Testcenter Østerild

I Østerild Klitplantage i Thisted Kommune ligger det andet nationale testcenter for store vindmøller etableret i 2012. Testcenteret bidrager til, at Danmark kan fastholde sin førerposition inden for vindmølleteknologi.

På Testcenter Østerild er syv standpladser til test af op til 330 meter høje vindmøller og to standpladser til test af vindmøller på 250 meter, hvor internationale virksomheder sammen med DTU Vindenergi kan teste deres nye vindmøllekoncepter. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) står for anlæg og drift af testcenteret.

Testcenteret tilbyder de bedste faciliteter til forskning, udvikling og afprøvning af nye prototyper af vindmøller, dvs. vindmøller der endnu ikke er sat i produktion. Adgang til tidssvarende testfaciliteter tæt på producenternes udviklingsafdelinger i Danmark betragtes som en væsentlig forudsætning for at øge branchens internationale konkurrencekraft. Det har stor betydning for fastholdelse af investeringer og arbejdspladser i vindmølleindustrien i Danmark.

Etablering og lovgrundlag for testcenteret

Testcenter Østerild blev etableret som led i en politisk aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Det blev indviet af miljøministeren i oktober 2012. Grundlaget for etableringen var lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Den 15. marts 2017 indgik Regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) of socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti aftale om etablering af yderligere testpladser til protovindmøller ved Østerild og Høvsøre

Folketinget vedtog den 29. maj 2018 lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018). Hermed blev reguleringen for Testcenter Høvsøre og Testcenter Østerild en del af samme lov, så de to testcentre i dag er reguleret i lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild (testcenterloven).

Lovændringen omfattede en udvidelse af Testcenter Østerild med to standpladser og en øgning af møllehøjden fra 250 meter til 330 meter på syv af stanpladserne. Som grundlag for lovændringen blev udarbejdet en miljøkonsekvensrapport med tilhørende bilag, der belyste de miljømæssige konsekvenser ved den foreslåede udvidelse af testcenteret ved Østerild.

Baggrund om testcenterets tilblivelse

Naturstyrelsen under Miljøministeriet screenede hele landet for at finde mulige arealer, statslige såvel som private. Følgende kriterier skulle være opfyldt, for at et areal kunne betragtes som egnet:

  • Middelvindhastigheden skal være mindst 8 meter i sekundet i 100 meters højde.
  • Området skal ligge uden for EU-fuglebeskyttelsesområder.
  • Afstanden til beboelse skal være mindst 1000 meter.
  • Arealet skal være mindst 346 ha (krav fra Risø DTU og Vindmølleindustrien).

14 arealer i Danmark opfyldte disse kriterier. De 14 arealer blev derefter konkret vurderet af Naturstyrelsen i samarbejde med Risø DTU og Vindmølleindustrien. Ud over de 14 arealer blev også arealer ved Nørhede, Filsø og Kallesmærsk Hede vurderet, fordi de specifikt blev foreslået af Vindmølleindustrien. Disse arealer var ikke kommet frem ved første screening, fordi de ligger i fuglebeskyttelsesområder.

Nogle arealer kunne umiddelbart afvises ud fra de to forhold, andre blev besigtiget af Naturstyrelsen, Risø DTU og Vindmølleindustrien. Det gjaldt: Østerild Klitplantage, Hjardemål Klitplantage, Husby Klitplantage, Blåbjerg og Kærgården Klitplantage, samt området ved Nørhede, Filsø og Kallesmærsk Hede. Efter besigtigelsen var der enighed om, at kun to områder kunne komme i betragtning: Kallesmærsk Hede og Østerild Klitplantage.

Kallesmærsk Hede er et øvelsesområde for Forsvaret, som afviste muligheden for at afgive det på daværende tidspunkt. Tilbage var Østerild Klitplantage, der udmærkede sig ved størrelsen - samt at der kun var behov for at ekspropriere nogle få boliger. Derfor pegede Miljøministeriet på Østerild Klitplantage som det bedst egnede sted til et nationalt testcenter for vindmøller.

Overvågning af naturen 

Forskere fra DCE - Nationalt Center For Miljø og Energi har fulgt naturens udvikling omkring testcenteret i forbindelse med etableringen. Overvågningen skal først og fremmest sikre, at man kan følge med i, hvordan dyrelivet i området reagerer på de store møller. Samtidig skal overvågningen bidrage med vigtig viden om, hvordan vindmøller generelt påvirker naturen omkring sig. Denne viden skal være med til at kunne lave endnu bedre miljøvurderinger af vindmøller i fremtiden.

De skovområder, som Naturstyrelsen omdanner til nye og åbne naturområder, bliver også overvåget for at se, hvordan naturen udvikler sig. Dermed bidrager centeret ikke blot som testcenter for selve møllerne, men er også med til at give os bedre viden om naturen omkring møllerne.

Udgangspunktet for overvågningen er to basisrapporter, der viser, hvordan naturen så ud før testcenteret blev opført.

Evalueringer af naturens tilstand efter testcenterets opførelse:

Baggrundsmateriale for etablering af Testcenter Østerild 2009 - 2012