Erhverv i byerne

Gennem kommunernes planlægning af erhverv i byerne sikres inddragelse af tilstrækkelige og attraktive erhvervsarealer til de forskellige typer af virksomheder.

Erhvervsplanlægning handler både om at lokalisere virksomhederne de rette steder - set fra både virksomhedens og borgernes synsvinkel - samt om at skabe investeringssikkerhed for virksomheder og borgere. 

Lokalisering afgørende for udvikling

Gode rammevilkår for virksomhederne er afgørende for vækst og udvikling rundt om i landet. Erhvervsvirksomhedernes karakter har gennem tiden ændret sig markant, og mange virksomheder kan i dag med fordel integreres centralt i byen tæt på boligområder.

Nogle virksomheder har dog fortsat behov for at støje eller på anden vis forurene og skal derfor sikres en lokalisering, hvor de kan udvikle sig uden at komme i konflikt med naboerne.

Ny metode til planlægning for erhverv i byerne

Der er udviklet en ny metode til planlægning for erhverv i byerne med fokus på, hvordan der kan skabes synergi mellem erhvervsliv og byliv.

Metoden går ud på, at betragte en kommunes erhvervsområder og byen som et udbud, der skal matche erhvervslivets nuværende efterspørgsel og fremtidige behov.

Overordnet screening skaber overblik

Metoden starter med en overordnet screening, der skaber et overblik over erhvervslivets behov og byernes muligheder for erhvervsudvikling. På baggrund heraf foretages en prioritering af det videre arbejde.

Prioriteringen kan fx sætte fokus på følgende:

  • Behov for erhvervsudvikling eller forbedring af erhvervslivets rammevilkår, som ikke er opfyldt med den nuværende planlægning.
  • Udvikling eller omdannelse af erhvervsområder, hvor der er mange ledige arealer og tomme bygninger.
  • Udvikling eller omdannelse af byområder, hvor der er uudnyttede potentialer for erhvervsudvikling.
  • Overblik over kommunens samlede erhvervsområder, herunder en oversigt over tomme erhvervsarealer.
  • Sammenhæng med strategier for erhvervsudvikling i et regionalt perspektiv.

Når planbehovene er screenet, og opgaverne er prioriteret, lægger metoden op til, at:

  1. Der tages stilling til, om det samlede udbud af erhvervslokalisering i kommunen matcher behovene og har tilstrækkelig attraktivitet. Måske er der udlagt for mange erhvervsområder, der stort set tilbyder det samme, måske er der behov for en præcisering af byernes erhvervsmæssige roller og kvaliteter, eller måske rummer byerne potentialer og lokaliseringsmuligheder, som ikke er udnyttet i den nuværende planlægning. 
     
  2. Der udarbejdes strategier for de enkelte områder, hvor der er et behov for udvikling eller omdannelse. Strategierne for erhvervsområderne kan fx handle om, hvordan et område under afvikling kan omdannes til nye erhverv eller måske helt andre anvendelser. Det kan også handle om at udnytte mulighederne for at fortætte et allerede velfungerende erhvervsområde, eller det kan handle om at give et eksisterende område et løft for at få genskabt attraktiviteten for de virksomhedstyper, det er planlagt for.

Metoden er udviklet af staten i samarbejde med Herning, Lyngby-Taarbæk, Skanderborg, Slagelse og Svendborg kommuner.

Strategi baseret på effekt-tjek

I processen med at udarbejde strategier for de udvalgte erhvervsområder er der lagt et tjek af effekter for byliv, trafik, miljø og marked ind i metoden.  På baggrund af tjekket kan strategierne bearbejdes, indtil der foreligger et godt resultat.

”Strategi for Byernes Erhverv – nye rammebetingelser for virksomheder” tilbyder specifikke kortlægningsværktøjer til brug for desk research, feltregistreringer og interviews. Værktøjerne består af et spørgeskema og skabelonform til udfyldning og print.