Overførsel af sommerhusområder til byzone

Planloven giver mulighed for, at kommunerne i kystnærhedszonen kan ansøge om at overføre eksisterende sommerhusområder inden for kystnærhedszone til byzone ved efterfølgende lokalplanlægning.

Det er en forudsætning, at de generelle kriterier for udlæg af arealer til byzone er opfyldt:

  • Der skal være et behov for yderligere areal til byvækst
  • Der kan alene overføres sommerhusområder i umiddelbar tilknytning til eksisterende sammenhængende byzone
  • Kommunen skal redegøre for de konsekvenser, som en overførsel kan have for de enkelte grundejere i området, og mindst ¾ af de berørte grundejere skal ønske en overførsel til byzone

Ansøgningen til denne tredje runde skal indsendes senest den 1. februar 2024.

Selve udpegningen af sommerhusområder til overførsel til byzone vil ske i et landsplandirektiv, der udstedes af ministeren for landdistrikter. Forud for udstedelse af det endelige landsplandirektiv vil et forslag til landsplandirektiv blive sendt i offentlig høring.

Vejledning til ansøgning
Plan- og Landdistriktsstyrelsen har udarbejdet en teknisk vejledning til ansøgningsprocessen, som kan findes her.

Desuden har Erhvervsstyrelsen, som tidligere var ressortansvarlig for planloven, i 2017 udgivet faktaarket ”Overførsel af sommerhusområder til byzone”, som indeholder vejledning om rammerne for overførsel af sommerhusområder til byzone. Faktaarket findes her. 

Som en del af ansøgningen, skal der vedhæftes GIS-filer. Læs vejledning til format og indhold af GIS-filerne her: Vejledning til GIS-filer.

Mulighed for løbende udfyldning af ansøgningsblanketten
Det er muligt at påbegynde udfyldning af ansøgningsblanketten for på et senere tidspunkt at genoptage. Det kræver imidlertid, at ansøgningslinket genbesøges med identisk login, som ved første login (Mit-ID Erhverv eller Nem-ID medarbejdersignatur). Ansøgningsportalen gemmer automatisk frem til senest udfyldte menupunkt (når der er trykket "næste"), når ansøgningsportalen lukkes.

OBS – vær opmærksom på, at indtastede data automatisk slettes efter 30 dage, hvis en ansøgning ikke er færdiggjort og indsendt. De 30 dage gælder fra det seneste tidspunkt, der er foretaget en indtastning.