Klimahensyn

Klimaforandringerne gør det nødvendigt, at kommunerne medvirker til at forebygge og afværge klimarelaterede udfordringer. Med udvidelsen af planlovens formål med klima har kommunerne fået bedre muligheder for at gennemføre en planlægning, der kan medvirke til at mindske udledningen af klimagasser, øge modstandsdygtigheden i forhold til klimaforandringer samt styrke natur og bæredygtighed.

Den 1. juli 2023 trådte en ændring af planloven i kraft, som giver kommunerne mulighed for at varetage hensyn til klima i planlægningen, herunder ønsket om at forebygge udledning af drivhusgasser, som i denne sammenhæng er en samlebetegnelse for luftarter, der bidrager til drivhuseffekten.

Der vil blive udarbejdet en vejledning om de nye muligheder for at varetage klimahensyn i planlægningen. Et udkast til vejledningen forventes sendt i høring inden sommerferien 2024.

Klima i planlovens formål

Efter planlovens formål skal kommunerne sikre, at den fysiske planlægning medvirker til at mindske udledningen af klimagasser, øge modstandsdygtigheden i forhold til klimaforandringer samt styrke natur og bæredygtighed. 

Det er kommunalbestyrelsen som planlæggende myndighed, der vil skulle afveje og gøre rede for, hvordan klimahensyn indgår i den konkrete planlægning. Kommunalbestyrelsen kan vælge at vægte klimahensyn højere end de øvrige hensyn, der fremgår af formålsbestemmelsen, hvis dette i øvrigt er sagligt begrundet.

Klima som national interesse

Der er behov for bedre planlægningsmæssige redskaber for at sikre fx opsætning af vindmøller og store solcelleanlæg i det åbne land. Kommunerne har fået mulighed for at varetage klimahensyn i den fysiske planlægning og udpege arealer til opstilling af vedvarende energikilder som f.eks. vindmøller og solcelleanlæg bl.a. i herregårdslandskaber. Desuden er varetagelse af klimahensyn nu en national interesse i den kommunale planlægning, som staten fører tilsyn med.

Klima i lokalplanlægning

Planlovsændringen pr. 1. juli 2023 giver ikke mulighed for at fastsætte nye typer af bindende krav i lokalplaner, som ikke ligger inden for lokalplankataloget i planlovens § 15.

Der er fra den 1. januar 2023 indført krav i bygningsreglementet om dokumentation og overholdelse af grænseværdi for bygningers klimapåvirkning, som i henhold til aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri løbende strammes frem mod 2030.