Landskaber og geologi

Kommunernes planlægning for det åbne land skal sikre bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber og værdifulde geologiske områder. Landskaberne har stor oplevelsesmæssig betydning og skal friholdes for andet end samfundsnødvendigt byggeri og anlæg.

Kommunerne varetager planlægningen af det åbne land. I kommuneplanlægningen skal kommunerne afveje og udpege de landskabelige bevaringsinteresser og værdier, og sikre at bevaringsværdige og større sammenhængende landskaber samt værdifulde geologiske områder friholdes for byggeri og anlæg, så landskabernes oplevelsesværdi bevares. 

Det åbne lands sammenhængende og uforstyrrede landskaber har stor oplevelsesmæssig betydning og skal fortsat udgøre en væsentlig natur- og landskabsværdi. Det gælder fx

  • Åbne kystlandskaber
  • Ådalslandskaber
  • Herregårdslandskaber
  • Synlige geologiske formationer
  • Landskaber med kulturspor.
Landskaberne i det åbne land er vigtige ressourcer for såvel den enkelte kommune som for Danmark som helhed. Attraktive landskaber har positiv betydning for den enkelte borger, fx i forbindelse med friluftsliv og forståelse af natur- og kulturgrundlaget.

Landskabsoplevelserne er især knyttet til særlige bevaringsværdier, men også hverdagslandskaber er en vigtig del af landskabsvaretagelsen.

Se også Miljøstyrelsens hjemmeside om ’Landskab

Hvad skal kommuneplanlægningen sikre?

Jf. planlovens § 11 a, stk.1 nr. 16 skal bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber udpeges i kommuneplanerne. Kommunerne kan bruge landskabskaraktermetoden til analyse af landskabsværdierne. Kommuneplanen skal også udpege områder med særlig geologisk værdi jf. planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 17. 

Læs mere om kravene til den kommunale planlægning i Nationale interesser i kommuneplanlægning 2023

Påvirkning af landskabet

Udviklingen inden for energiproduktion, byudvikling, landbrug, skovbrug, infrastruktur og turisme fremskynder forvandlingen af det danske landskab. Desuden påvirker klimaændringerne kyst- og fjordlandskaber med erosion og oversvømmelse.

I benyttelsen af det åbne land er det vigtigt med et generelt fokus på, at nye anlæg og elementer udformes og placeres med henblik på at kunne bidrage til den landskabelige oplevelse.