Vindmøller

Vindens energi er en ressource, der ikke kan opbruges. På langt sigt skal Danmarks energiforsyning gøres fri af fossile brændsler, og det forventes, at vindmøller (både hav- og landvindmøller) også i fremtiden vil udgøre en væsentlig del af el-forsyningen

Energiaftale af 29. juni 2018

Et enig Folketing indgik i juni 2018 en ny energipolitisk aftale. Energiaftalen muliggør, at Danmark kan dække 55 % af sit energibehov ved vedvarede energi i 2030. Aftalen indebærer at kul i 2030 skal være udfaset af vores elproduktion, og der derfor skal skrues op for de grønne energikilder.

Der henvises til energiaftalen her.

Som opfølgning på energiaftalen er bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til opstilling ændret. Ændringen ophæver den højdebegrænsning som der tidligere har været for almindelige produktionsmøller på 150 meter. Kommunerne er ansvarlig for planlægning for vindmøller og kan nu planlægge for møller over 150 meter. Kommunerne skal i deres planlægning fortsat tage hensyn til bl.a. naboer, samt værdifulde natur og landskaber. 

Ny Bekendtgørelse af 6. september 2019

Se 'Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller' her

Læs sammenfattende redegørelse, høringsnotat, høringssvar og klagevejledning på høringsportalen her

Udpegning af områder til vindmøller

Kommunerne skal planlægge for vindmøller og skal i deres kommuneplan udpege områder hvor det er muligt at placere vindmøller.

Det fremgår af energiaftale fra juni 2018 at solceller, landvind kystnære vindmøller samt bølge- og vandkraft fremadrettet skal konkurrere om at levere mest grøn strøm til forbrugerne for sammenlagt 4,2 mia. kr. i perioden 2020 til 2014. Der kan læses mere om de teknologineutrale udbud på www.ens.dk 

PLACERING AF VINDMØLLER

Afstandskort

Som en hjælp til kommunernes videre planlægning og arbejde med at finde egnede arealer til fremtidens vindmøller har Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet et giskort som viser områder i Danmark hvor der er mindst 400, 500 og 600 meter fra nærmeste beboelse. Vær opmærksom på at data kun er vejledende.

Afstandskort (GIS-portal åbner i nyt vindue)

Hvorfor inddrage borgerne?

Placering af vindmøller er et emne, der kan få sindene i kog. For selvom mange danskere går ind for vindenergi, har en del samtidig den holdning, at møllerne helst ikke skal placeres for tæt på deres bolig. Der er mange eksempler på, at placering af vindmøller bliver et lokalt stridspunkt.

Erfaringen viser, at det godt kan lade sig gøre at løfte dialogen over "not in my backyard"-niveauet og nå til en fælles forståelse af behov og muligheder i placeringen af vindmøller. Det kan ske ved at inddrage naboer og andre lokale interessenter tidligt i planlægningsprocessen, mens der er mulighed for at påvirke beslutningen.

Ejerskab gennem tidlig inddragelse

En god og konstruktiv dialog kræver tid og plads til, at borgere, politikere, fagfolk, investorer og andre interessenter sammen kan overveje fordele og ulemper ved forskellige placeringer og drøfte deres bekymringer og forestillinger. Ejerskab er et nøgleord. Hvis det kan lykkes via tidlig inddragelse at skabe ejerskab til vindmølleprojektet hos borgere, interessenter og politikere, bliver det langt nemmere at gennemføre planen i den sidste ende.

Hvis det ikke lykkes at skabe ejerskab, kan konsekvensen ofte være modstand, mytedannelse og klager, som kan trække beslutningen og gennemførelsen i langdrag. Så det kan godt betale sig at investere i at udvikle ejerskab.