Hvorfor ønskes der etableret et nyt testcenter?

Som opfølgning på klimaaftalen for energi og industri fra juni 2020 har Energistyrel-sen gennemført Analyse af rammevilkår for forsøgsmøller, der blev offentliggjort den 6. oktober 2021. Analysen er tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside på følgende link.

Analysen har kortlagt vindmøllebranchens nuværende og kommende testbehov, identificeret barrierer og anbefalet løsninger. Det fremgår af analysen, at testbehovet ikke modsvares af et tilstrækkeligt udbud af testfaciliteter, idet der i dag ikke kan testes vindmøller af den højde og størrelse, der i stigende grad er behov for.

Der findes i dag to nationale testcentre - Høvsøre og Østerild (hhv. ca. 20 og 10 år gamle), som er reguleret af lov om testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre (testcenterloven). Begge blev udvidet i 2018 og rummer nu i alt 16 pladser – ni ved Testcenter Østerild og syv ved Testcenter Høvsøre. De eksisterende testfaciliteter ved begge testcentre har en højdegrænse på 200 m og 330 m ved hhv. Testcenter Høvsøre og Testcenter Østerild. Som led i opfølgningen på Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller af 15. december 2021 undersøges det p.t., om højdebegrænsningen ved Testcenter Høvsøre kan udvides til 275 m ved at nedlægge to af de nuværende syv pladser ved testcentret.

Den danske vindmøllebranche peger på behov for i alt 20 pladser på testcentrene for prototypemøller, herunder nogle pladser med mulighed for at teste vindmøller med en totalhøjde på op til 450 m.

Energistyrelsen vurderer, at det øgede testbehov er velbegrundet ift. vindmøllebranchens behov, og at tiltag, der imødekommer disse ønsker, kan bidrage til at fastholde Danmarks førerposition inden for vind og eksport af energiteknologi såvel som arbejdspladser i landkommuner.

Netop hastigheden i udviklingen i størrelse, og dermed højderne af de kommende vindmøller, er et centralt argument fra branchen om, at der er behov for yderligere pladser, der kan rumme endnu højere vindmøller. Nedenfor gengives Det Internatioale Energiagenturs (IEA) prognose for udviklingen i de største kommercielt tilgængelige vindmøller på markedet fra 2019.