Skovrejsning

Kommunerne skal planlægge for skovrejsning, og som en del af Grønt Danmarkskort skal skovene være med til at skabe en sammenhæng i landets naturområder.

Skovene er med til at sikre levesteder for bestande af dyr og planter, samt give bestandene spredningsmuligheder, og de er dermed vigtige for natur og biodiversitet. Skovene er desuden vigtige for den grønne omstilling og optager store mængder CO2, der oplagres som kulstof i træerne og siden i træprodukter. Og med 65-70 millioner besøg om året er skovene den mest benyttede ramme om danskernes friluftsliv.


De danske skove

Der er ca. 625.000 ha skov i Danmark, hvilket vil sige, at ca. 14,5 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det meste skov er ejet af private, mens staten ejer ca 20 % og kommuner ejer ca 5 %.

Fordelingen af skov i Danmark varierer en del. Der er fx meget skov langs den jyske højderyg, i Nordsjælland og på Bornholm, mens der er mindre skov ved de store byer.

Planlægning for skovrejsning

For at realisere målet i det Nationale Skovprogram, skal der i kommuneplanerne inddrages minimum 20 % af det ubebyggede areal på landsplan som skovrejsningsområder. Der er derfor som udgangspunkt behov for, at alle kommuner udvider skovrejsningsområderne, som pt. udgør ca. 10 % af det ubebyggede areal på landsplan.

Samtidig vil der være behov for, at kommunerne udpeger nye erstatningsskovrejsningsområder, hvis de eksisterende skovrejsningsområder reduceres, så det samlede omfang af skovrejsningsområder i en kommune som minimum ikke reduceres.

Krav til planlægningen

Der stilles i planloven krav til, at kommunernes planlægning ikke må stride imod Natura 2000-skovhandleplanen, og at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket (planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 11). Områder hvor skovtilplantning er uønsket drejer sig typisk om områder, der har landskabelige eller kulturhistoriske værdier, eller som af andre grunde ønskes friholdt for tilplantning.

Rejsning af nye skove vil bidrage til Naturplan Danmark og vil som en del af Grønt Danmarkskort skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder.


Det Nationale Skovprogram

Et mål i Danmarks Nationale Skovprogram er, at skovlandskaber dækker 20-25 % af landets areal inden udgangen af det 21. århundrede.


Natura 2000-skovhandleplaner

Skovhandleplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer, og handleplanerne udstikker rammerne for beskyttelsen af skovene i Natura 2000-områderne. Målet er at beskytte de særligt udpegede arter og naturtyper, der findes i skovene.