Hvad er en energipark?

Ved energiparker forstås arealer, der er udpeget af ministeren for byer og landdistrikter efter regler i lov om statsligt udpegede energiparker med det formål at fremme opstilling af solcelleanlæg og landvindmøller og/eller etablering af Power-to-X-anlæg eller anden erhvervsmæssig bebyggelse. Udpegning af et areal som energipark forudsætter tilslutning fra den kommune, hvor energiparken skal ligge. For energiparkerne vil der ifølge loven gælde særlige vilkår for opstilling af VE m.v. med henblik på realisering af energiparken.

Hvordan udpeges energiparker?

Ministeren for byer og landdistrikter vil efter loven ved offentlig digital annoncering indkalde forslag til arealer, der kan udpeges som energipark.Indmeldte forslag til arealer vil indgå i en høring hos relevante ministerier m.v. og i en dialog med kommuner, regioner og VE-opstillere for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger om arealerne før en evt. udpegning.

Ministeren for byer og landdistrikter kan efter lovens § 3, stk. 1, med kommunalbestyrelsens tilslutning fastsætte regler om et areals anvendelse som energipark, hvis:

1) arealet forventes at kunne rumme vindmøller, solcelleanlæg eller en blanding heraf med en samlet årlig elproduktion på minimum 100 GWh, og
2) nationale interesser ikke taler afgørende imod udpegningen.

Reglerne fastsættes i en bekendtgørelse, der vil kunne tillægges retsvirkning som et kommuneplantillæg. Forslaget til udpegning af et areal, dvs. udkast til bekendtgørelse skal i offentlig høring, og der skal gennemføres en miljøvurdering af forslaget i overensstemmelse med miljøvurderingslovens regler herom.

Skal der være en geografisk sammenhæng i energiparken?

En energipark kan bestå af flere adskilte arealer i samme geografiske område. Det fremgår således af bemærkninger til § 3 i loven, at den geografiske afgrænsning af energiparken forventes at ske med henvisning til et areal på et kortbilag til bekendtgørelsen, eventuelt som flere adskilte arealer i samme geografiske område, der tilsammen vil udgøre en energipark i lovens forstand.

Desuden fremgår det af bemærkningerne til § 2, at tilknyttede anlæg (PtX og anden erhvervsmæssig bebyggelse) kan ligge i en energipark med nogen afstand til energiparkens øvrige anlæg.

Skal der være en geografisk sammenhæng i energiparken?

En energipark kan bestå af flere adskilte arealer i samme geografiske område. Det fremgår således af bemærkninger til § 3 i loven, at den geografiske afgrænsning af energiparken forventes at ske med henvisning til et areal på et kortbilag til bekendtgørelsen, eventuelt som flere adskilte arealer i samme geografiske område, der tilsammen vil udgøre en energipark i lovens forstand.

Desuden fremgår det af bemærkningerne til § 2, at tilknyttede anlæg (PtX og anden erhvervsmæssig bebyggelse) kan ligge i en energipark med nogen afstand til energiparkens øvrige anlæg.

Giver udpegningen til statslig energipark ”én enkelt indgang” til styrelserne, når forskellige forhold skal afklares?

Lov om statsligt udpegede energiparker indeholder ikke nærmere regler om initiativet i den politiske aftale om én indgang på natur- og miljøområdet, da det ikke forudsætter ny lovgivning. Det nærmere indhold af initiativet er endnu ikke afklaret, men forventes udmeldt af Miljøministeriet forud for udpegning af de første energiparker