Byliv og trivsel

Kommunal planlægning for byliv er afgørende for, om bylivet opleves positivt, hvilket i sidste ende har betydning for borgernes trivsel og tryghed.

At planlægge for øget byliv og trivsel for byens borgere kan bestå af mange små tiltag, som skal ses i en større sammenhæng. Det er summen af flere forskelligartede aktiviteter som fx:
 • handel
 • kultur
 • service
 • bespisning
 • ophold
 • motion
 • rekreation.
Et byliv, der opleves positivt, er med til at øge værdien af et område. 


Detailhandelsplanlægning

Kommunernes detailhandelsplanlægning har væsentlig betydning for byernes attraktionsværdi i relation til bosætning, turisme, erhvervs- og kulturliv mv. Butikker skaber byliv og kundestrømme, og de har stor betydning for bykvaliteten og byernes transportmønstre.
 
Dagligvarebutikker er eksempelvis med til at understøtte eksistensen af udvalgsvarebutikker og dermed forbrugernes muligheder for at købe et bredt udvalg af varer til konkurrencedygtige priser. 


Andre erhverv i bylivet

Også andre typer af erhverv kan være med til at understøtte en attraktiv bymidte. I stedet for at inddrage mere erhvervsareal i udkanten af byen, er der ofte mulighed for at planlægge for erhverv i bymiljøerne og samtidig udnytte mulighederne for at skabe varierede bygninger og byliv.  
 
Erhvervslivets behov har ændret sig, og det skaber behov for fornyelse af planlægningen. Virksomheder ønsker i højere grad at være en del af byens liv, og miljømæssigt kan mange virksomheder i dag indpasses i bymiljøet.


Byliv der betaler sig

Undersøgelsen ”Byliv der betaler sig” har vist, at et attraktivt byliv bl.a. skaber en værdiforøgelse af boligerne i lokalområdet. Ser man på både udgifter, gevinster og afkast af investeringer i forskellige former for byliv, viser undersøgelsen fx, at et attraktivt forretningsliv kan øge boligværdien med op til 30 %. Ligger boligerne tæt på en park, stiger priserne yderligere 10 %.
 
Beregninger viser bl.a., at:
 • boligværdien stiger med 15-30 % inden for 300 m fra kysten.
 • boligværdien falder med 1-4 % for hver bar eller cafe inden for 100 meter.
 • boligværdien stiger med op mod 4-8 % tæt på en station.
 • boligværdien falder med op til 20 % ved støjniveauer over 75 dB.
Byliv der betaler sig var et samarbejdsprojekt fra 2013 mellem stat og kommuner. Ud over at sætte tal på værdien af byliv, har Byliv der betaler sig haft til formål at kvalificere dialogen mellem kommuner, byudviklingsselskaber og private parter om udviklingen af byliv og bykvaliteter.


Understøttelse af byliv i landdistrikterne (LAG)

Lokale aktionsgrupper (LAG) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.
 
De lokale aktionsgrupper kan eksempelvis give tilskud til at starte eller udvikle en lille virksomhed, skabe aktiviteter for turister, udvikle kultur- og fritidstilbud eller lave små naturprojekter.
 
Se mere om LAG på hjemmesiden Liv og Land