Oversigt over anvendelseskategorier

Vejledning i anvendelseskategorier

1. Oversigt over generelle anvendelseskategorier

Generel anvendelse

Generel anvendelseskode

Boligområde

11

Blandet bolig og erhverv

21

Erhvervsområde

31

Centerområde

41

Rekreativt område

51

Sommerhusområde

61

Område til offentlige formål

71

Tekniske anlæg

81

Landområde

91

Andet

96

2. Oversigt over specifikke anvendelseskategorier

 Aktuelle specifikke anvendelseskategorier:

 

Specifik anvendelse

 

 

Specifik anvendelseskode

 

Definition

Status

Boligområde                                                                               

1100

Uspecificeret boligområde. Anvendes når et plandokument ikke

udpeger specifikke boligtyper, der passer under de øvrige

specifikke anvendelseskategorier relateret til boligområde.

  Aktuel

 

Åben-lav boligbebyggelse

1110

Fritliggende parcelboliger

  Aktuel

Tæt-lav boligbebyggelse

1120

Helt eller delvist sammenbyggede boliger med lodret boligskel.

  Aktuel

Etageboligbebyggelse

 

1130

Boligbebyggelse i to etager eller derover og med vandret lejlighedsskel.

 

  Aktuel

Almene boliger

 

1150

Boliger der administreres af en almen boligorganisation. BEMÆRK: "Almene boliger" er ikke defineret efter fysisk udformning, og en bebyggelse kan derfor godt være "1150 Almene boliger" og fx "1130 Etageboligbebyggelse" samtidig.

 

  Aktuel

Fællesanlæg

 

1160

Anlæg der udnyttes og ejes af flere grundejere i fællesskab. Fællesarealer er ofte en "naturlig" del af et boligområde. Registreres kun når det nævnes specifikt i planen.

  Aktuel

Landsbyområde

 

2120

En mindre by på landet med forholdsvis tætliggende gårde og huse samt bygninger til fælles brug, fx kirke, forsamlingshus og i nogle tilfælde skole og butikker.

  Aktuel

Erhvervsområde

 

3100

Uspecificeret erhvervsområde. Anvendes når et plandokument ikke udpeger specifikke erhvervstyper, der passer under de øvrige specifikke anvendelseskategorier relateret til erhvervsområde.

  Aktuel

Kontor- og serviceerhverv

 

3110

Kontorarbejde, rådgivningsvirksomheder, administration og øvrige liberale erhverv. BEMÆRK: Mindre liberale erhverv, der uden særlig tilladelse altid tillades i boligområder, registreres ikke som "3110 Kontor-og serviceerhverv".

  Aktuel

Industri

3115

Anvendelseskategorien benyttes, når et plandokument udlægger et område til industri uden at specificere det til enten "3120 Let industri og håndværk" eller "3130 Tung industri".

  Aktuel

Let industri og håndværk

3120

Håndværks- samt lettere industri- og fremstillings-værkstedsvirksomheder.

  Aktuel

Tung industri

3130

Tunge industri- og fremstillingsvirksomheder.

  Aktuel

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

3140

Jf. lovbekendtgørelse 2018-04-16, nr. 287 om planlægning (planloven) § 11 a. pkt. 6: "(…) virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav". Anvendelsesbetegnelsen relaterer sig til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

  Aktuel

Havneerhvervsområde

3150

Havneområde, der ikke begrænser sig til rekreative havneformål, samt erhverv tilknyttet havnen. BEMÆRK: Rekreative havneformål registreres under den specifikke anvendelseskatgori 5123 lystbådehavn.

  Aktuel

Transport- og logistikvirksomheder

3155

Virksomheder beskæftiget med transport, opbevaring af gods eller øvrige logistikformål. Herunder er bl.a. virksomheder, hvis udviklingsmuligheder er afhængig af god tilgængelighed til det overordnede vejnet, og som primært genererer godstransporter, der så vidt muligt skal ledes uden om bymæssig bebyggelse.

  Aktuel

Produktionsvirksomhed (kun relevant for kommuneplanrammer)

3165

Jf. "Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen" (December, 2017): "(...) produktionsvirksomheder defineres som virksomheder, der er omfattet af kravet om miljøgodkendelse eller om regelmæssige tilsyn." Definitionen af produktionsvirksomheder tager bl.a. udgangspunkt i virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen og maskinværkstedsbekendtgørelsen samt virksomheder anført på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, dog ikke husdyrbrug.

  Aktuel

Konsekvensområde omkring produktionsvirksomheder (kun relevant for kommuneplanrammer)

3166

Jf. "Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen" (December, 2017): "Konsekvensområder kan sammenlignes med ”opmærksomhedszoner”, der anviser, hvor kommunen i sin planlægning skal være særlig opmærksom på produktionsvirksomheden." Indenfor konsekvensområder kan der stilles krav til fx afværgeforanstaltninger når der sker en ændret arealanvendelse.

  Aktuel

Transformationsområde (kun relevant for kommuneplanrammer)

3167

Jf. lovbekendtgørelse 2018-04-16, nr. 287 om planlægning (planloven) § 11 a. pkt. 26: "(...) arealer, der er belastet af støj fra eksisterende produktionsvirksomheder og er centralt beliggende i byen, hvor der er særlige byudviklingsinteresser (...)" Jf. "Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen" (December, 2017): "Et transformationsområde er typisk et område, der består af ældre erhvervsområder i de centrale dele af byerne, hvor dele af erhvervsvirksomheder med tiden er udflyttet, f.eks. havneområder eller nedlagte slagterier og kraftværker."

  Aktuel

Byomdannelsesområde

3170

Jf. lovbekendtgørelse 2018-04-16, nr. 287 om planlægning (planloven) § 11 b. pkt. 5: "(...) hvor anvendelsen af bebyggelse og ubebyggede arealer til erhvervsformål, havneformål eller lignende aktiviteter skal ændres til boligformål, institutionsformål, centerformål, rekreative formål eller erhvervsformål, der er forenelige med anvendelse til boligformål." samt planlovens § 11 d.: "Et byomdannelsesområde skal afgrænses således, at det kun omfatter et område, hvor anvendelsen til miljøbelastende erhvervsformål, havneformål, eller lignende aktiviteter i den langt overvejende del af området er ophørt eller under afvikling."

  Aktuel

Oplevelsesøkonomisk center

3180

Større sammenhængende turismefaciliteter, der markedsføres som en samlet destination, attraktion eller oplevelse og typisk kombinerer en række forskellige aktiviteter og anlæg under ét. BEMÆRK: Tilstedeværelse af egentlig detailhandel skal registreres særskilt jf. planloven.

  Aktuel

Fødevarevirksomhed med besøgsfaciliteter

3190

Anvendelseskategorien relaterer sig til lovbekendtgørelse 2018- 04-16, nr. 287 om planlægning (planloven) § 11 b. stk. 3. Udpegningen af fødevarevirksomheder med besøgsfaciliteter knytter sig til planlovens mulighed for at fravige kravet om planlægning 'indefra og ud', hvor der er tale om eksisterende fødevarevirksomheder med besøgsfaciliteter, der bidrager til områdets turisme, og hvor en række yderligere vilkår er opfyldt.

  Aktuel

Bymidte

 

4115

Område udpeget til 'bymidte' jf. planlovens detailhandelsbestemmelser.

  Aktuel

Bydelscenter

 

4120

Område udpeget til 'bydelscenter' jf. planlovens detailhandelsbestemmelser.

  Aktuel

Butikker til lokalområdets forsyning

 

4130

En del af detailhandelsstrukturen. Enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning, der ligger uden for områder, som i henhold til planlovens detailhandelsbestemmelser er udpeget til 'bymidte', 'bydelscenter' eller 'lokalcenter'.

  Aktuel

Butikker

 

4135

Butikker og butiksområder, der ikke falder under de specifikke anvendelseskategorier "4130 butikker til lokalområdets forsyning" og "4175 butikker med særligt pladskrævende varer".

  Aktuel

Lokalcenter

 

4170

Område udpeget til 'lokalcenter' jf. planlovens detailhandelsbestemmelser.

  Aktuel

Butikker med særligt pladskrævende varer

 

4175

En del af detailhandelsstrukturen. Arealer til butikker, der alene forhandler pladskrævende varer såsom biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer eller møbler.

  Aktuel

Tankstation

 

4177

Inkluderer tankstationer med salg af brændstof til almindelige køretøjer samt tilhørende anlæg for bilvask og kiosk.

  Aktuel

Publikumsorienterede serviceerhverv

 

4180

Serviceerhverv som ikke er detailhandel, men som ofte placeres sammen med detailhandel og på lignende vis henvender sig til et bredt publikum, typisk via en facade på gadeniveau.

  Aktuel

Aflastningsområde

 

4190

Område udpeget til 'aflastningsområde' jf. planlovens detailhandelsbestemmelser. En del af detailhandelsstrukturen.

  Aktuel

Større rekreativt område

 

5110

Større arealer til grønne områder, parker mv., der retter sig mod et større opland. Omfatter ikke støjende fritidsaktiviteter og turistanlæg, kolonihaver, idrætsanlæg, lystbådehavne, feriecentre, campingpladser og forlystelsesanlæg mv., som er specificeret i egne katagorier.

  Aktuel

Koloni- og nyttehaver

 

5111

Område udlagt til kolonihavehuse, nytte- og fritidshaver, havelodder og -kolonier.

  Aktuel

Nærrekreativt område

 

5115

Mindre friareal i tilknytning til fx et boligområde eller en institution, der retter sig mod et mindre og lokalt opland.

  Aktuel

Beplantning

 

5116

Område udlagt specifikt til beplantning, fx i form af et beplantningsbælte.

  Aktuel

Bevaringsværdig beplantning

 

5117

Træer og anden beplantning inkl. beplantede anlæg, der er af særlig visuel, botanisk eller historisk betydning.

  Aktuel

Sports- og idrætsanlæg

5120

Sports- og idrætsanlæg som fx en sportshal, et stadion, tennisbaner, en ridehal eller udendørs sportsanlæg.

  Aktuel

Golfbaneanlæg

5121

Golfbanearealer samt direkte tilknyttede anlæg og bygninger.

  Aktuel

Støjende fritidsanlæg

5122

Støjende fritids- og turistanlæg som fx motorbaner, skydebaner, badeanlæg, mindre forlystelsesanlæg m.v.

  Aktuel

Lystbådehavn

5123

Lystbådehavn samt tilknyttede bygninger og anlæg.

  Aktuel

Ferie- og kongrescenter

5130

Større selvstændige virksomheder, der modtager overnattende gæster med mulighed for servering samt potentielt konferencelokaler. Omfatter også større områder planlagt til en flerhed af ferieboligformer som fx en kombination af hotel, campingplads m.m.

  Aktuel

Campingplads og vandrerhjem

5131

Områder til camping og vandrerhjem samt tilknyttede bygninger og anlæg.

  Aktuel

Øvrige ferie- og fritidsformål

5190

Områder til ferie- og fritidsformål, der ikke falder under de øvrige anvendelseskategorier.

  Aktuel

Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

6110

Område udlagt til sommerhuse samt lignende anvendelser som fx fritidsboliger og private ferieboliger.

  Aktuel

Område til offentlige formål

7100

Uspecificerede offentlige formål. Anvendes når et plandokument ikke specificerer offentlige formål, der passer under de øvrige specifikke anvendelseskategorier relateret til offentlige formål.

  Aktuel

Uddannelsesinstitutioner

7110

Uddannelsesinstitution eller uddannelsessted i form af offentlige og private skoler samt alle former for supplerende uddannelser og videregående uddannelser.

  Aktuel

Sundhedsinstitutioner

7120

Institutioner som hospitaler eller med hospitalslignende funktioner. Mindre lægehuse kan inkluderes i denne kategori, hvis anvendelsen fremstår tilstrækkeligt markant.

  Aktuel

Daginstitutioner

7133

Institution for børn, unge, voksne eller ældre, der anvendes i dagtimerne.

  Aktuel

Døgninstitutioner

7135

Institution for børn, unge, voksne eller ældre, der er døgnbemandet og typisk er af boliglignende karakter.

  Aktuel

Kulturelle institutioner

7140

Institutioner og bebyggelse, hvis primære hensigt er at tjene kulturformål.

  Aktuel

Offentlig administration

 

7150

Offentlig administration (kommune, region, stat) samt privatdrevne, men statsgaranterede servicefunktioner som fx brandstationer.

  Aktuel

Religiøse institutioner og gravpladser

7160

Religiøse instutioner og gravpladser såsom fx kirker og kirkegårde samt tilknyttet bebyggelse og arealer.

  Aktuel

Fængsler

7180

Fængsler.

  Aktuel

Tekniske anlæg

8100

Uspecificerede tekniske anlæg. Anvendes når et plandokument ikke udpeger specifikke typer af tekniske anlæg, der passer under de øvrige specifikke anvendelseskategorier relateret til tekniske anlæg.

  Aktuel

Forsyningsanlæg

 

8110

Forsyningsanlæg og ledningsanlæg i tilknytning hertil. Bemærk: Vindmølleanlæg, biogasanlæg og solenergianlæghar egne anvendelseskategorier.

  Aktuel

Vindmølleanlæg

 

8111

Områder til vindmøller samt tilknyttede driftsanlæg. Bemærk: Husstandsvindmøller har egen anvendelseskategori.

  Aktuel

Husstandsvindmølle

 

8112

En vindmølle hvis primære funktion er at levere energi til den ejendom, den er opført i tilknytning til. Vindmøllens totalhøjde må ikke overstige 25 m.

  Aktuel

Deponeringsanlæg

8120

Deponeringsanlæg som fx lossepladser og genbrugsstationer.

  Aktuel

Rensningsanlæg

8130

Anlæg til rensning og behandling af affald og spildevand.

  Aktuel

Regnvands- og klimaanlæg

8134

Anlæg til opsamling af vand og sikring imod udløb/oversvømmelse. Anvendelseskategorien dækker også over opsamling af spildevand, såfremt det ikke behandles i samme anlæg.

  Aktuel

Solcelleanlæg

8135

Solenergianlæg

Aktuel

Solvarmeanlæg

8136

Solvarmeanlæg

Aktuel

Biogasanlæg

 

8160

Anvendelseskategorien inkluderer både større biogasanlæg, fællesanlæg og private gårdanlæg.

  Aktuel

Landskabstekniske anlæg

8170

Tekniske anlæg af terrænregulerende eller -prægende karakter som fx en jordvold eller en støjskærm.

  Aktuel

Trafikanlæg

 

8180

Uspecificerede trafikanlæg. Anvendes når et plandokument udpeger trafikanlæg, der ikke passer under de øvrige specifikke anvendelseskategorier relateret til trafikanlæg.

  Aktuel

Vejanlæg

 

8181

Områder til veje og broer. Anvendelseskategorien indikerer, at vejanlægget er et markant element i de udlagte planbestemmelser.

  Aktuel

Parkeringsanlæg

 

8182

Parkeringshuse og større parkeringspladser. Anvendelseskategorien dækker ikke over mindre private parkeringspladser og vejsideparkering.

  Aktuel

Stianlæg

8183

Områder til markante stianlæg og stibroer.

  Aktuel

Lufthavn

 

8185

Områder til lufthavne og landingsbaner samt tilknyttede bygninger og anlæg.

  Aktuel

Helikopterlandingsplads

8186

Helikoptorlandingspladser.

  Aktuel

Trafikterminal

8190

Områder til trafikterminaler samt tilknyttede bygninger og anlæg.

  Aktuel

Transportkorridor

8195

Statslig arealreservation til fremtidig placering af infrastruktur i form af forsyningsanlæg som højspændingsledninger og naturgasledninger samt trafikanlæg som veje og jernbaner.

  Aktuel

Landområde

9100

Uspecificeret landområde.

  Aktuel

Jordbrugsområde

9110

Område fastlagt til jordbrugsmæssig anvendelse inkl. gartnerier og avls- og driftsbygninger.

  Aktuel

Naturområde

9120

Landskabsområder med særlig kulturhistorisk, naturvidenskabelig, biologisk eller rent landskabelig værdi.

  Aktuel

Faunapassage

9125

Bro, tunnel eller lign., som gør det muligt for dyr at passere en forhindring, fx en vej eller et vandløb.

  Aktuel

Militære anlæg

9130

Forsvarets, hjemmeværnets og beredskabets operations-, trænings- og uddannelsesfaciliteter.

  Aktuel

Råstofindvinding

9140

Område til indvinding af råstoffer.

  Aktuel

Industrielt landbrug

 

9170

Intensive husdyrbrug, der primært eller udelukkende foregår indendørs, har størrelser der svarer til fabriksproduktion, og som i princippet kan placeres i byområde såvel som i landområde.

  Aktuel

 

Udgåede specifikke anvendelseskategorier:

 

Specifik anvendelse

 

 

Specifik anvendelseskode

 

Definition

Status

Jordbrugsparceller

 

2130

Boligformål kombineret med hobbypræget og ikke-erhvervsmæssigt landbrug. "2130 Jordbrugsparceller" er udgået som anvendelseskategori. Fremadrettet inkluderes anvendelsen i "1110 Åben-lav boligbebyggelse".

  Udgået

Bycenter

 

4110

Anvendelseskategorien benyttes, når et plandokument udlægger et område til bycenterområde eller med centerfunktion uden at specificere det til at passe i en af de øvrige kategorier "2120 Landsbyområde", "4115 Bymidte", "4120 Bydelscenter" eller "4170 Lokalcenter". "4110 Bycenter" er udgået som anvendelseskategori. Fremadrettet benyttes "2120 Landsbyområde", "4115 Bymidte", "4120 Bydelscenter" og "4170 Lokalcenter".

  Udgået

 

Institutioner

7131

Uspecificerede institutioner. Anvendes når et plandokument ikke specificerer instititutionstyper, der passer under de øvrige specifikke anvendelseskategorier relateret til institutioner. "7131 Institutioner" er udgået som anvendelseskategori. Fremadrettet benyttes de øvrige specifikke anvendelseskategorier relateret til institutioner.

  Udgået 

Solenergianlæg

8133

solenergianlæg. Bemærk: Solceller på private hustage registreres ikke som en specifik anvendelse.

Udgået

Revisionshistorik

Her vil ændringer i dokumentets forskellige versioner fremgå. Visionsnummereringen følger følgende regler:

     1) Mindre rettelser af fejl og mangler, herunder stavefejl og mindre tilføjelser af forklarende tekst.

 1. Rettelserne har ingen betydning for registreringsbehov og begrebsnavngivning.
 2. Foretages løbende.
 3. Kommunikeres via planinfo.dk
 4. Udgivelseskode 0.0.1

      2) Større uddybende og præciserende tilføjelser og rettelser.

 1. Ændringerne har ingen betydning for registreringsbehov og begrebsnavngivning.
 2. Foretages efter behov.
 3. Kommunikeres via planinfo.dk
 4. Udgivelseskode 0.1.0

     3) Ændringer og / eller tilføjelser af registreringsbehov, begreber og navngivning.

 1. Rettelserne har betydning for registreringsbehov, begrebsnavngivning mm. Ændringerne berører derfor Plandata’s database-setup og Plandata’s snitflader.
 2. Kommunikeres via planinfo.dk
 3. Udgivelseskode 1.0.0

 

Versionsnummer

Dato

Beskrivelse af ændringer

1.0.0

11.01.2019

Første version

1.0.1

08.02.2018

Indsættelse af forside

1.1.1

11.02.2019

Rettelser af status på anvendelseskategorierne

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk