Campingpladser

Planlægning for campingpladser er et vigtigt led i at understøtte turismen i Danmark og dermed udviklingen og beskæftigelsen i alle landets egne.

Turisme er et vigtigt erhverv i Danmark og ikke mindst kyst- og naturturisme, herunder campingpladser, bidrager til den danske samfundsøkonomi.

De danske campingpladser er hovedsageligt placeret ved kysten mens resten er placeret inde i landet – typisk hvor landskabet har en særlig høj kvalitet.

Campingpladser i kystnærhedszoner

I kystnærhedszonen skal nye campingpladser – ligesom andre ferie- og fritidsanlæg – bl.a. lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Også hvis en eksisterende campingplads ønsker at udvide, skal det ske efter reglerne om planlægning i kystnærhedszonen.

Se også: Kystnærhedszonen

Indenlandske campingpladser

De indenlandske campingpladser lokaliseres og reguleres efter de alm. landzoneregler. Formålet med landzonebestemmelserne er at modvirke spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land.

Kommunen må ud fra et eget konkret skøn afgøre, om en campingplads bør overføres til byzone.

Campingreglementet

Campingreglementet har til formål at sikre gode vilkår for campister og campingerhvervet samt at de danske campingpladser har en tilfredsstillende standard og anvendes efter hensigten under hensyntagen til både natur- og landskabsmæssige interesser.

Du kan læse nærmere om campingreglementets bestemmelser her.