Baggrund for evaluering af planloven

I 2017 blev planloven ændret som opfølgning på aftalen fra juni 2016. Den nye planlovgivning skal evalueres inden 1. juli 2020.

I 2017 blev planloven ændret som opfølgning på aftalen fra juni 2016 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, om ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet.” 

Med ændringen af planloven har kommunerne fået øget råderum og en række nye muligheder i planlægningen, som kan understøtte lokale initiativer og udvikling.

Ændringen har bl.a. givet nye udviklingsmuligheder i kystområderne og i landdistrikterne til fremme af bosætning og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder, bedre udviklingsmuligheder for detailhandel og øgede muligheder for anvendelsen af sommerhuse. Desuden er der indført mere fleksible rammer for byudvikling, og kommunernes og erhvervslivets efterspørgsel efter mere smidig administration er imødekommet ved, at kommunerne kan tilrettelægge kortere og mere effektive planprocesser. 

Planloven skal evalueres

Det fremgår af aftalen, at erhvervsministeren og miljø- og fødevareministeren vil tage initiativ til, at den nye planlovgivning mv. bliver evalueret inden 1. juli 2020. 

Evalueringen skal afdække, hvordan de nye regler i planloven anvendes, og om planlovgivningen vil kunne forbedres yderligere.

Formålet med høringen

Planlovens formål er at sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.

Udfordringerne i planlægningen ændres med udviklingen i samfundet. Fx påvirker større forandringer som globalisering, urbanisering, den teknologiske udvikling og klimaforandringer fremtidens udfordringer og muligheder for arealplanlægningen i Danmark. Med høringen er det ønsket at undersøge, hvordan planloven og den fysiske planlægning bedst kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer og understøtte fremtidens behov. 

Hvordan indsendes høringssvar

OBS! Høringen er lukket.

Du har mulighed for at komme med forslag og ideer til forbedringer inden for et eller flere af evalueringens temaer.

Høringsportalen er åben fra den 6. december 2019 til den 31. januar 2020 kl. 12.00.

Deltag i høringen

Temamøder

Evalueringen blev skudt i gang med to debatmøder om fremtidens planlov:

OBS! Møderne er afholdt.

  • LANDET - den 2. december i Torvehallerne Vejle 13.00 – 17.00: Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, er det åbne land en del af svaret. Og skal det gode liv på landet styrkes, så er det vigtigt, at der planlægges aktivt for landsbyernes udvikling og kysternes potentialer. Spørgsmålet er, om vi har de rigtige redskaber?
  • BYEN - den 4. december i Hedehuset i Hedehusene 13.00 – 17.00: De danske byer udvikler sig med rivende hast, men er ikke altid i balance – økonomisk og socialt. Kan vi med planlægningen styrke den grønne omstilling og samtidig skabe større social diversitet, levende bymidter og fællesskaber i vores byer? Har vi de rigtige redskaber?

Læs mere om temamøderne på byplanlab.dk

HØRING

Temaer

1. Grøn omstilling, bæredygtighed og styrket naturhensyn

2. Gode rammer for landsbyernes og landdistrikternes udvikling

3. Byudvikling og omdannelse af eksisterende byområder

4. Styrket erhvervs- og turismeudvikling

5. Landsplanlægning og samarbejdet med kommunerne

6. Mere enkel og strategisk planlægning i kommunerne

7. Digitalisering af planer og data

8. Klagesystemet