Hvad indebærer den målrettede screening?

Screeningen består af to etaper: En indledende screening efterfulgt af en målrettet screening.

Ved gennemførsel af den målrettede screening undersøges bl.a.:

 • Nærmere undersøgelse af placeringsmuligheder inden for områderne for prototypemøller, måle- og lysmarkeringsmaster, servicebygninger mv., herunder med henblik på at begrænse de negative konsekvenser for natur og lodsejere mv. mest muligt.
 • Transportforhold for et evt. testcenter.
 • Mulighed for tilslutning til el-transmissionsnettet eller andre aftagningsmuligheder.
 • Eksisterende naturforhold i og omkring områderne og muligheder for etablering af afværgeforanstaltninger og for fravigelse af EU-regler i forhold til gældende naturbeskyttelse.
 • Forsvarsinteresser, der kan have betydning for placering af et testcenter i området.
 • Håndtering af flysikkerheden, herunder radaranlæg, lysmarkering mv.
 • Beskrivelse af påvirkningen af lokal kulturarv og ind- og udsyn i forhold til omkringliggende kirker.
 • Om områderne har overlap med kulstofrige landbrugsjorder (lavbundsjorder).
 • Kortlægning af lokalpolitiske forhold, herunder kommunens holdning til en mulig testcenterplacering.
 • Foreløbig vurdering de økonomiske konsekvenser forbundet med etablering af et testcenter inden for det identificerede område.
 • Nærmere vurdering om behov for ekspropriation af nærliggende boliger.

Hertil kan komme yderligere faktorer, f.eks. forhold, som de berørte kommuner gør Bolig- og Planstyrelsen opmærksom på i dialogen om de pågældende arealer.

Den målrettede screening foretages i samarbejde med vindbranchen og DTU og med input fra relevante statslige myndigheder og de stedlige kommuner. Når resultatet af den målrettede screening foreligger, vil aftalepartierne tage stilling til mulighederne for etablering af et tredje, nationalt testcenter for store vindmøller. Hvis aftalepartierne når frem til, at der kan etableres nye testfaciliteter til store prototypemøller i Danmark, vil etableringen derefter forudsætte en grundig konsekvensvurdering af indvirkningen på miljøet og for naturen samt naboer til testcenteret.