Produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder

Det er et overordnet nationalt hensyn at sikre vækst og erhvervsudvikling, herunder at sikre produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomhedernes drifts- og udviklingsbehov.

Med ændringen af planloven, som trådte i kraft i juni 2017 (Lov nr. 668 af 8. juni 2017 med senere ændringer), er der indført regler som sikrer, at kommunerne i deres planlægning skal tage hensyn til produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder herunder virksomhedernes drifts- og udviklings­behov.

Hensynet til produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheders driftsvilkår og fortsatte udviklingsmuligheder skal derfor indgå som et tema i kommune- og lokalplanlægning.

Den kommunale planlægning skal sikre, at der i forbindelse med udvikling af arealer til miljøfølsom anvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål mv., i videst muligt omfang tages hensyn til produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheders drifts- og udviklingsmulig­heder. I forbindelse med planlægning skal  de gældende miljø­regler og vejledende grænseværdier for støj, lugt, støv og anden luftforurening overholdes.

Antallet af produktionsvirksomheder i Danmark er estimeret til ca. 15.000. Derudover er der et større antal transport- og logistikvirksomheder. Ved produktionsvirksomheder forstås jf. planlovens § 11a, stk. 12:

 • virksomheder omfattet af bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed,
 • bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som har hjemmel i lov om miljøbeskyttelse,
 • bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, som har hjemmel i lov om miljøbeskyttelse, eller
 • virksomheder anført på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som har hjemmel i lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Husdyrbrug er ikke omfattet af begrebet produktionsvirksomheder

Som det fremgår af teksten fra lovbestemmelsen ovenfor, er det i forbindelse med afgrænsning af definitionen af produktionsvirksomheder besluttet, at husdyrbrug ikke er omfattet af begrebet produktionsvirksomheder. I forbindelse med arbejdet omkring lugt, støv og anden luftforurening, er det besluttet at der skal tages højde for husdyrbrug, som derfor fremgår af § 15 b.

Planlægning for produktionsvirksomheder, transport og logistikvirksomheder

Kommunerne skal i planlægningen af områder til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål mv. tage hensyn til, hvordan produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomhederne i området påvirker omgivelserne med hensyn til:

 • støj
 • lugt
 • støv
 • anden luftforurening

Kommuneplanlægning

Retningslinjer

Det er et krav i planloven (§11 a stk. 1 nr. 25-27), at kommuneplanerne skal indeholde retningslinjer for:

 • beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder
 • beliggenheden af konsekvensområderne omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder
 • udpegningen af transformationsområder, ift. produktionsvirksomheder, men ikke ift. transport- og logistikvirksomheder

Hvis kommunen ikke udlægger erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, skal kommunen redegøre for, hvorfor det ikke er relevant i kommunen.

Rammer forbeholdt produktionsvirksomheder, transport og logistikvirksomheder

Kommunerne kan med deres kommuneplanlægning udlægge erhvervsrammer forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistik virksomheder (planlovens §11b stk. 16). På den måde tydeliggør kommunen deres visioner for, hvor i kommunen der ønskes en oprettelse af produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og dermed områder der friholdes for boliger, kontorbyggeri m.v. Kommunen kan på den måde tiltrække nye virksomheder, samt fastholde eksisterende virksomheder. Det skal sikres, at der fortsat vil være lokaliseringsmuligheder for nye virksomheder og anlæg, som af miljøhensyn ikke kan integreres i den øvrige by. 

Det er ikke et krav, at kommunerne udpeger erhvervsrammer forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder i deres kommuneplan, så længe kommunerne tager hensyn til og redegør for produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomhederne i deres planlægning.

Konsekvensområder

Kommunen kan udpege konsekvensområder omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, hvor de vurderer det hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at developere eller grundejere som ønsker at udvikle området med boliger, institutioner, kontorer, rekreative anvendelser eller anden miljøfølsom anvendelse skal være opmærksom på miljøforureningen fra virksomheden/-erne i nærområdet. Det kan også være hensigtsmæssigt at udpege konsekvensområder, hvis kommunen ønsker at gøre virksomheden opmærksom på at der er byudviklingsinteresser i områder, hvor virksomheden i dag forurener. Det vil typisk være områder hvor byudviklingen rykker tættere på produktionsvirksomhederne, eller område i nærheden af erhvervsområder som kommunen ønsker at fastholde i forhold til sin erhvervsstrategi.

Konsekvensområder kan sammenlignes med ”opmærksomhedszoner”, der viser hvor kommunerne i deres planlægning skal være ekstra opmærksomme på emissionen fra virksomhederne. Konsekvensområder har ikke umiddelbare konsekvenser for eksisterende lovlig anvendelse.

Konsekvensområdet skal placeres, hvor det vurderes, at en produktionsvirksomheds miljøbelastning potentielt kan medføre miljøkonflikter ved ændret anvendelse eller byggeri på dets naboarealer.

Ved afgrænsning af konsekvensområdet kan kommunen vælge:

 • om konsekvensområdet skal afgrænses inden­for en fast grænse på 500 meter (se kapitel 4.3.1 i Vejledningen), eller
 • at afgrænse konsekvensområdet baseret på kommunens kendskab til virksomhedens miljøfor­hold, evt. oplysninger der fremgår af en dialog med virksomhederne og kendskab til øvrige for­hold i området, der kan have betydning for af­grænsningen

Transformationsområder for støjbelastede arealer 

For at muliggøre opførelse af nye boliger på varigt støjbelastede og centralt beliggende arealer i byen, uden at det giver grundlag for skærpede miljøvilkår for de omkringliggende eksisterende virksomheder, er der indført en særlig planlægningsmodel, som betyder, at kommunerne kan udpege op til to transformationsområder i hver 4-årig planperiode.

I transformationsområdet er der mulighed for at opføre boliger beliggende i første række mod en produktionsvirksomhed, selvom støjen er op til 5 dB over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Se mere i vejledning om produktionsvirksomheder.

Det er ikke muligt at udlægge transformationsområder uden at have udpeget konsekvensområder, da de skal ligge i et konsekvensområde.

Lokalplanlægning

Der må ikke i en lokalplan inddrages et forureningsbelastet område til forureningsfølsom anvendelse, medmindre der i lokalplanen fastsættes bestemmelser om etablering af de nødvendige afværgeforanstaltninger, der sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes, jf. planlovens §§ 15 a og 15 b.

Inden der planlægges for områder til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål mv. og omdan­nelse af erhvervsarealer til førnævnte funktioner, kan det være relevant for kommunen at se på, om der ligger produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder i nærheden, for på den måde at få et overblik over om planlægningen resulterer i en ændret arealanvendelse, som vil påvirke produktionsvirksomheden eller transport- og logistikvirksomheden. Dette vil i så fald kræve en redegørelse for beskyttelsen af produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomhederne. Det skal hertil bemærkes, at en røgfane fra en virksomhed kan række langt, og afstanden beror derfor på en konkret vurdering fra kommunen.  

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Ifølge planlovens § 11 a, pkt. 6 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.

Begrebet »virksomheder, der stiller særlige beliggenhedskrav« skal ses i sammenhæng med miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Udover særlig forurenende industrivirksomheder er det anlæg som fx rensningsanlæg mv. (vandforurening), affaldsanlæg (luft, støj, jord, vand), lufthavne (støj), flyvepladser (støj), motorbaner, knallertbaner, skydebaner (støj), samt militære øvelsesterræner (støj).

Hensyn til nationale interesser

Fokus for Erhvervsstyrelsens varetagelse af den nationale interesse er at sikre, at de produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, som vurderes at være af nationale interesse, ikke som følge af en kommunal planlægning risikerer, at blive pålagt skærpede krav i forbindelse med en kommende miljøgodkendelse, som vil begrænse virksomhedens drifts- og udviklingsbehov.

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, om der er redegjort for, at produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder af national interesse er sikret drifts- og udviklingsmuligheder. Erhvervsstyrelsens vurdering af om en virksomhed er af national interesse eller ej gør ingen forskel for kommunens forpligtelser efter lovens §§ 15 a og 15 b vedrørende sikring af produktionsvirksomheders, transport- og logistikvirksomheders drifts- og udviklingsmuligheder.

Det er ikke muligt at give en udtømmende liste over produktionsvirksomheder, transport og logistikvirksomheder af national interesse, da det beror på en konkret vurdering. Produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder af national interesse kan f.eks. om­fatte større virksomheder med væsentlige investeringer knyttet til deres beliggenhed. Det kan også være virk­somheder med arbejdspladser af regional betydning, men den nationale interesse kan også være knyttet til den funktion, som virksomheden varetager. Det kan ligeledes være virksomheder med oplandseffekt, samt virksomheder som indgår i en væsentlig regional værdikæde. 

RELEVANTE LINKS

Lovgivning og vejledning