Politisk aftalegrundlag og hidtidig screeningsproces

En bred kreds af Folketingets partier (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) indgik den 17. juni 2022 og den 1. september 2022 aftaler om en målrettet screening af i alt seks områder i Danmark, som potentielt er egnede til placering af et tredje nationalt testcenter for store vindmøller.

Aftalen af den 17. juni 2022 findes her. Aftalen af den 1. september 2022 findes her. Begge aftaler udmønter delelementer af Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller af 15. december 2021. Aftalen af den 15. december 2021 findes her. Efter folketingsvalget og dannelse af en ny regering den 15. december 2022 er aftalepartierne enige om fortsat at forpligte sig på udmøntningen af aftalerne om gode rammevilkår for test af vindmøller i Danmark.

De følgende områder er undersøgt i den målrettede screening i foråret 2023:

Område A (Tønder Kommune og Esbjerg Kommune)

Område B (Esbjerg Kommune)

Område E (Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune)

Område F (Tønder Kommune)

Område G (Jammerbugt Kommune)

Område H (Jammerbugt Kommune)

Resultatet af den målrettede screening foråret 2023 kan ses her

Aftalekredsen blev den 27. juni 2023 præsenteret for resultaterne af den målrettede screening, som viste, at ingen af de screenede seks områder er ideelle. Nogle lever ikke op til de tekniske krav til vind- og terrænforhold eller medfører behov for nedlæggelse af et stort antal boliger, mens andre berører væsentlige forsvarsinteresser og naturbeskyttelsesforhold. Det vurderes vanskeligt at finde et areal, som ikke kræver et kompromis ift. ovenstående forhold.

I lyset af de identificerede udfordringer var der på mødet mellem aftalepartierne tilslutning til, at der ikke på nuværende tidspunkt gennemføres en miljø- og habitatkonsekvensvurdering af et eller flere af de seks områder. I stedet var der tilslutning til, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen på ny gennemgår arealer, der hidtil er fravalgt, fx på grund af behov for ny vejinfrastruktur, landvinding og/eller flere ekspropriationer end oprindeligt tilstræbt.

På baggrund af den supplerende gennemgang besluttede aftalekredsen den 5. oktober 2023, at yderligere to områder skulle gennemgå en målrettet screening af mulighederne for at placere et tredje testcenter for store vindmøller. Aftalen kan ses her.

Det drejer sig om et område nord for det eksisterende testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thisted Kommune og et område ved Borris Skydeterræn, der ligger i kommunerne Ringkøbing-Skjern og Herning. Læs mere om områderne her.

Læs mere om, hvad den målrettede screening indebærer her

Aftalekredsen bag den politiske aftale om gode rammevilkår for test af vindmøller har på et møde den 13. december 2023 besluttet, at der skal igangsættes en supplerende målrettet screening af en potentiel udvidelse af det eksisterende Østerild Testcenter i Thisted Kommune. Den supplerende, målrettede screening skal undersøge muligheden for at udvide testcenteret med tre nye testpladser nord for det eksisterende center og tilpasning af de to nordligste nuværende testpladser med op til 450 m høje vindmøller.

En evt. etablering af et testcenter vil efterfølgende under alle omstændigheder forudsætte en grundig konsekvensvurdering af indvirkningen på miljøet og naturen samt naboer til testcenteret.

Læs Kirkeministeriets pressemeddelelse om beslutningen den 13. december 2023 om en supplerende målrettet screening for fem 450 m høje vindmøller i tilknytning til det eksisterende Østerild Testcenter her.