Landsplandirektiver 2020 - 2029

Oversigt over landsplandirektiver med ikrafttrædelse i perioden 2020 - 2029

Landsplandirektiv for højspændingsledning mellem Endrup og grænsen

Bekendtgørelse om landsplandirektiv er trådt i kraft den 12. juni 2023. Landplandirektivet danner plangrundlag for en ny 400 kV højspændingsledning fra Esbjerg til den tyske grænse.

Udbygningen af vindenergi i Vestjylland og Nordsøen går hurtigt og det vil fortsætte i de kommende år. Energien skal kunne samles op, hvor den produceres. De store energitransporter skal primært ske gennem det overordnede 400 kV el-transmissions­net. Bekendtgørelsen om landsplandirektivet sikrer plangrundlaget for en ny højspændingsforbindelse mellem Endrup og grænsen.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for tilladelser til opstilling af mobilmaster

Landsplandirektivet for tilladelser til opstilling af mobilmaster fastsætter retningslinjerne, der indebærer, at kommunale landzonetilladelser til mobilmasterne skal ske under hensyn til den overordnede samfundsinteresse i at sikre mobildækning i hele landet og kan ske uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvis der ikke er andre muligheder. Landplandirektivet har kun virkning for landzonetilladelser i områder, hvor der blev stillet dækningskrav i forbindelse med 2019-frekvensauktionerne og 2021- frekvensauktionerne.

Landsplandirektiv for højspændingsledning i Vestjylland mellem Endrup og Idomlund

Bekendtgørelse om landsplandirektiv er trådt i kraft den 9. februar 2023. Landplandirektivet danner plangrundlag for en ny 400 kV højspændingsledning fra Esbjerg til Holstebro inklusiv tilhørende tekniske anlæg

Udbygningen af vindenergi i Vestjylland og Nordsøen går hurtigt og det vil fortsætte i de kommende år. Energien skal kunne samles op, hvor den produceres. De store energitransporter skal primært ske gennem det overordnede 400 kV el-transmissions­net. Bekendtgørelsen om landsplandirektivet sikrer plangrundlaget for en ny højspændingsforbindelse mellem Endrup og Idomlund.

Landsplandirektiv for areal til virksomhed i Allerød Kommune

Landsplandirektivet muliggør udvidelse af virksomheden WS Audiology (tidl. Widex), som har sit hovedsæde i Lynge i Allerød Kommune.

Landsplandirektiv for gastransmissions- og gasdistributionsledning med tilhørende tekniske anlæg

Landsplandirektivet har til formål at tilvejebringe plangrundlaget for en ny ca. 115 km lang gasledning fra Everdrup på Sjælland til Nakskov på Lolland. Gasledningen vil forsyne området med gas og sikre CO2-reduktioner. Gasledningen skal desuden give bedre vækstvilkår for erhvervslivet samt fastholdelse af lokale arbejdspladser. En ny gasledning vil knytte Lolland og Falster til det danske gassystem og dermed bl.a. sikre gas som mulige erstatning for kul og olie til nogle af øernes store, energiforbrugende arbejdspladser.

Se høringsmaterialet på Høringsportalen

Landsplandirektiv med afgrænsning af nye grønne kiler i hovedstadsområdet

Landsplandirektivet indeholder en afgrænsning af nye grønne kiler i hovedstadsområdet samt bestemmelser og tilhørende vejledning om nye muligheder for bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler. Landsplandirektivet er udstedt som ændringsbekendtgørelse til Fingerplan 2019 (bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning)

Landsplandirektiv for arealer til erhverv i Tårnby Kommune og Dragør Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn

Landsplandirektivet muliggøre, at Tårnby Kommune og Dragør Kommune kan planlægge for erhvervsudvikling inden for to arealer på hhv. ca. 33 ha i Tårnby Kommune og ca. 17 ha i Dragør Kommune.

Landsplandirektiv for anvendelse af Svanemøllens Kaserne

Landsplandirektivets formål er at muliggøre opførelse af nybyggeri og indretning af eksisterende bebyggelse til forsvarsformål og beredskabsformål, herunder helikopterberedskab. Herudover er det bekendtgørelsens formål at muliggøre etablering af bygninger og tekniske anlæg i tilknytning til den del af den fremtidige Svanemøllens Skybrudstunnel, som forventes at gå igennem kaserneområdet.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Landsplandirektivet udlægger 20 sommerhusområder i kystnærhedszonen i 10 kommuner. Samtidig indeholder landsplandirektivet bestemmelser om tilbageførsel af ubebyggede sommerhusområder. Landsplandirektivet udlægger i alt 662 sommerhusgrunde under forudsætning af, at der tilbageføres 575 sommerhusgrunde fordelt i 13 områder.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Landsplandirektivet udpeger 65 udviklingsområder i kystnærhedszonen i 15 kommuner. Et udviklingsområde i en kommune træder i kraft når et generelt vilkår vedrørende Grønt Danmarkskort er opfyldt, jf. bekendtgørelsens § 3. Endvidere kan der for det enkelte udpegede udviklingsområde være fastsat betingelser, der skal være opfyldt, før et udviklingsområde helt eller delvist træder i kraft.

I udviklingsområder kan der uanset planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1, planlægges for inddragelse af nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, uden at der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnært sommerhusområde til byzone i Vordingborg Kommune (2021)

Landsplandirektivet giver Vordingborg Kommune mulighed for at overføre et sommerhusområde ved Kostræde Banker til byzone.

Landsplandirektivet fastsætter regler, der fraviger regler i planlovens § 5 b, om, at eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen skal fastholdes til ferieformål.