Landsplandirektiver 2010 - 2019

Oversigt over landsplandirektiver med ikrafttrædelse i perioden 2010- 2019

Landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Landsplandirektivet udpeger 91 udviklingsområder i kystnærhedszonen i 16 kommuner. Der er fastsat nogle generelle vilkår samt nogle konkrete vilkår for det enkelte område. Der gælder bl.a. et generelt vilkår om, at kommunen skal have vedtaget og offentliggjort planlægning for Grønt Danmarkskort for hele kommunen på baggrund af de anbefalinger, som det lokale naturråd skulle fremkomme med inden 15. juli 2018. Denne planlægning er en forudsætning for, at samtlige udviklingsområder i en kommune træder i kraft. Vilkåret fremgår af landsplandirektivets § 3.

Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Landsplandirektivet udlægger 37 sommerhusområder i kystnærhedszonen i 20 kommuner. Samtidig indeholder landsplandirektivet bestemmelser om tilbageførsel af ubebyggede sommerhusområder.

Landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus 

Landsplandirektivet muliggør overførsel af fire sommerhusområder til byzone i henholdsvis Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner.

Landsplandirektiv for højspændingsstation ved Søndervig, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Direktivet er en del af planlægningen for ilandførings- og landanlæg for Vesterhav Syd Havmøllepark. Direktivet skaber det nødvendige grundlag for den kommunale detailplanlægning for en højspændingsstation ved Søndervig i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019)

Det mest velkendte landsplandirektiv er Fingerplanen, der fastlægger generelle regler for kommunernes planlægning i hovedstadsområdet. Den seneste version af landsplandirektivet er fra 2019.

Yderligere information om Fingerplanen på Planinfo

Landsplandirektiv for højspændingsstation ved Klinkby, Lemvig Kommune 

Direktivet er en del af planlægningen for ilandførings- og landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark. Direktivet skaber det nødvendige grundlag for den kommunale detailplanlægning for en højspændingsstation ved Klinkby i Lemvig Kommune.

Bekendtgørelse om regler for detailhandel i hovedstadsområdet 2018 

Landsplandirektivet fastlægger centerstrukturen i hovedstadsområdet med udpegning af bymidte, bydelscentre og aflastningsområder. Der er igangsat en revision af landsplandirektivet med henblik på udpegning af nye aflastningsområder, der forventes afsluttet i 2018 med udstedelsen af et nyt landplandirektiv.


Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne (2013)

Landsplandirektivet fra 2013 fastlægger regler for anvendelse af Sjælsmark Kaserne som asylcenter.

Landplandirektiv for udvalgsvarehandel, Hedensted (2013)

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel for eksisterende våbenhandel i Hedensted.

Landsplandirektiv for udvalgsvarehandel, Billund (2013)

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til eksisterende turistmål i Billund.

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande (2010)

Landsplandirektivet fra 2010 åbner mulighed for udlæg af nye sommerhusgrunde i specifikke områder i kystnærhedszonen i Frederikssund Kommune (Over Dråby Strand), Gribskov Kommune (Vejby Strand) og Stevns Kommune (Rødvig).

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm (2010)

Landsplandirektivet fra 2010 åbner mulighed for udlæg af nye sommerhusgrunde i specifikke områder i kystnærhedszonen i Holstebro, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Skive, Viborg, Guldborgsund, Kalundborg, Slagelse og Vordingborg kommuner, og Borholms Regionskommune.

Landsplandirektiv om krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn (2010)

Landsplandirektivet fra 2010 åbnede mulighed for, at det eksisterende anløb af krydstogtskibe ved Sundmolen i Indre Nordhavn kunne flyttes til Kronløbet i Ydre Nordhavn.