Mulig udvidelse og tilpasning Østerild Testcenter

Aftalekredsen bag den politiske aftale om gode rammevilkår for test af vindmøller har på et møde den 1. februar 2024 besluttet, at der skal igangsættes en miljø- og habitatkonsekvensvurdering af en potentiel tilpasning og udvidelse af det eksisterende Østerild Testcenter i Thisted Kommune. Miljø- og habitatkonsekvensvurderingen skal undersøge muligheden for at udvide testcenteret med tre nye testpladser nord for det eksisterende center og tilpasning af de to nordligste nuværende testpladser med op til 450 m høje vindmøller. Det vil betyde, at Østerild Testcenter samlet ville kunne rumme 12 testpladser, heraf syv sydlige møller med den nuværende højde på op til 330 meter (den sydligste kun 250 meter) og fem nordlige møller på op til 450 meters højde.

Læs aftalen om igangsættelse af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af en udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter til vindmøller på op til 450 meter fra 1. februar 2024 her.

Proces for miljø- og habitatkonsekvensvurdering samt politisk beslutning, sommer 2024

Ideindkaldelse og afgrænsningsudtalelse

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har i maj og juni 2023 afholdt offentlig høring af et ideoplæg med henblik på indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen af en mulig udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter. Læs ideoplægget her

De indkomne høringssvar vil sammen med anden forhåndenværende viden om området (fx politiske aftaler, de målrettede screeninger) og de emner, som miljøvurderingsloven og habitatdirektivet foreskriver, indgå i en afgrænsningsudtalelse som vil udgøre rammerne for miljøkonsulenternes gennemførelse af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen. Afgrænsningsudtalelsen er bl.a. med til at afklare de emner, der behandles i miljø- og habitatkonsekvensvurderingen og hvordan de forventes behandlet, samt om der skal belyses alternativer.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen sender afgrænsningsudtalelsen til Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, som på administrativt niveau bistår med kvalitetssikring af indholdet af afgrænsningsudtalelsen for deres ressortområder. Afgrænsningsudtalelsen afgives på det foreliggende data- og oplysningsgrundlag og vil kunne justeres, hvis miljøundersøgelser peger på nye forhold eller der sker projekttilpasninger.

Indkomne høringssvar, der af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og miljøkonsulenter vurderes at ligge uden for rammerne for en miljø- og habitatkonsekvensvurdering, vil Plan- og Landdistriktsstyrelsen vurdere og behandle i samarbejde med andre relevante aktører. Samme procedure er anvendt ved tidligere tilpasninger af testcentrene.

Proces for miljø- og habitkonsekvensvurdering

Processen med en miljø- og habitatkonsekvensvurdering forventes at vare 1½-2 år. Når der foreligger et udkast til miljø- og habitatkonsekvensvurderingen, vil der komme en ny offentlighedsperiode, hvor der igen vil være mulighed for at komme med bemærkninger m.v. til rapporten. Når den endelige miljø- og habitatkonsekvensvurdering foreligger, kan der træffes endelig politisk beslutning om en eventuel udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter. Det vil i givet fald skulle ske ved udarbejdelse af en anlægslov for de nye testfaciliteter, som vil skulle vedtages af et flertal i Folketinget. En eventuel anlægslov vil bygge på resultatet af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen, herunder placering og etablering af eventuel erstatningsnatur m.v..

Borgermøde den 17. juni 2024

Plan- og Landdistriktsstyrelsen afholdt den 17. juni 2024 borgermøde i Østerild. Mødet blev afholdt i forbindelse med offentlig høring af idéoplæg til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen af den eventuelle kommende tilpasning og udvidelse af Østerild Testcenter. Høringsperioden varede frem til 23. juni 2024.

Programmet på mødet var

 • Velkomst og introduktion v. Christian Vind, Plan- og Landdistriktsstyrelsen
 • Udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter v. Allan Vesth og Peter Hjuler, DTU Vindenergi
 • Hvad er elektrolyse, og hvad skal vi med det? v. Søren Lyng Ebbehøj, Energistyrelsen
 • Proces for miljø- og habitatkonsekvensvurdering v. Christian Vind, Plan- og Landdistriktsstyrelsen
 • Spørgsmål og input til miljø- og habitatkonsekvensvurderingen

Præsentationerne kan ses her.

På mødet blev følgende emner blev rejst:

 • Lokal brug af varme og brint fra testcenter
 • Støj
 • Ekspropriation
 • Påvirkning af natur
 • Vandforbrug til elektrolyseanlæg
 • Testcenterets landskabelig påvirkning og udtryk
 • Bevaring af kulturhistorie i området
 • Lastbiltransporter til og fra testcenteret
 • Grundvandsforhold
 • Sikkerhed omkring elektrolyseanlæg
 • Skovrydning
 • Sandflugt
 • Påvirkning af Dark Sky
 • Kumulativ miljøpåvirkning

Til borgermødet blev det nævnt, at et udkast til ny bekendtgørelse om støj fra vindmøller med tilhørende miljørapport kan findes på høringsportalen. På høringsportalen refereres til en rapport om høretærskler og genevirkning for lavfrekvent støj i relation til vindmøller, der kan findes på Referencelaboratoriets hjemmeside.

Alle kommentarer fra mødet samt indsendte høringssvar, tages med som input til det videre arbejde med afgrænsningen af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen.

Der var omkring 250 deltagere på mødet.

Plan- og Landdistriktsstyrelsens oplæg fra borgermødet den 3. februar 2024

Den 3. februar 2024 blev der holdt borgermøde om resultatet af den målrettede screening og aftalen om at igangsætte en miljø- og habitatkonsekvensvurdering. Plan- og Landdistriktsstyrelsens oplæg på mødet kan ses her

Her ses de foreløbige kort over normal og lavfrekvent støj og boliger ved en udvidelse af Østerild Testcenter.

Se kortene i højere opløsning, hvor det er muligt at zoome ind og se flere detaljer: Kort med normal støj, kort med lavfrekvent støj

 

Spørgsmål/svar om status for rejst erstatningsskov i Thy, februar 2024

1. Er alt erstatningsskov, efter de gældende aftaler fra 2010 og 2017, rejst i Thy?

I den politiske aftale, som blev indgået i forbindelse med aftalen om Østerild Testcenter i 2010, fremgår det, at der skulle rejses 100 ha bynær statslig skov i Thy. I forbindelse med udvidelsen i 2017 var aftalen, at 73 ha erstatningsskov skulle etableres på statens egne arealer lokalt i Thy. I alt var der aftalt, at der skal etableres 173 ha erstatningsskov I Thy.

Naturstyrelsen, som administrerer aftalen, har oplyst, at aftalen om erstatningsskov etablering lokalt i Thy er opfyldt, idet der er etableret i alt ca. 183 ha skov i Thy.

Her ses et kort over erstatningsskov, som er rejs i Thy.

2. Er den samlede erstatningsskov rejst i overensstemmelse med de gældende aftaler fra 2010 og 2017?

Den samlede ramme for, hvor mange ha skov, som kan ryddes er 450 ha, med mulighed for yderligere 100 ha, hvis der er behov herfor for at sikre de internationale standarder for målinger. Der er p.t. fældet i alt ca. 440 ha skov i forbindelse med etablering og udvidelsen af Østerild Testcenter. De seneste fældninger er foretaget i 2021/2022. I alt vil der i forhold til de ryddede arealer skulle etableres ca. 645 ha erstatningsskov, jf. de politiske aftaler, og erstatningsskoven kan placeres i hele Danmark.

Der er p.t. etableret ca. 460 ha erstatningsskov ifm. Testecenter Østerild. Der udestår etablering af i alt ca. 185 ha.

Det er i de politisk aftaler tilkendegivet, hvordan erstatningsskoven ønskes rejst. Den resterende erstatningsskov skal derfor (som udgangspunkt) rejses inden for følgende kategorier:

 1. Ca. 35 ha bynær, offentlig skov målerettet beskyttelse af drikkevandet i samarbejde med kommunale vandværker.
 2. 14 hektar skovrejsning på statslige arealer i størst muligt omfang i områder med særlige drikkevandsinteresser.
 3. 136 ha privat skovrejsning.

Naturstyrelsen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen er ved at afklare, hvilke muligheder der er for etablering af den resterende erstatningsskov i Danmark.