Risikovirksomheder

Kommunal planlægning for risikovirksomheder skal ske ud fra et hensyn til virksomhedens vækst- og udviklingsmuligheder samt ud fra samfunds- og sikkerhedshensyn.

I Danmark er der omkring 150 risikovirksomheder. En virksomhed kategoriseres som en risikovirksomhed, hvis den opbevarer farlige stoffer over en vis mængde, jf. risikobekendtgørelsens bilag 1.

Bekendtgørelser om risikovirksomheder

Der er to bekendtgørelser, der regulerer risikovirksomheder og den kommunale planlægning omkring dem:
  1. Miljø- og Fødevareministeriets risikobekendtgørelse
  2. Erhvervsministeriets bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. 

Miljø- og Fødevareministeriets risikobekendtgørelse 

Miljø- og Fødevareministeriets risikobekendtgørelse beskriver, hvordan der vurderes på den samlede risiko fra en risikovirksomhed, samt hvilke krav der gælder for risikovirksomheden.
 
Risikobekendtgørelsen beskriver også, at der i den samlede vurdering af risiko for større uheld skal tages hensyn til de omkringliggende virksomheder og den generelle anvendelse af de omkringliggende arealer. 
 
Et andet meget vigtigt element i risikobekendtgørelsen handler om at sikre, at en række oplysninger om risikovirksomheden er offentligt tilgængelige på nettet.


Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Af Erhvervsministeriets bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder fremgår det, at planmyndigheden skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- eller lokalplan.
 
Dette gælder for planlægning af arealer, der ligger nærmere end 500 meter eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed. 


Planlægning for og i nærheden af risikovirksomheder

Den kommunale planlægning skal forebygge konflikter mellem risikovirksomheder og risikofølsom arealanvendelse ved bl.a. at respektere afstandskrav, der er fastsat for at varetage samfunds- og sikkerhedshensyn.


Hensyn til nationale interesser

Kommunen er planlæggende myndighed, men det er en national interesse, at der sikres tilstrækkelige arealer til risikovirksomheder, og at afstandskrav respekteres i planlægningen, så konflikter forebygges og borgerne ikke udsættes for fare.