Introduktion til digitale kommuneplaner i Plandata.dk

Publiceret 14-06-2024

Plandata.dk har de seneste år arbejdet på et projekt, der skal muliggøre afleveringen af fuldt digitale kommuneplaner og kommuneplantillæg. Formålet med projektet har været at imødekomme udviklingen i kommunerne, således Plandata.dk kan modtage de kommuneplaner, som mange kommuner allerede i dag udarbejder fuldt digitalt igennem tredjepartssystemer.

Projektet er planlagt i tre faser med hver deres release. De tre faser er nærmere beskrevet i afsnittet Projektets faser. Første fase er afsluttet, hvilket betyder at datamodellen for digitale kommuneplaner er udarbejdet, og det nu er muligt at benytte modellen via Plandata.dk 's REST API.

Plandatabekendtgørelsen (BEK nr 1191 af 24/09/2018) stiller krav til, at kommuneplaner afleveres til Plandata.dk som et juridisk gældende plandokument i pdf-format, og at dette suppleres af en digital indberetning af udvalgte bestemmelser. Dette krav gælder stadig, men datamodellen for kommuneplaner og kommuneplantillæg er nu udvidet således, at Plandata.dk kan modtage alle oplysninger fra en kommuneplan i digitalt format. Dermed kan der sikres overensstemmelse imellem det gældende plandokument og de digitalt indberettede oplysninger. Ydermere er der udviklet funktionalitet til, at man kan generere et (simpelt) plandokument ud fra sin digitale indberetning.

Videre vision for digitale kommuneplaner

Indtil nu har fokus været på at kunne tage imod de kommuneplaner, der i forvejen er udarbejdet fuldt digitalt, typisk via tredjepartssystemer. Næste skridt er at muliggøre indberetning af fuldt digitale kommuneplaner via Plandata.dk’s web-baserede brugerflade for indberetning (https://indberet.plandata.dk). Yderligere er det hensigten at udbygge Plandata-registrets offentlige udstilling af kommuneplaner og kommuneplantillæg, således at man kan orientere sig i den fulde plan på andre måder end via plandokumentet.

Projektets faser

Projektet omkring udviklingen af digitale kommuneplaner er planlagt i tre faser med hver deres release.

Fase 1 - Datamodel og REST-services

I projektets første fase er datamodellen for digitale kommuneplaner og kommuneplantillæg udviklet og indberetning kan ske via Plandata.dk’s REST API. Datamodellen er udviklet med input fra en række kommuner, der allerede lavede digitale kommuneplaner samt de tredjepartsleverandører, der understøtter indberetning af flere plantyper til Plandata.dk.

Projektets første fase er afsluttet og implementeret i systemet, så det er muligt at benytte datamodellen for digitale kommuneplaner og kommuneplantillæg gennem REST API, når man som tredjepartleverandør skal kode op mod Plandata.dk.

Fase 2 - Indberetning af digitale kommuneplaner på indberet.plandata.dk

I projektets anden fase udvikles en brugerflade for indberetningen af digitale kommuneplaner og kommuneplantillæg til Plandata.dk. Brugerfladen kommer til at ligge i det eksisterende indberet.plandata.dk-setup. Brugerfladen skal understøtte indberetningen af digitale kommuneplaner direkte i Plandata.dk, og vil være tilgængelig for alle kommuner. En række kommuner er inddraget i denne del af projektet, så de kommunale behov og idéer til en god indberetningsproces bedst muligt understøttes i den kommende løsning.

Projektets anden fase er i gang og forventes at blive implementeret i slutningen af 2024.

Fase 3 - Udstilling af digitale kommuneplaner

I projektet tredje fase udvikles en ny, offentlig visningsflade for digitale kommuneplaner og kommuneplantillæg med retlige digitale kort og tekster. Visningsfladen er stadig på tegnebrættet, men der stræbes efter at lave en løsning, hvor det er let og intuitivt at

  • Fremsøge hvad der gælder for et punkt, eller et område, på tværs af kommuneplanens bestemmelser

  • Navigere mellem de forskellige sektioner i en kommuneplan

  • Fremsøge indhold fra kommuneplanen, der vedrører bestemte retningslinjer eller tematikker

Projektets tredje fase forventes igangsat i slutningen af 2024.

Projektet følges ved sin afslutning op af en ændring af plandatabekendtgørelsen, der giver mulighed for, at kommunerne kan aflevere en fuldt digital kommuneplan, uafhængig af pdf, der er retlig gældende og ikke blot vejledende. Det vil fortsat være muligt at uploade kommuneplanen som en pdf som hidtil.

Afleveringen af digitale kommuneplaner i overgangsperioden

For at aflevere kommuneplaner korrekt til Plandata.dk stiller plandatabekendtgørelsen (BEK nr 1191 af 24/09/2018) krav til kommunerne om, at kommuneplanen afleveres som et plandokument (pdf), og der dertil laves en digital indberetning af udvalgte planbestemmelser. Dette krav gælder stadig og har betydning for måden den digitale kommuneplan kan indberettes på, indtil projektet er afsluttet i sin helhed, og der er foretaget en ændring af plandatabekendtgørelsen, der giver mulighed for, at kommunerne kan aflevere en digital kommuneplan, der er retligt gældende.

Indtil der er foretaget en ændring af plandatabekendtgørelsen, skal kommuneplanen fortsat også afleveres som et plandokument (pdf). For at give mulighed for at benytte datamodellen for den digitale kommuneplan er der udviklet et værktøj, der let og simpelt konverterer en digital kommuneplan til en pdf, således at bekendtgørelsens krav til aflevering let kan overholdes.

Alternativt er det fortsat muligt at uploade sin egen pdf.

I en periode vil det desuden fortsat være muligt at indberette kommuneplaner efter det hidtidige flow i indberet.plandata.dk, hvor man kun uploader retningslinjer, rammer og en pdf.