Spørgsmål og svar om testmøller

Her kan du læse om og få svar på de oftest stillede spørgsmål om testmøller.

Hvorfor skal der være testpladser til store vindmøller i et lille, tætbefolket land? 

Planlægning af testpladser er en del af regeringens samlede indsats for at skabe bedre betingelser for test af vindenergi i Danmark. Målet er at sikre det danske forspring på vindmølleteknologi og fastholde danske arbejdspladser inden for udvikling og produktion af vindmøller både for vindmøllevirksomheder og for rækken af underleverandører.

Vindmølleindustrien, som er en vigtig del af fødekæden i den grønne omstilling og bidrager til vækst og beskæftigelse i hele Danmark. I 2019 havde vindmølleindustrien således omkring 33.000 fuldtidsbeskæftigede i Danmark. Adgang til tidssvarende testfaciliteter tæt på producenternes udviklingsafdelinger i Danmark betragtes som en væsentlig forudsætning for at øge branchens internationale konkurrencekraft. Det har stor betydning for fastholdelse af investeringer og arbejdspladser i vindmølleindustrien i Danmark.

Hvorfor er der behov for flere testpladser, når Østerild og Høvsøre er udvidet i 2018? 

Politikerne har lyttet til vindmøllebranchen, der klart har tilkendegivet, at de nuværende testforhold ikke modsvarer branchens behov. Se mere herom i Energistyrelsens analyse af rammevilkårene for forsøg og demonstration af vindmøller i Danmark. Analysen har kortlagt vindmøllebranchens nuværende og kommende testbehov, identificeret barrierer og anbefalet løsninger. Det fremgår af analysen, at testbehovet ikke modsvares af et tilstrækkeligt udbud af testfaciliteter, idet der i dag ikke kan testes vindmøller af den højde og størrelse, der i stigende grad er behov for. Analysen er udarbejdet på baggrund af dialog med vindbranchen.

Branchen vurderer, at der inden for en overskuelig fremtid er behov for samlet set 20 testpladser til test af prototype-vindmøller i Danmark. Helt konkret efterspørger branchen nu 6 nye pladser på et nyt testcenter, samtidig med at to pladser ønskes nedlagt på Høvsøre Testcenter for at skabe plads til test af større vindmøller på de tilbageværende fem pladser.

Aftaleparterne er på den baggrund enige om at igangsætte arbejdet med en tilpasning af Høvsøre Testcenter til testning af højere og større prototypevindmøller, at igangsætte en landsdækkende screening for et tredje testcenter og egnede områder til test af serie-0-vindmøller for at imødekomme branchens behov for testpladser.

Hvorfor ligger testcentrene i Nordjylland og Vestjylland? 

Der er forskel på, hvor stor vindhastigheden skal være, alt efter hvad man ønsker at teste. I testningen af prototypemøller ønsker man at afprøve den enkelte mølle under hårde betingelser. Testpladser til prototypemøller skal derfor have højere vindhastighed (min. 8 m/s i 100 meters højde) end testpladser til serie 0-møller. I testningen af serie 0-møllerne spiller andre faktorer såsom funktionalitet og drift en vigtig rolle, og kravene til vindhastighed er lidt lavere (min. 7,5 m/s i 100 meters højde). På dette vindkort kan man se, hvor i landet de forskellige testmøller bedst kan placeres i forhold til den vindhastighed, der kræves:

Se vindkortet i stort format 

Hvorfor tester man ikke vindmøllerne på havet i stedet for? 

En placering på land er nødvendig for at sikre de rette vindforhold, ligesom der skal være let adgang til udskiftning af mølledele og andet udstyr.