Udlæg og omplacering af sommerhusområder

Planloven giver mulighed for, at kommuner i kystnærhedszonen kan ansøge om nye sommerhusområder, samt tilbageføre ubebyggede sommerhusområder til landzone. Hensigten er at forbedre kvaliteten af de udlagte sommerhusområder ved, at mindre attraktive områder tilbageføres samtidig med, at der bliver mulighed for udlæg af nye områder på mere attraktive placeringer.

Ansøgningen til denne tredje runde skal indsendes senest den 1. februar 2024.

Kommunernes ansøgninger for udlæg og omplacering af sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen, vil blive behandlet efter følgende kriterier i henhold til planloven:

  • Sommerhusene skal være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale
  • Den enkelte kommune skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt
  • Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster
  • Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller klitfredede områder
  • Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser
  • Kommunerne skal i kommuneplanstrategien beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Som led i strategien skal kommunerne også gennemgå eksisterende ubebyggede sommerhusområder og vurdere, om de kan tilbageføres

Muligheden for at ansøge om udlæg og omplacering gælder alene kommuner. Kommunen skal udfylde ét samlet ansøgningsskema, hvor der ansøges om både tilbageførelse af eksisterende sommerhusområder og udlæg af nye sommerhusområder.

Selve udpegningen af nye udlæg til sommerhusgrunde og omplacering af sommerhusgrunde vil ske i et landsplandirektiv, der udstedes af ministeren for landdistrikter. Forud for udstedelse af det endelige landsplandirektiv vil et forslag til landsplandirektiv blive sendt i offentlig høring.

Justering af reglerne
Det fremgår i udkast til lovforslag om ændring af planloven, at reglerne for omplacering af sommerhusgrunde ændres, så sommerhusgrunde, der ikke må bebygges pga. naturbeskyttelse m.v., ikke kan omplaceres. Lovforslaget har været i offentlig høring fra den 17. maj 2023 til 23. juni 2023. Link til høringsportalen findes her. Lovforslaget forventes vedtaget inden ansøgningsfristen for udlæg og omplacering af sommerhusgrunde udløber den 1. februar 2024. Ansøgningsportalen vil blive opdateret, når lovforslaget er endeligt vedtaget.

Vejledningsmateriale
Plan- og Landdistriktsstyrelsen har udarbejdet en teknisk vejledning til ansøgningsprocessen, som kan findes her. Derudover har Erhvervsstyrelsen, som tidligere var ressortansvarlig for planloven, i 2017 udgivet faktaarket ”Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen”, som indeholder vejledning om rammerne for udlæg og omplacering af nye sommerhusområder. Faktaarket findes her. Den forventede justering af reglerne for omplacering indgår ikke i faktaarket fra 2017. 

Mulighed for løbende udfyldning af ansøgningsblanketten
Det er muligt at påbegynde udfyldning af ansøgningsblanketten for på et senere tidspunkt at genoptage. Det kræver imidlertid, at ansøgningslinket genbesøges med identisk login, som ved første login (Mit-ID Erhverv eller Nem-ID medarbejdersignatur). Ansøgningsportalen gemmer automatisk frem til senest udfyldte menupunkt (når der er trykket "næste"), når ansøgningsportalen lukkes.

OBS – vær opmærksom på, at indtastede data automatisk slettes efter 30 dage, hvis en ansøgning ikke er færdiggjort og indsendt. De 30 dage gælder fra det seneste tidspunkt, der er foretaget en indtastning.

Som en del af ansøgningen skal der vedhæftes GIS-filer. Læs vejledning til format og indhold af GIS-filerne her: Vejledning til GIS-filer.