Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Planloven giver mulighed for, at kommunerne kan ansøge om tilladelse til innovative og miljømæssigt bæredygtige forsøgsprojekter efter følgende kriterier for forsøgsordningen:

  1. Projekterne har et væsentligt potentiale til at skabe vækst og udvikling i kyst og naturturismen og øge tiltrækning af turister samt via nyskabende elementer er særegne, så de kan bidrage til udviklingen af turisme i Danmark
  2. Etableringen af de konkrete projekter sker i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter og er i overensstemmelse med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunalbestyrelsens planlægning for turisme samt kommunalbestyrelsens planstrategi
  3. Projekterne indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet
  4. Projekterne indeholder tiltag, som bidrager positivt til den omkringliggende natur og også gerne til gode naturoplevelser

Der udbydes i alt seks forsøgsprojekter efter kriterierne.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2024. 

Forsøgsordningen giver mulighed for at fravige planlovens reglerne om, at:

  • Der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering
  • Nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål. Der er mulighed for, at tilladelsen kan omfatte projekter med nye sommerhusområder, når det nye sommerhusområde er en fysisk integreret del af et nyt feriecenter med fælles faciliteter af en væsentlig størrelse. Denne mulighed gælder dog ikke inden for strandbeskyttelseslinjen og på klitfredede arealer
  • Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser
  • Landzonetilladelse kun må meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne

Forsøgsordningen giver tilsvarende miljøministeren adgang til at dispensere fra klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen. Kommunalbestyrelsen har desuden adgang til at dispensere fra sø- og åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og kirkebyggelinjen til gennemførelse af forsøgsprojekter.

Ordningen giver ikke mulighed for at fravige andre regler i lovgivningen.

Ordningen gælder som udgangspunkt for landarealer og ikke for planlægning på vandområder, der er omfattet af statens højhedsret over søterritoriet. I udkast til lovforslag om ændring af planloven m.v. foreslås ændringer af planloven, således at kommunalbestyrelsens nuværende muligheder for at kommune- og lokalplanlægge for vandområder på søterritoriet inden for en havns dækkende værker udvides til også at omfatte vandområder, der ikke ligger i byomdannelsesområder. Læs nærmere om den forslåede ændring i afsnit 3.1.6 i udkast til ændring af planloven her. Hvis denne justering af planloven bliver vedtaget, vil forsøgsordningen således også omfatte vandområder, der ikke ligger i byomdannelsesområder.

Justering af kriterierne
Det fremgår i udkast til lovforslag om ændring af planloven, at forsøgsordningens kriterier justeres, så eksisterende overflødiggjorte bygninger inden for strandbeskyttelseslinjen kan omdannes til turismeformål, selvom bygningerne ikke ligger i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter. Lovforslaget har været i offentlig høring fra den 17. maj 2023 til 23. juni 2023. Link til høringsportalen findes her. Lovforslaget forventes vedtaget inden ansøgningsfristen for forsøgsordningen udløber den 1. februar 2024. Ansøgningsportalen vil blive opdateret, når lovforslaget er endeligt vedtaget.

Mulighed for løbende udfyldning af ansøgningsblanketten
Det er muligt at påbegynde udfyldning af ansøgningsblanketten for på et senere tidspunkt at genoptage. Det kræver imidlertid, at ansøgningslinket genbesøges med identisk login, som ved første login (Mit-ID Erhverv eller Nem-ID medarbejdersignatur). Ansøgningsportalen gemmer automatisk frem til senest udfyldte menupunkt (når der er trykket "næste"), når ansøgningsportalen lukkes.

OBS – vær opmærksom på, at indtastede data automatisk slettes efter 30 dage, hvis en ansøgning ikke er færdiggjort og indsendt. De 30 dage gælder fra det seneste tidspunkt, der er foretaget en indtastning.

Vejledningsmateriale
Plan- og Landdistriktsstyrelsen har udarbejdet en teknisk vejledning til ansøgningsprocessen, som kan findes her.

Som en del af ansøgningen, skal der vedhæftes GIS-filer. Læs vejledning til format og indhold af GIS-filerne her: Vejledning til GIS-filer.