Hvordan ser processen for udstedelse af bekendtgørelser for energiparkerne ud? Herunder offentlige høringer, høring af berørte myndigheder, politiske behandlinger m.m.

Efter kommunalbestyrelsens tilbagemelding på arealets egnethed til udpegning som statslig energipark, vil tilbagemeldingerne indgå i Plan- og Landdistriktsstyrelsens afrapportering og forberedelse af ministerens eventuelle beslutning om udpegning.

Processen for udarbejdelse af en bekendtgørelse om udpegning af en energipark vil bl.a. omfatte.

  • Udarbejdelse af udkast til bekendtgørelse på baggrund af dialog med kommune, region og opstiller.
  • Udarbejdelse af miljøvurdering.
  • Offentlig høring og høring af kommune og myndigheder m.fl. om forslag til bekendtgørelse med tilhørende miljørapport i mindst 8 uger.
  • Behandling af høringssvar og sammenfattende redegørelse.
  • Ministerens udstedelse af bekendtgørelse.

Der vil blive etableret et tæt samarbejde mellem PLST, kommunen, opstiller og øvrige myndigheder med henblik på at afklare spørgsmål og koordinere med lokalplanproces og den tilhørende miljøvurdering mv.

Forslag til lov om statsligt udpegede energiparker er vedtaget af Folketinget den 30. maj 2024 og loven vil træde i kraft den 1. juli 2024. Derefter vil energiparker kunne udpeges ved bekendtgørelse.

Har bekendtgørelserne for udpegning af energiparker en udløbsdato?

Der er i lovforslag om statsligt udpegede energiparker ikke lagt op til en udløbsdato for bekendtgørelserne.

Skal de udpegede områder være kommune- og lokalplanlagt inden for en bestemt tidshorisont?

Der er i lovforslag om statsligt udpegede energiparker ikke lagt op til en bestemt tidshorisont for hvornår områderne skal være kommune- og lokalplanlagt.

Hvor bindende er kommunalbestyrelsens tilbagemelding?

Det forventes, at kommunalbestyrelsen beslutter, om den kan tilslutte sig udpegningen af en energipark, inden ministeren godkender indmeldingen og igangsætter miljøvurdering og udarbejdelse af bekendtgørelsen, da det er forbundet med betydelige omkostninger for staten at gennemføre planlægning og miljøundersøgelse, og da arbejdet med udpegning af et areal til energipark vil berøre mange naboer, lokalsamfund, VE-opstillere og andre virksomheder, der kan blive påvirket af udpegningen. Principielt vil kommunen dog kunne trække sin tilslutning frem til udstedelsen af bekendtgørelsen.

Den statslige politiske godkendelse og miljøvurderingen vil tage udgangspunkt i det areal, kommunen giver sin tilslutning til. Der vil i den videre proces kunne ske en tilpasning (reducering) af arealet, fx hvor enkelte delarealer skæres fra efter nærmere, konkret vurdering. Principielt vil det også være muligt at udvide arealet, men det kan potentielt forsinke processen, fordi det alt efter de konkrete omstændigheder vil kræve indhentelse af oplysninger om de nye arealer, fornyet politisk behandling i kommunalbestyrelsen, og fornyet offentlig høring med tilhørende revideret miljøvurdering.

Der vil blive etableret et tæt samarbejde mellem PLST og kommunen m.fl. med henblik på at kunne afklare udestående spørgsmål og justere udpegningen undervejs i processen.  

Hvis kommunalbestyrelsen takker nej til udpegning af energipark, kan staten alligevel udpege arealet til energipark?

Statsligt udpegede energiparker kan kun udpeges med hjemmel i loven, hvis der er tilslutning fra kommunalbestyrelsen til udpegningen.