Fælles biogasanlæg

En konkret kommunal vurdering og afvejning af placering af fælles biogasanlæg ift. omgivelserne er vigtig, da de tekniske anlæg er meget synlige i landskabet.

Det er et nationalt mål, at der gennem kommuneplanlægningen udpeges arealer til etablering af det fornødne antal biogasanlæg på landsplan, så målet om udnyttelse af ca. 50 % af landets husdyrgødning til grøn energi i 2020 kan nås.

Planlægning for arealanvendelse til biogasanlæg

Det er en national interesse, at der udpeges arealer til biogasanlæg, og at der for arealerne tages hensyn til bl.a. naboer, natur- og landskabsinteresser. Det er et krav til den kommunale planlægning, at der udpeges områder til lokalisering af fælles biogasanlæg, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr.5.

Ambitiøse mål

Den nationale interesse i biogas har rod i aftalen om Grøn Vækst fra 2009 og Energiaftalen fra 2012, hvor der er sat ambitiøse mål for udbygning af biogasproduktionen i Danmark. Særligt er det ønsket, at en langt større andel af husdyrgødning bruges i biogasanlæg, hvilket udover produktion af vedvarende energi vil medføre andre væsentlige miljøfordele.

Spørgsmål om biogas

Faglige spørgsmål vedrørende biogas kan rettes til følgende statslige styrelser:

Statens biogasrejsehold ophørte den 31. december 2015 og eksisterer derfor ikke længere.