviteter, biblioteker mv., og disse sammentænkes og samlokaliseres med bymidtens øvrige funktioner og byliv i et samarbejde med byens øvrige parter. Velfærdstilbuddene skal udspringe af lokale behov, opretholde samme kvalitet som andre velfærdstilbud i kommunen og der lægges vægt på nytænkende og innovative projekter. 
  • Lokale private og civile aktører, fx lokale ildsjæle og foreninger, skal inddrages i et bredt samarbejde med kommunen. Der lægges vægt på nye samarbejdsformer med lokale aktører og inddragelse af civilsamfundet, som styrker det lokale engagement.

Der blev lagt vægt på følgende forhold ved udvælgelsen af de 14 bymidter i nedenstående prioriterede rækkefølge: 

  1. Der er tale om nytænkende og innovative indsatser og samarbejdsformer. 
  2. Bymidten rummer potentiale til at fastholde et byliv og den har betydning for den lokale serviceforsyning i et større opland.  
  3. De 14 bymidter repræsenterer tilsammen en bred vifte af forskellige indsatser og samarbejdsformer. 
  4. De 14 bymidter repræsenterer tilsammen både mindre og større byer, og byer med forskellige oplandsfunktioner og potentialer. 
  5. Der er geografisk spredning mellem bymidterne, så der så vidt muligt indgår byer fra alle regioner.