Klimatilpasning

Klimaforandringer gør det nødvendigt for kommunerne at tage højde for oversvømmelser som følge af ekstreme regnvandsmængder samt for generelle vandstigninger.

Klimaforandringerne er en af de store udfordringer, som byer og kommuner i Danmark er nødt til at omstille sig til. Mange steder i landet opleves allerede i dag gentagne oversvømmelser som følge af ekstreme regnskyl. 

Implementeringen af EU’s Oversvømmelsesdirektiv betyder, at 27 danske kommuner skal udarbejde risikostyringsplaner. Kommuneplanen må ikke stride mod en risikostyringsplan. I forbindelse med den 6- årige revision af implementering af direktiver er der lagt op til at yderligere kommuner skal udarbejde risikostyringsplaner.

Vejledning i planlægning i forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Den 1. februar 2018 trådte planlovsændring om forebyggelse af skader ved oversvømmelse og erosion, samt etablering af kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan i kraft. I maj 2020 trådte endnu en planlovsændring i kraft, som under særlige omstændigheder giver mulighed for at afskære klageadgangen for kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse. Erhvervsstyrelsen (Bolig- og Planstyrelsen)  har i samarbejde med Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, og DMI og i dialog med KL udarbejdet en vejledning, der adresserer disse planlovsændringer.

Vejledningen skal give kommuner inspiration til arbejdet med udpegning og klimatilpasning ved brug af eksempler. Der gives konkret vejledning til, hvordan kommunerne ved anvendelsen af planlovenslovændringens nye redskaber i kommune- og lokalplaner kan sikre de nødvendige afværgeforanstaltninger, bliver etableret i de udpegede områder, som kommunen vurderer, kan blive oversvømmet eller udsat for erosion. Derudover vejledes der i, hvornår lokalplanpligten for kystbeskyttelsesanlæg kan fraviges og hvornår klageadgangen ved kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse kan afskæres.

Den første udgave af vejledningen blev udgivet i 2019 og den anden i 2020. Den tredje og endelige vejledningen er klar. Det nye er at denne udgave af vejledningen indeholder henvisninger og Links til nye statsligslige data, der kan danne grundlag for udpegning af områder, der er truet af oversvømmelse og erosion

Se vejledningen her

Klimatilpasningsplaner

Voldsomme skybrud i Danmark i bl.a. 2011 førte til, at regeringen og KL i 2013 indgik en aftale om klimatilpasning, som forpligtede alle kommuner til at gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner. 

Derudover blev der i planloven givet mulighed for at indarbejde hensyn til klimatilpasning og forebyggelse af forurening i lokalplaner. 

Havstigninger

Kystbyer og andre lavtliggende byer står med en særlig udfordring ift. at håndtere generelle havvandsstigninger og hyppigere stormflodshændelser.

Det globale havniveau vil fortsætte med at stige i løbet af det 21. århundrede og IPPC 5. hovedrapport forudsiger at havniveauet vil stige op til 1 meter frem mod år 2100. Samtidig forventes øgede regnvandsmængder og flere og voldsommere skybrud. Klimaforandringerne kommer som følge af globale temperaturstigninger og risikerer at medføre massive økonomiske tab og menneskelige omkostninger, hvis de ikke håndteres. Ikke mindst i byerne.

Oversvømmelsesdirektivet

Som konsekvens af store oversvømmelser i flere europæiske lande vedtog EU i 2007 Oversvømmelsesdirektivet. Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser, som ekstreme oversvømmelser kan medføre for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. Danmark har implementeret direktivet via bekendtgørelse nr. 1085 af 23. september 2017 og bekendtgørelse nr. 894 af 21. juni 2016, der indeholder krav om, at de kommuner, der er omfattet af Oversvømmelsesdirektivet, udarbejder risikostyringsplaner med fokus på at nedbringe oversvømmelsesrisikoen igennem forebyggelse, beskyttelse og beredskab. Yderligere informationer om oversvømmelsesdirektivet kan tilgås her.


Risikostyringsplaner

De udpegede kommuner har udarbejdet risikostyringsplanerne på baggrund af udpegninger, som Miljø- og fødevareministeriet har foretaget. Det drejer sig om udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde i 2011. Risikostyringsplanerne skal revideres hvert 6. år. Kystdirektoratet har i 2018 foretaget en evaluering af den første planperiode og i den sammenhæng foretaget en revurderingen af risikoområderne i Danmark. Det indebærer, at yderligere 4 områder er udpeget.    


Hvad skal sikres i kommuneplanlægningen?

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udpegning af områder der er truet af oversvømmelse og erosion, samt retningslinjer der sikrer, at der etableres afværgeforanstaltninger ved planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv i områder, der er truet af oversvømmelse og erosion (se vejledningen i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion.

Kommuneplanen skal ligeledes indeholde retningslinjer til friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse, når arealet er i væsentlig risiko for oversvømmelse jf. lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, EU's oversvømmelsesdirektiv og bekendtgørelse nr. 894 af 21/06/16 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. 

Det er Kystdirektoratet, der er ressortmyndighed ift. risiko for oversvømmelse fra havet. 

Sammenhæng mellem kommuneplan og risikostyringsplan 

Kommuneplanen må ikke stride mod en kommunal risikostyringsplan, og der skal redegøres for sammenhængen mellem kommuneplanen og risikostyringsplanen jf. lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer samt bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.