Målrettet screening af seks områder, foråret 2023

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har på baggrund af en bred politisk aftale gennemført en målrettet screening af seks konkrete områder i Danmark for en mulig placering af et tredje nationalt testcenter for store vindmøller. Resultatet kan læses her.

Screeningen belyser, hvilke konsekvenser placeringen af et testcenter vurderes at ville have for hvert af de pågældende områders natur- og miljøforhold, og hvad det vil betyde i forhold til flysikkerhed, Forsvarets interesser, behovet for ekspropriation af nærliggende boliger med mere. Screeningen er sket i samarbejde med de berørte kommuner, vindbranchen, DTU og relevante statslige myndigheder.

På Kirkeministeriets hjemmeside kan du læse mere om aftalepartiernes drøftelse af resultatet af den målrettede screening og den videre proces, der indebærer, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen på ny gennemgår arealer, der hidtil er fravalgt, fx på grund af behov for ny vejinfrastruktur, landvinding og/eller flere ekspropriationer end oprindeligt tilstræbt: Enig aftalekreds: Vigtigt at afdække alle muligheder før beslutning om et tredje testcenter for store vindmøller - km.dk