Lufthavne og flyvepladser

Den kommunale planlægning skal tage hensyn til lufthavne og flyvepladser, så byggeri eller anlæg ikke hindrer luftfartens aktiviteter eller påvirker lufttrafiksikkerheden.

Det er en national interesse, at der i den kommunale planlægning tages hensyn til lufthavne og flyvepladser, som varetager landsdækkende og tværkommunale funktioner (se Oversigt over nationale interesser interesser i kommuneplanlægning).

Sådanne lufthavne vurderes ligeledes at være produktionsvirksomheder af national interesse, se Produktionserhverv på Planinfo og Oversigt over nationale interesser interesser i kommuneplanlægning.

Hvad skal sikres i kommuneplanlægningen?

Planlægningen skal tage hensyn til lufthavne og flyvepladser, så benyttelsen af anlæggene samt luftfartssikkerheden sikres. Der må derfor ikke etableres byggeri eller anlæg, der hindrer hensigtsmæssig anvendelse af luftfartsanlæggene eller påvirker luftfartssikkerheden, f.eks.

  • Højt byggeri
  • Vindmøller
  • Skovrejsning

Luftfartsanlæg, der er åbne for offentligheden, vil ofte være omfattet af indflyvningsplaner, der sætter grænser for, hvor højt der må bygges i nærheden af anlæggene.

Hvis der inden for indflyvningsplanerne omkring godkendte flyvepladser, andre luftfartsanlæg og militære flyvestationer med civil beflyvning planlægges for byggeri og anlæg med en højde på over 25 m skal Trafikstyrelsen høres med henblik på en vurdering af, om projektet udgør en fare for flyvesikkerheden.

Hvis der udenfor indflyvningsplanerne ønskes placeret vindmøller, master eller andre høje anlæg på 100 m eller derover, skal Trafikstyrelsen ligeledes høres.

Flyvesikkerheden kan trues af fugle, og derfor skal der udvises særlig opmærksomhed, når der inden for en afstand af 13 km fra flyvepladser, der er omfattet af BL-13 eller certificerede, planlægges for anlæg der kan tiltrække fugle, ligesom Trafikstyrelsen skal høres, hvis der udpeges lavbundsarealer inden for denne afstand.

Vindmøller

Vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller mere samt vindmøller, som ønskes opført inden for indflyvningsplanerne til flyvepladser, skal anmeldes til Trafikstyrelsen, som kan udstede godkendelse efter høring af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Se også: Vindmøller

Risiko for sammenstød mellem fly og fugle

Flysikkerheden kan trues af fugle, og der skal derfor udvises særlig opmærksomhed, når der udpeges lavbundsarealer til genopretning til vådområder, idet vådområder typisk tiltrækker fugle.

Inden for en afstand af 13 km fra nærmere bestemte flyvepladser (se Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning) må der ikke planlægges for anlæg, der kan tiltrække fugle, medmindre det er dokumenteret, at det ikke medfører øget risiko for sammenstød mellem fugle og fly. 

Kommunerne skal altid afklare med relevante myndigheder, om naturgenopretning kan ske, uden at flyvesikkerheden forringes.

RELEVANTE LINKS

Oversigt