Datamodel for SOAP-snitflader

Datamodel for indberetning til Plandata.dk gennem SOAP-snitflader.

SOAP-servicen udfases og planlægges endeligt lukket pr. 15. november 2024

Til brug for system-til-system-indberetning og tredjepartsudvikling er i stedet implementeret en ny REST-snitflade for indberetning.

Se nyhed for yderligere information og vejledning, her.

Om datamodellen
Datatyper
Status-flow
Tabellernes opbygning
Plantyper og feltregler

 1. Lokalplaner, delområder og byggefelter
  1.1. Lokalplaner
  1.2. Delområder
  1.3. Byggefelter
 2. Kommuneplaner og kommuneplantillæg
  2.1. Kommuneplaner
  2.2. Kommuneplantillæg
  2.3. Kommuneplanrammer
  2.4. Kommuneplanretningslinjer
 3. Varmeforsynings- og spildevandsplaner
  3.1. Generelle regler for varmeforsynings- og spildevandsplaner
  3.2. Spildevandsplan: Kloakopland - Temakode 1201
  3.3. Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde - Temakode 1203
  3.4.Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde - Temakode 1204
  3.5.Varmeforsyningsplan: Forsyningsforbudsområde - Temakode 1205
  3.6. Spildevandsplan: Mulighed for udtræden - Temakode 1206
 4. Landzonetilladelser
 5. Zonekort
 6. Indkaldelser af idéer og forslag til ændringer i kommuneplanen
 7. Udbygningsaftaler
 8. Kommuneplanstrategier
 9. Tilknyttede data
  9.1. Geometri
  9.2. Specifik anvendelse
  9.3. Tværgående bestemmelser
  9.4. Andre bestemmelser

Om datamodellen

Denne side beskriver strukturen og reglerne for opbygningen af de GML-koder der benyttes, når der indberettes til Plandata.dk gennem en SOAP-snitflade.

Siden indeholder et skema for hver plantype der kan indberettes til Plandata.dk, hvor de felter der kan eller skal indberettes til den enkelte plan, er beskrevet. Felterne er som udgangspunkt listet i den rækkefølge de skal have i opbygningen af GML-koden, men den korrekte rækkefølge vil altid kunne findes i de enkelte planers XSD-skema. Over hver plantype findes links til de relevante XSD-skemaer for plantypen. Samtlige XSD-skemaer kan findes på https://soap.plandata.dk/PdkWs/.

Datatyper

I de følgende skemaer er det angivet, hvilke datatyper der kan udfyldes i de enkelte felter. Datatypen er angivet i kollonnen "Type". Datatyperne er beskrevet her.

Datatype Beskrivelse
Heltal(X) Et helt tal uden decimaler bestående af maks. X cifre.
Numerisk(X,Y) En numerisk værdi angivet som et decimaltal bestående af et heltal og et antal decimaler adskilt af et decimalkomma.
Antallet af cifre i heltallet begrænses af X, mens antallet af decimaler begrænses af Y.
Boolean Bolsk værdi, det vil sige et feltet hvor værdien kan angives som 'sand' eller 'falsk'.
Angives i Plandata.dk som 'true' eller 'false'.
Streng(X) En tekstværdi som er begrænset til X antal tegn.
Text Der er ikke begrænsninger for hverken datatypen eller antallet af tegn som feltet må indeholde når den indberettes til databasen. Der kan dog være andre begrænsinger i Plandata.dk, som gør at teksten forkortes.
Time stamp Tidsangivelse der udfyldes af systemet.
Geometri En geometri. Plandata.dk's SOAP-flade modtaer ikke geometrycollection. Datatypen beskrives nærmere under tilknyttede data.

Statusflow

En hver plan gennemgår en række status i løbet af sine levetid i Plandata.dk. Planers statusflow er ensrettet, og for de fleste planer gælder der en række regler om datoer for, hvornår status kan ændres.

Hvorvidt et felt er obligatorisk at udfylde, eller om det overhovedet kan udfyldes, afhænger ofte af, hvilken status planen har. I de følgende tabeller er det i kolonnerne "Krav" og "Valgfri" angivet, hvilke status feltet er henholdsvis obligatorisk eller valgfrit at udfylde.

For nogle felter er det ikke alle status der er angivet i kolonnerne "Krav" og "Valgfri". Dette er oftest felter, som ikke er relevante i den givne status - eksempelvis er det ikke relevant at angive aflysningsdatoen for en vedtaget plan.

Der er også felter hvor der ikke er angivet nogen status i kolonnerne "Krav" og "valgfri". Dette er oftest felter, hvor der gælder andre regler for, hvorvidt feltet kan eller skal udfyldes. I disse tilfælde vil det fremgå af kolonnen "Regelbeskrivelse", hvilke krav der stilles til feltet.

Kort statusnavn Status Beskrivelse
KF Kladde til forslag Når nye planer oprettes, har planerne denne status.
Der er meget få systemregler for planer i denne status.
Planer i status 'Kladde til forslag' kan ikke ses af offentligheden.
F Forslag Når planforslag offentliggøres ved høringsperiodens start, har de status 'Forslag'.
Der kan ikke ændres eller rettes i planer i status 'Forslag'.
KV Kladde til vedtagelse Der kan oprettes en 'Kladde til vedtagelse' af planer i status 'Forslag', uanset om høringsperioden er aflsluttet eller ej.
Stort set alle værdier kan ændres eller rettes for planer i status 'Kladde til vedtagelse'.
Planer i status 'Kladde til vedtagelse' er ikke synlige for offentligheden.
V Vedtaget plan Når en plans høringsperiode er afsluttet, kan status ændres til 'Vedtaget'.
Der er muligt at rette de fleste bestemmelser for vedtagne planer.
Planer i status 'Vedtaget' er synlige for offentligheden.
A Aflyst Det er muligt at aflyse planer i status 'Forslag' og status 'Vedtaget'.
Aflyste planer er generelt synlige for offentligheden.
K Kladde Plantyperne kommuneplanretningslinjer og varmeforsyningsplaner oprettes der ikke "kladde til forslag" eller "kladde til vedtagelse". Disse planer oprettes som "kladde", og ændres derefter til enten forslag eller direkte til vedtaget.

Tabellernes opbygning

I det følgende findes et skema for hver plantype samt en række skemaer for nogle datatyper, som kan være tilknyttet visse plantyper. Skemaet indeholder følgende kolonner:

Feltnavn: Det navn feltet skal have i GML-koden. Der skelnes mellem store og små bogstaver.
Type: Den datatype der kan udfyldes i feltet. Datatyperne er beskrevet ovenfor.
Krav/Valgfri: I disse felter er det angivet, for om feltet er henholdsvis obligatorisk og valgfrit at udfylde. Er feltet tomt, gælder der andre regler, som kan findes i kolonnen "regelbeskrivelse". Står der N/A i feltet, betyder det, at feltet ikke kan udfyldes af brugeren. Det er oftest tilfældet for systemfelter.
Feltbeskrivelse: En kort beskrivelse af hvad feltet indeholder.
Regelbeskrivelse: Her beskrives det, hvilke systemregler der gælder for feltet, udover krav til planens status. Bemærk at regelbeskrivelsen kun indeholder systemets regler, og ikke forholder sig nogen lovgivning på området.

Plantyper og feltregler

Følgende oversigter beskriver systemreglerne for de data som kan indberettes. Lovkrav til planlægning og indberetning beskrives ikke her.

1. Lokalplaner, delområder og byggefelter

1.1. Lokalplaner

Tilbage til toppen

XSD-skema for lokalplaner

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse   Regelbeskrivelse
PLANID Heltal Alle Ingen Planid for planen. Genereres af systemet.   Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres
KOMNR Heltal Alle Ingen Kommunens kommunenummer.    
GLKOMNR Heltal N/A N/A Kommunenummer for den kommune som lokalplanen lå i før kommunesammenlægningen i 2007.   Angives ikke for nye planer.
OBJEKTKODE Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype.   Objektkoden for lokalplaner er '20'.
PLANTYPE Numerisk(2,1) Alle Ingen Koden for plantypen.   Plantypen for lokalplaner er '20.1'.
PLANNR Streng(30) F, V, A KF, KV Planens plannummer.    
PLANNAVN Streng(130) F, V, A KF, KV Planens navn.    
ANVGEN Heltal Ingen Alle Koden for planens generelle anvendelse.   Værdien vælges fra følgende liste (xml).
ANVGEN skal udfyldes, hvis IANVREG = 'false'.
DATOFORSL Heltal
yyymmdd
F, V, A KF, KV Datoen hvor planen oprettes som forslag.   DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KF Datoen for planens vedtagelse.   DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOAFLYST Heltal yyyymmdd A   Dato for aflysning af planen.   Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen
DATOIKRAFT Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KV Datoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft.  

DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.

DATOSTART Heltal
yyymmdd
F, V, A KF, KF Datoen hvor planforslaget offentliggøres og høringsperioden starter.   DATOSTART må ikke være tidligere end DATOFORSL.
DATOSTART må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOSLUT Heltal
yyymmdd
F, V, A KF, KF Sidste dag i planens høringsperiode.   DATOSLUT skal være efter DATOSTART og følge planlovens bestemmelser om høringsperioder.
DATOSLUT skal være mindst 2 uger efter DATOSTART.
DATOATTR Heltal
yyymmdd
N/A N/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet.   Udfyldes af systemet.
DATOGEOM Heltal
yyymmdd
N/A N/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geometri. Udfyldes af systemet.   Udfyldes af systemet.
DOKLINK Streng(255) F, V, A KF, KV Inden indberetning af planen uploades plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.   Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status 'F', 'V', eller 'A', dog med undtagelse af statusskift
fra 'F' til 'KV' eller 'V' samt ved oprettelse af en ny version af planen.
DISTRIKT Streng(50) Ingen Alle Plandistriktets navn.    
ZONE Heltal(1)     Kode for planens zonestatus.   Kan kun angives hvis IZONEREG = 'false'.
Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
BEBYGPCT Heltal(3)     Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent.   Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true', eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
BEBYGPCTAF Heltal(1)     Arealenheden som BEBYGPCT beregnses ud fra.   Værdien vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis BEBYGPCT er udfyldt.
Må ikke angives hvis BEBYGPCT ikke er udfyldt.
BEBYGPCTAR Heltal(3)     Højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges.   Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true', eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Må ikke være højere end 100 %.
M3_M2 Numerisk(6,2)     Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2.   Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
MAXETAGER Numerisk(3,1)     Maksimalt tilladt antal etager.   Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true', eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
MAXBYGNHJD Numerisk(3,2)     Maksimal tilladt bygningshøjde.   Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true', eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
MINMILJO Heltal(1) Ingen Alle Mindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7).   MINMILJO må ikke være større end MAXMILJO
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet.
MAXMILJO Heltal(1) Ingen Alle Højeste tilladte kiljøklasse (talværdi fra 1-7).   MAXMILJO må ikke være mindre end MINMILJO.
Skal angives hvis MINMILJO er angivet.
BEVARBEST Streng(254) Ingen Alle Kort beskrivelse af eventuelle bevaringsbestemmelser i planen.   Kan kun angives hvis planen indeholder ABESTEMMELSER, hvor ABESTEM = '4160'.
BEBYGGRAD Heltal N/A N/A Udgået felt. Den tilladte bebyggelsesgrad i planområdet. En gammel omfangsbestemmelse, som ikke benyttes. Forekommer i ældre planer.   Benyttes ikke i nye planer.
MINGRUND Heltal N/A N/A Udgået felt. Feltet benyttes ikke, men kan forekomme i ældre planer.   Benyttes ikke i nye planer.
DATAPROD Streng(40) Ingen Alle Dataproducententens navn.    
DIGIGRUNDL Streng(30) Ingen Alle Typen af kortgrundlag som er benyttet ved planens digitalisering.    
DIGIGRUNDD Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget.    
MEGAWATT Numerisk(6,2) Ingen Alle Maksimale tilladte vindmølleeffekt for planområdet angivet i megawatt.   Må kun angives hvis en af planens specifikke anvendelser er 8111 og ANVGEN = 81.
VVMREDEG Boolean Ingen Alle Udgået felt. Angivelse af om lokalplanen indeholder en VVM-redegørelse eller -tilladelse. Feltet benyttes ikke, men kan forekomme i ældre planer.    
SFORHOLD Streng(5000) Ingen Alle Supplerende oplysninger om planens anvendelses- omfangs- eller udstykningsbestemmelser, som ikke kan indberettes retvisende gennem de øvrige indberetningsmuligheder.   Kan ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
MINUDS Heltal(7) Ingen Alle Mindste tilladte udstykningsstørrelse. Angives i m2.   Må ikke angives hvis IUDSTYKREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
DATOOPDT       Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet.   Udfyldes af systemet.
EAREAL Heltal(7)     Det maksimale tilladte etageareal der må være inden for planområdet.   Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
EAREALH Heltal(1)     Arealenheden som EAREAL er tilknyttet.   Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis EAREAL er angivet.
Må ikke angives hvis EAREAL ikke er angivet.
M3_M2H Heltal(1)     Arealenhed som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 beregnses ud fra.   Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis M3_M2 er udfyldt.
Må ikke angives hvis M3_M2 ikke er udfyldt.
FAELBESTEM       Feltet benyttes ikke.    
BYGFELT       Feltet benyttes ikke.    
BDBESTEM       Feltet benyttes ikke.    
DATOGSTART Heltal
yyyymmdd
    Dato for start af gyldighedperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af lokalplaner.   DATOGSTART skal udfyldes når der oprettes en ny vesion af planen.
Den nye versions DATOGSTART, skal være efter den seneste versions DATOGASTART og må ikke være senere indberetningsdatoen.
DATOGSTART kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen.
DATOGSLUT Heltal
yyyymmdd
    Sidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanen   Udfyldes af systemet.
PSTATUS Heltal
1 eller 2
    Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan.   Hvis PSTATUS = '1', er planen en kladde og er ikke tilgængelig for offentligheden.
Hvis PSTATUS = '2', er planen offentliggjort.
Hvis PSTATUS = '2', og planen indeholde valide værdier for datoforsldatostart og datoslut, skifter planen status til 'forslag'.
Hvis planen er oprettet som forslag, og PSTATUS sættes til '1', oprettes en 'kladde til vedtagelse'.
Hvis planen har valide værdier i DATOFORSLDATOVEDT og DATOIKRAFT, og PSTATUS sættes til '2', skifter planen status til 'vedtaget'.
Hvis planen har en valid værdi i DATOAFLYST, og PSTATUS = '2', skifter planen status til 'aflyst'.
IANVREG Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'.   Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'
Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
IZONEREG Boolean F, V, A KF, KV Markering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde".   Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'.
Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'.
IOMFANGREG Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'.   Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAFBEBYGPCTAREAREALEAREALHM3_M2M3_M2HMAXETAGER og MAXBYGNHJD.
IUDSTYKREG Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'.   Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD ikke angives.
KOMPLEKS Boolean F, V, A KF, KV Angives hvis planen er så kompleks, at den ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'.   Hvis KOMPLEKS = 'true', skal felterne IANVEREG, IOMFANGREG og IUDSTYKREG være udfyldt med værdien 'true'.
Hvis KOMPLEKS = 'true', kan ingen af følgende felter udfyldes:
ANVGEN, BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, MAXETAGER, MAXBYGNHJD, 
MINMILJO, MAXMILJO, MINUDS, M3_M2, M3_M2MUDSTYKFORBUD, ANVTYPE.
KBESKRIV Text     Beskrivelse af hvorfor planen er kompleks.   KBESKRIV skal angives, hvis KOMPLEKS = 'true'.
KBESKRIV kan ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'false'.
VINDBESKRIV Text     Beskrivelse tilknyttet vindmøller i planen.   VINDBESKRIV kan kun angives hvis planen indeholder den specifikke anvendelseskategori '8111' og ANVGEN = '81'.
UDSTYKFORBUD Boolean     Angiver at planområdet ikke må udstykkes. Hvis udstykningsforbudet kun gælder enkelte specifikke anvendelser, benyttes feltet UDSTYKFB under specifikke anvendelser.   Må ikke angives hvis IUDSTYKREG= 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis UDSTYKFORBUD = 'true', må MINUDS ikke angives.
Hvis UDSTYKFORBUD = 'false', skal MINUDS angives.
SFORAKTUEL Boolean     Angiver om oplysningerne i SFORHOLD betyder at planens deljordstykker skal udtages til manuel kontrol i kommunen.   Hvis SFORHOLD er udfyldt, skal SFORAKTUEL angives.
VERSIONSNR Heltal     Versionsnummeret for planen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner.   Feltet benyttes hvis der ønskes at fejlrette i en tidligere version af planen.
SUBVERSION Heltal     Udfyldes af systemet. Der dannes en ny subversion, hver gang der gemmes rettelser i planen. Hver version har sin(e) egne subversioner.   Udfyldes af systemet.
Geometri   F, V, A KF, KV Lokalplanens geografiske afgrænsning   Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Skal være af typen mulitpolygon.
Maks. 10% af geometrien må ligge i en anden kommune end den den aktive.
Maks. 5000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
ANVTYPE       Angivelse af specifikke anvendelser for planen, samt de bebyggelsesomfang der er tilknyttet specifikke anvendelser.   Hvis IANVREG = 'false', skal der angives mindst én specifik anvendelse.
Kan kun angives hvis IANVREG = 'false'.
TBESTEMMESLER       Angivelse af tværgående bestemmelser, det vil sige bestemmelser om bebyggelsesprocent eller etageareal der beregnes for flere lokalplandelområder under ét.   Kan kun angives hvis IOMFANGREG = 'false'
Kan kun angives hvis planen indeholder mindst to delområder.
ABESTEMMELSER       Angivelse af om planen indeholder "andre bestemmelser". Andre bestemmelser kan være bestemmelser om skilte og facader samt bevaringsbestemmelser.  

 

1.2 Lokalplandelområder

Tilbage til toppen

XSD-skema for lokalplanedelområder

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
PLANID Heltal Alle Ingen Planid for planen. Genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
DELNR Streng(30) F, V, A KF, KV Delområdets navn.  
OBJEKTKODE Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for lokalplandelområder er '30'.
LOKPLAN_ID Heltal Alle Ingen Planid'et for den lokalplan som delområdet er tilknyttet.  
PLANTYPE Numerisk(2,1) Alle Ingen Koden for plantypen. Plantypen for lokalplandelområder er '30.1'.
ANVGEN Heltal Ingen Alle Koden for planens generelle anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (xml).
ANVGEN skal udfyldes, hvis IANVREG = 'false'.
ZONE Heltal(1)     Koden for delområdets zonestatus. Kan kun angives hvis IZONEREG = 'false'.
Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
DATOFORSL Heltal
yyymmdd
F, V, A KF, KV Datoen hvor planen oprettes som forslag. DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOFORSL skal være den samme som DATOFORSL for den lokalplan, som delområdet er en del af.
DATOVEDT Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KF Datoen for planens vedtagelse. DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOVEDT skal være den samme som DATOVEDT for den lokalplan, som delområdet er en del af.
DATOAFLYST Heltal yyyymmdd A   Dato for aflysning af planen, hvis aflysningen sker i forbindelse med aflysningen af den lokalpan, som delområdet er en del af. Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen.
DATOAFLYST skal være den samme som DATOAFLYST for del lokalplan, som delområdet er en del af.
DATOATTR Heltal yyyymmdd N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet.
DATOGEOM Heltal yyyymmdd N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geometri. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet.
BEBYGPCT Heltal(3)     Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
BEBYGPCTAF Heltal(1)     Arealenheden som BEBYGPCT beregnses ud fra. Værdien vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis BEBYGPCT er udfyldt.
Må ikke angives hvis BEBYGPCT ikke er udfyldt.
BEBYGPCTAR Heltal(3)     Højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Må ikke være højere end 100 %.
M3_M2 Numerisk(6,2)     Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
MAXETAGER Numerisk(3,1)     Maksimalt tilladt antal etager. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
MAXBYGNHJD Numerisk(3,2)     Maksimal tilladt bygningshøjde. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
MINMILJO Heltal(1) Ingen Alle Mindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). MINMILJO må ikke være større end MAXMILJO
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet
MAXMILJO Heltal(1) Ingen Alle Højeste tilladte kiljøklasse (talværdi fra 1-7). MAXMILJO må ikke være mindre end MINMILJO.
Skal angives hvis MINMILJO er angivet
BEVARBEST Streng(254) Ingen Alle Kort beskrivelse af eventuelle bevaringsbestemmelser i planen. Kan kun angives hvis planen indeholder ABESTEMMELSER, hvor ABESTEM = '4160'.
BEBYGGRAD Heltal N/A   Den tilladte bebyggelsesgrad i planområdet. En gammel omfangsbestemmelse, som ikke benyttes. Forekommer i ældre planer. Benyttes ikke i nye planer.
MINGRUND Heltal N/A   Feltet benyttes ikke.  
DATAPROD Streng(40) Ingen Alle Dataproducententens navn.  
DIGIGRUNDL Streng(30) Ingen Alle Typen af kortgrundlag som er benyttet ved planens digitalisering.  
DIGIGRUNDD Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget.  
SFORHOLD Streng(5000) Ingen Alle Supplerende oplysninger om planens anvendelses- omfangs- eller udstykningsbestemmelser, som ikke kan indberettes retvisende gennem de øvrige indberetningsmuligheder. Kan ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
MINUDS Heltal(7) Ingen Alle Mindste tilladte udstykningsstørrelse. Angives i m2. Må ikke angives hvis IUDSTYKREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
DATOOPDT Heltal
yyyymmdd
N/A   Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet.
EAREAL Heltal(7)     Det maksimale tilladte etageareal der må være inden for planområdet. Udfyldes af systemet. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
EAREALH Heltal(1)     Arealenheden som EAREAL er tilknyttet. Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis EAREAL er angivet.
Må ikke angives hvis EAREAL ikke er angivet.
M3_M2H Heltal(1)     Arealenhed som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 beregnses ud fra. Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis M3_M2 er udfyldt.
Må ikke angives hvis M3_M2 ikke er udfyldt.
FAELBESTEM   N/A   Feltet benyttes ikke.  
BYGFELT   N/A   Feltet benyttes ikke.  
BDBESTEM   N/A   Feltet benyttes ikke.  
DATOGSTART Heltal
yyyymmdd
    Dato for start af gyldighedperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af lokalplaner. DATOGSTART skal udfyldes når der oprettes en ny vesion af planen.
Den nye versions DATOGSTART, skal være efter den seneste versions DATOGASTART 
og må ikke være senere indberetningsdatoen.
DATOGSTART kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen.
DATOGSLUT Heltal
yyyymmdd
    Sidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanen Udfyldes af systemet.
PSTATUS Heltal
1 eller 2
    Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Hvis PSTATUS = '1', er planen en kladde og er ikke tilgængelig for offentligheden.
Hvis PSTATUS = '2', er planen offentliggjort.
Hvis PSTATUS = '2', og planen indeholde valide værdier for datoforsldatostart og datoslut,
skifter planen status til 'forslag'.
Hvis planen er oprettet som forslag, og PSTATUS sættes til '1', oprettes en 'kladde til vedtagelse'.
Hvis planen har valide værdier i DATOFORSLDATOVEDT og DATOIKRAFT, og PSTATUS sættes
til '2', skifter planen status til 'vedtaget'.
Hvis planen har en valid værdi i DATOAFLYST, og PSTATUS = '2', skifter planen status til 'aflyst'.
SAFLYSDATO Heltal
yyyymmdd
    Specifik aflysningsdato for delområdet. Feltet benyttes, hvis delområdet skal aflyses, uden at selve lokalplanen aflyses. Hvis delområdet aflyses fra en lokalplan i status 'F', skal SAFLYSDATO være senere end DATOFORSL.
Hvis delområdet aflyses fra en lokalplan i status 'V', skal SAFLYSDATO være senere end DATOVEDT.
IANVREG Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'. Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'
Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
IZONEREG Boolean F, V, A KF, KV Markering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde". Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'.
Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'.
IOMFANGREG Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'. Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAFBEBYGPCTAREAREALEAREALHM3_M2M3_M2H
MAXETAGER og MAXBYGNHJD.
IUDSTYKREG Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'. Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD ikke angives.
MEGAWATT Numerisk(6,2) Alle Ingen Maksimale tilladte vindmølleeffekt for planområdet angivet i megawatt. Kan kun angives hvis en af planens specifikke anvendelser er 8111 og ANVGEN = 81.
KOMPLEKS Boolean F, V, A KF, KV Angives hvis delområdet er så kompleks, at det ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'. Hvis KOMPLEKS = 'true', skal felterne IANVEREG, IOMFANGREG og IUDSTYKREG være udfyldt med værdien 'true'.
Hvis KOMPLEKS = 'true', kan ingen af følgende felter udfyldes:
ANVGEN, BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, MAXETAGER, MAXBYGNHJD, 
MINMILJO, MAXMILJO, MINUDS, M3_M2, M3_M2MUDSTYKFORBUD, ANVTYPE.
KBESKRIV Text     Beskrivelse af hvorfor delområdet er komplekst. KBESKRIV skal angives, hvis KOMPLEKS = 'true'.
KBESKRIV kan ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'false'.
VINDBESKRIV Text     Beskrivelse tilknyttet vindmøller i planen. VINDBESKRIV kan kun angives hvis planen indeholder den specifikke anvendelseskategori '8111' og ANVGEN = '81'.
UDSTYKFORBUD Boolean     Angiver at planområdet ikke må udstykkes. Hvis udstykningsforbudet kun gælder enkelte specifikke anvendelse benyttes feltet UDSTYKFB under specifikke anvendelser. Må ikke angives hvis IUDSTYKREG= 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis UDSTYKFORBUD = 'true', må MINUDS ikke angives.
Hvis UDSTYKFORBUD = 'false', skal MINUDS angives.
SFORAKTUEL Boolean     Angiver om oplysningerne i SFORHOLD betyder at planens deljordstykker skal udtages til manuel kontrol i kommunen. Hvis SFORHOLD er udfyldt, skal SFORAKTUEL angives.
VERSIONSNR Heltal     Versionsnummeret for planen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner. Feltet benyttes hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen.
SUBVERSION Heltal     Udfyldes af systemet. Der dannes en ny subversion, hver gang der gemmes rettelser i planen. Hver version har sin(e) egne subversioner. Udfyldes af systemet.

Tilknyttede data

Geometri Geometri Alle Ingen Delområdets geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Hele geometrien skal ligge inden for geometrien for den lokalplan, som delområdet er en del af.
ANVTYPE       Angivelse af specifikke anvendelser for planen, samt de bebyggelsesomfang der er tilknyttet specifikke anvendelser. Hvis IANVREG = 'false', skal der angives mindst én specifik anvendelse.
Kan kun angives hvis IANVREG = 'false'.
ABESTEMMELSER       Angivelse af om planen indeholder "andre bestemmelser". Andre bestemmelser kan være bestemmelser om skilte og facader samt bevaringsbestemmelser.

 

1.3 Byggefelter

Tilbage til toppen

XSD-skema for byggefelter

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
PLANID Heltal Alle Ingen Planid for planen. Genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
DELNR Streng(30) F, V, A KF, KV Byggefeltets navn.  
OBJEKTKODE Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for lokalplandelområder er '30'.
LOKPLAN_ID Heltal Alle Ingen Planid'et for den lokalplan som delområdet er tilknyttet.  
PLANTYPE Numerisk(2,1) Alle Ingen Koden for plantypen. Plantypen for byggefelter er '30.4'.
DATOFORSL Heltal
yyymmdd
F, V, A KF, KV Datoen hvor planen oprettes som forslag. DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOFORSL skal være den samme som DATOFORSL for den lokalplan, som delområdet er en del af.
DATOVEDT Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KF Datoen for planens vedtagelse. DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOVEDT skal være den samme som DATOVEDT for den lokalplan, som delområdet er en del af.
DATOAFLYST Heltal yyyymmdd A   Dato for aflysning af planen, hvis aflysningen sker i forbindelse med aflysningen af den lokalplan, som byggefeltet er en del af. Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen.
DATOAFLYST skal være den samme som DATOAFLYST for den lokalplan, som delområdet er en del af.
DATOATTR Heltal yyyymmdd N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet.
DATOGEOM Heltal yyyymmdd N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet.
MAXETAGER Numerisk(3,1)     Maksimalt tilladt antal etager. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
MAXBYGNHJD Numerisk(3,2)     Maksimal tilladt bygningshøjde. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
DATAPROD Streng(40) Ingen Alle Dataproducentens navn.  
DIGIGRUNDL Streng(30) Ingen Alle Typen af kortgrundlag som er benyttet ved planens digitalisering.  
DIGIGRUNDD Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget.  
DATOOPDT       Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet.
EAREAL Heltal(7)     Det maksimale tilladte etageareal der må være inden for planområdet. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
Hvis BYGGEFELTTYPE = '1', kan EAREAL ikke angives.
Hvis BYGGEFELTTYPE = '2', skal EAREAL angives.
EAREALH Heltal(1)     Arealenheden som EAREAL er tilknyttet. Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis EAREAL er angivet.
Må ikke angives hvis EAREAL ikke er angivet.
DATOGSTART Heltal
yyyymmdd
    Dato for start af gyldighedsperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af lokalplaner. DATOGSTART skal udfyldes når der oprettes en ny version af planen.
Den nye versions DATOGSTART, skal være efter den seneste versions DATOGASTART og må ikke være senere indberetningsdatoen.
DATOGSTART kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen.
DATOGSLUT Heltal
yyyymmdd
    Sidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanen. Udfyldes af systemet.
PSTATUS Heltal
1 eller 2
    Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Hvis PSTATUS = '1', er planen en kladde og er ikke tilgængelig for offentligheden.
Hvis PSTATUS = '2', er planen offentliggjort.
Hvis PSTATUS = '2', og planen indeholder valide værdier for datoforsldatostart og datoslut, skifter planen status til 'forslag'.
Hvis planen er oprettet som forslag, og PSTATUS sættes til '1', oprettes en 'kladde til vedtagelse'.
Hvis planen har valide værdier i DATOFORSLDATOVEDT og DATOIKRAFT, og PSTATUS sættes til '2', skifter planen status til 'vedtaget'.
Hvis planen har en valid værdi i DATOAFLYST, og PSTATUS = '2', skifter planen status til 'aflyst'.
SAFLYSDATO Heltal
yyyymmdd
    Specifik aflysningsdato for delområdet. Feltet benyttes, hvis delområdet skal aflyses, uden at selve lokalplanen aflyses. Hvis byggefeltet aflyses fra en lokalplan i status 'F', skal SAFLYSDATO være senere end DATOFORSL.
Hvis byggefeltet aflyses fra en lokalplan i status 'V', skal SAFLYSDATO være senere end DATOVEDT.
IANVREG Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'. Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
Hvis BYGGEFELTTYPE = '4', skal IANVREG have værdien 'false'.
IZONEREG Boolean F, V, A KF, KV Byggefelter kan ikke ikke regulere zonestatus i Plandata.dk. For byggefelter skal IZONEREG have værdien 'true'.
IOMFANGREG Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'. Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
EAREALEAREALHMAXETAGER og MAXBYGNHJD.
Hvis BYGGEFELTTYPE = '2', skal IOMFANGREG have værdien 'false'.
IUDSTYKREG Boolean F, V, A KF, KV Byggefelter kan ikke indeholde udstykningsbestemmelser i Plandata.dk. For byggefelter skal IUDSTYKREG have værdien 'true'.
KOMPLEKS Boolean     Byggefelter kan ikke være komplekse i Plandata.dk. Udelades feltet, sættes KOMPLEKS til 'false'. For byggefelter må KOMPLEKS ikke have værdien 'true'. 
BYGGEFELTTYPE Heltalt(1) Alle Ingen Angivelse af byggefeltets type. Der findes fire byggefeltstyper:
1: "Byggefelt der begrænser byggeret"
2: "Byggefelt der delvist begrænser byggeret"
3 Vejledende byggefelt" og
4: "Byggeret med særligt udpeget anvendelse"
For beskrivelse af de fire byggefeltstyper henvises til Vejledning i indberetning af en lokalplan i Plandata.dk.
BYGGEFELTTYPE angives som et heltal mellem 1 og 4.
Hvis BYGGEFELTTYPE = '1' må EAREAL ikke angives
Hvis BYGGEFELTTYPE = '2' skal IOMFANGREG = 'false'
Hvis BYGGEFELTTYPE = '2' skal EAREAL angives
Hvis BYGGEFELTTYPE = '4' skal IANVREG= 'false'
VERSIONSNR Heltal     Versionsnummeret for planen. Generes af systemet ved indberetning af ny plan og oprettelse af nye versioner. Feltet benyttes hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen.
SUBVERSION Heltal     Udfyldes af systemet. Der dannes en ny subversion, hver gang der gemmes rettelser i planen. Hver version har sin(e) egn(e) subversioner. Udfyldes af systemet.

Tilknyttede data

Geometri Geometri Alle Ingen Byggefeltets geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Hele geometrien skal ligge inden for geometrien for den lokalplan, som byggefeltet er en del af.
ANVTYPE       Angivelse af specifikke anvendelser for planen, samt de bebyggelsesomfang der er tilknyttet specifikke anvendelser. Hvis IANVREG = 'false', skal der angives mindst én specifik anvendelse.
Kan kun angives hvis IANVREG = 'false'.

2. Kommuneplaner og kommuneplantillæg

Herunder kommuneplanrammer og -retningslinjer.

2.1. Kommuneplaner

Tilbage til toppen

XSD-skema for kommuneplaner

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
PLANID Heltal Alle Ingen Planid for planen. Genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMNR Heltal Alle Ingen Kommunens kommunenummer. Skal altid udfyldes.
OBJEKTKODE heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for kommuneplaner er '11'.
PLANNAVN Streng(130) F, V, A KF, KV Planens navn.  
DOKLINK Streng(255) F, V, A KF, KV Plandokumentet uploades inden indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet. Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status 'F', 'V', eller 'A', dog med undtagelse af statusskift fra 'F' til 'KV' eller 'V'
samt oprettelse af en ny version af planen.
DATOFORSL Heltal
yyymmdd
F, KV, V, A KF Datoen hvor planen oprettes som forslag. DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KV Datoen for planens vedtagelse. DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOAFLYST Heltal
yyyymmdd
A   Dato for aflysning af planen. Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen.
DATOIKRAFT Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KV Datoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft.

DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.

DATOSTART Heltal
yyyymmdd
F, KV, V, A KF Datoen hvor planforslaget offentliggøres og høringsperioden starter. DATOSTART må ikke være tidligere end DATOFORSL.
DATOSTART må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOSLUT Heltal
yyyymmdd
F, KV, V, A KF Sidste dag i planens høringsperiode. DATOSLUT skal være efter DATOSTART og følge planlovens bestemmelser om høringsperioder.
DATOSLUT skal være mindst 8 uger efter DATOSTART.
PSTATUS Heltal
1 eller 2
    Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Hvis PSTATUS = '1', er planen en kladde og er ikke tilgængelig for offentligheden.
Hvis PSTATUS = '2', er planen offentliggjort.
Hvis PSTATUS = '2', og planen indeholde valide værdier for DATOFORSL, DATOSTARTog DATOSLUT, skifter planen status til 'forslag'.
Hvis planen er oprettet som forslag, og PSTATUS sættes til '1', oprettes en 'kladde til vedtagelse'.
Hvis planen har valide værdier i DATOFORSL, DATOVEDT og DATOIKRAFT, og PSTATUS sættes til '2', skifter planen status til 'vedtaget'.
Hvis planen har en valid værdi i DATOAFLYST, og PSTATUS = '2', skifter planen status til 'aflyst'.

2.2. Kommuneplantillæg

Tilbage til toppen

XSD-skema for kommuneplantillæg

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
PLANID Heltal Alle Ingen Planid for planen. Genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMPLAN_ID Heltal Alle Ingen Planid'et for den kommuneplan som kommuneplantillægget er tilknyttet. KOMPLAN_ID skal være et PLANID på kommuneplan i status 'F' eller 'V' i den aktivel kommune.
KOMPLAN_ID kan kun ændres mens planen er i status 'KF'.
OBJEKTKODE Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for kommuneplantillæg er '12'.
PLANNAVN Streng(130) F, V, A KF, KV Planens navn.  
DOKLINK Streng(255) F, V, A KF, KV Plandokumentet uploades inden indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet. Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status 'F', 'V', eller 'A', dog med undtagelse af statusskift fra 'F' til 'KV' eller 'V' samt oprettelse af en ny version af planen.
DATOFORSL Heltal
yyymmdd
F, KV, V, A KF Datoen hvor planen oprettes som forslag. DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KV Datoen for planens vedtagelse. DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOAFLYST Heltal
yyyymmdd
A   Datoen for aflysning af planen. Når en kommuneplan aflyses, aflyses tilknyttede kommuneplantillæg også. Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLSYT være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen.
DATOIKRAFT Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KV Datoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft.

DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.

DATOSTART Heltal
yyyymmdd
F, KV, V, A KF Datoen hvor planforslaget offentliggøres og høringsperioden starter. DATOSTART må ikke være tidligere end DATOFORSL.
DATOSTART må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOSLUT Heltal
yyyymmdd
F, KV, V, A KF Sidste dag i planens høringsperiode. DATOSLUT skal være efter DATOSTART og følge planlovens bestemmelser om høringsperioder.
DATOSLUT skal være mindst 8 uger efter DATOSTART.
GEOMFRAKOM Boolean Alle Ingen Angiver hvorvidt planens geometri hentes fra kommuneplanen. Hvis kommuneplantillægget indeholder kommuneplanrammer eller -retningslinjer, skal GEOMFRAKOM = 'false'.
Hvis kommuneplantillægget ikke indeholder kommuneplanrammer eller -retningslinjer, skal GEOMFRAKOM = 'true'.
Hvis feltet udelades, udfyldes det af systemet. Værdien vælges ud fra, hvorvidt tillægget indeholder rammer og/eller retningslinjer elelr ej.
VVMREDEG heltal(1) Alle Ingen Angivelse af hvorvidt kommuneplantillægget indeholder eller er en VVM-redegørelse eller -tilladelse. Der kan vælges mellem følgende værdier:
'1': Kommuneplantillæg uden VVM
'2': Kommuneplantillæg med VVM
'3': VVM-redegørelse uden kommuneplantillæg
PSTATUS Heltal
1 eller 2
    Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Hvis PSTATUS = '1', er planen en kladde og er ikke tilgængelig for offentligheden.
Hvis PSTATUS = '2', er planen offentliggjort.
Hvis PSTATUS = '2', og planen indeholde valide værdier for DATOFORSL, DATOSTARTog DATOSLUT, skifter planen status til 'forslag'.
Hvis planen er oprettet som forslag, og PSTATUS sættes til '1', oprettes en 'kladde til vedtagelse'.
Hvis planen har valide værdier i DATOFORSL, DATOVEDT og DATOIKRAFT, og PSTATUS sættes til '2', skifter planen status til 'vedtaget'.
Hvis planen har en valid værdi i DATOAFLYST, og PSTATUS = '2', skifter planen status til 'aflyst'.

 

2.3. Kommuneplanrammer

Tilbage til toppen

XSD-skema for kommuneplanrammer

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
PLANID Heltal Alle Ingen Planid for kommuneplanrammen. Genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMPLAN_ID Heltal     Planid'et for den kommuneplan som rammen er en del af. KOMPLAN_ID må ikke angives, hvis KOMTIL_ID er udfyldt.
Hvis KOMPTIL_ID ikke er udfyldt, skal KOMPLAN_ID indeholde PLANID'et for en gyldig
kommuneplan i status 'KF', 'KV' eller 'V'.
KOMTIL_ID Heltal     Planid'et for det kommuneplantillæg som rammen er en del af. KOMTIL_ID må ikke angives, hvis KOMPLAN_ID er udfyldt.
Hvis KOMPLAN_ID ikke er udfyldt, skal KOMTIL_ID indeholde PLANID'et for et gyldigt
kommuneplantillæg i status KF, KV eller V.
OBJEKTKODE heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for kommuneplanrammer er '10'.
PLANTYPE Numerisk(2,1) Alle Ingen Koden for plantypen. Plantypen for kommuneplanrammer er '10.1'.
PLANNAVN Streng(130) F, V, A KF, KV Rammens navn.  
PLANNR Streng(30) F, V, A KF, KV Rammenummer.  
DISTRIKT Streng(50) Ingen Alle Plandistriktets navn.  
ANVGEN Heltal Alle Ingen Koden for rammens generelle anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (xml).
FZONE Heltal(1) F, V, A KF, KV Den planlagte zonestatus i rammeområdet. Der skal angives en af følgende værdier:
'1': Byzone
'2': Landzone
'3': Sommerhusområde
'4': Byzone og landzone
"5: Sommerhusområde og landzone
'6': Byzone og sommerhusområde
'7': Byzone, landzone og sommerhusområde
ZONE Heltal(1)     Feltet benyttes ikke.  
DATOFORSL Heltal
yyymmdd
F, KV, V, A KF Datoen hvor planen oprettes som forslag. DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOFORSL skal være den samme som for den kommuneplan eller det
kommuneplantillæg som rammen er en del af..
DATOVEDT Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KV Datoen for planens vedtagelse. DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT skal være den samme for kommuneplanen eller -tillægget som rammen er en del af.
DATOAFLYST Heltal
yyyymmdd
A   Dato for aflysning af af rammen, hvis rammen aflyses i forbindelse med aflysning af kommuneplanen eller kommuneplantillægget, som rammen er en del af. DATOAFLYST angives i kommuneplanen eller i kommuneplantillægget som aflyses.
DATOIKRAFT Heltal
yyyymmdd
    Datoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft. DATOIKRAFT hentes fra moderplanen.

DATOIKRAFT hentes fra kommuneplanen eller -tillægget som rammen er en del af.

BEBYGPCT Heltal(3)     Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
BEBYGPCTAF Heltal(1)     Arealenheden som BEBYGPCT beregnes ud fra. Værdien vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis BEBYGPCTer udfyldt.
Må ikke angives hvis BEBYGPCT ikke er udfyldt.
BEBYGPCTAR Heltal(3)     Højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
Må ikke være højere end 100 %.
M3_M2 Numerisk(6,2)     Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
M3_M2H Heltal(1)     Arealenhed som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 beregnes ud fra. Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis M3_M2 er udfyldt.
Må ikke angives hvis M3_M2 ikke er udfyldt.
MAXETAGER Numerisk(3,1)     Maksimalt tilladt antal etager. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
MAXBYGNHJD Numerisk(3,2)     Maksimal tilladt bygningshøjde. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
MINMILJO Heltal(1) Ingen Alle Mindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). MINMILJO må ikke være større end MAXMILJO.
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet.
MAXMILJO Heltal(1) Ingen Alle Højeste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). MAXMILJO må ikke være mindre end MINMILJO.
Skal angives hvis MINMILJO er angivet.
NOTANVGEN Text Ingen Alle Rammetekst om generelle anvendelsesbestemmelser.  
NOTOMRANV Text Ingen Alle Rammetekst om områdets anvendelse.  
NOTBEBYGOM Text Ingen Alle Rammetekst om bebyggelsesomfang og -udformning.  
NOTOPHOLD Text Ingen Alle Rammetekst om opholds- og fritidsarealer.  
NOTMILJO Text Ingen Alle Rammetekst om miljøforhold.  
NOTINFRAS Text Ingen Alle Rammetekst om infrastruktur.  
NOTZONE Text Ingen Alle Rammetekst om zonestatus.  
NOTLOKALP Text Ingen Alle Rammetekst om lokalplaner indenfor rammen.  
NOTAT Text Ingen Alle Notatfelt.  
DATAPROD Streng(40) Ingen Alle Dataproducentens navn.  
DIGIGRUNDL Streng(30) Ingen Alle Typen af kortgrundlag som er benyttet ved planens digitalisering.  
DIGIGRUNDD Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget.  
MEGAWATT Numerisk(6,2) Ingen Alle Maksimale tilladte vindmølleeffekt for planområdet angivet i megawatt. Må kun angives hvis en af planens specifikke anvendelser er '8111' og ANVGEN = '81'.
SFORHOLD Streng(5000) Ingen Alle Supplerende oplysninger om planens anvendelses- omfangs- eller udstykningsbestemmelser, som ikke kan indberettes retvisende gennem de øvrige indberetningsmuligheder.  
MINUDS Heltal(7) Ingen Alle Mindste tilladte udstykningsstørrelse. Angives i m2. Må ikke angives hvis IUDSTYKREG = 'true'.
EAREAL Heltal(7)     Det maksimale tilladte etageareal der må være inden for planområdet. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
EAREALH Heltal(1)     Arealenheden som EAREAL er tilknyttet Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis EAREAL er angivet.
Må ikke angives hvis EAREAL ikke er angivet.
DATOGSTART Heltal
yyyymmdd
    Dato for start af gyldighedsperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af planer. DATOGSTART skal udfyldes når der oprettes en ny version af planen.
Den nye versions DATOGSTART, skal være efter den seneste versions 
DATOGSTART og må ikke være senere indberetningsdatoen.
DATOGSTART kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen.
PSTATUS Heltal
1 eller 2
Alle Ingen Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Hvis PSTATUS = '1', er planen en kladde og er ikke tilgængelig for offentligheden.
Hvis PSTATUS = '2', er planen offentliggjort.
Hvis PSTATUS = '2', og planen indeholde valide værdier for DATOFORSL, 
DATOSTARTog DATOSLUT, skifter planen status til 'forslag'.
Hvis planen er oprettet som forslag, og PSTATUS sættes til '1', oprettes en
'kladde til vedtagelse'.
Hvis planen har valide værdier i DATOFORSL, DATOVEDT og DATOIKRAFT,
og PSTATUS sættes til '2', skifter planen status til 'vedtaget'.
Hvis planen har en valid værdi i DATOAFLYST, og PSTATUS = '2', skifter planen status til 'aflyst'.
SAFLYSDATO Heltal
yyyymmdd
    Specifik aflysningsdato for delområdet. Feltet benyttes, hvis delområdet skal aflyses, uden at selve lokalplanen aflyses. Hvis byggefeltet aflyses fra en lokalplan i status 'F', skal SAFLYSDATO 
være senere end DATOFORSL.
Hvis byggefeltet aflyses fra en lokalplan i status 'V', skal SAFLYSDATO 
være senere end DATOVEDT.
IOMFANGREG Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'. Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAFBEBYGPCTAREAREALEAREALH
M3_M2M3_M2HMAXETAGER og MAXBYGNHJD.
IUDSTYKREG Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'. Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD.
VINDBESKRIV Text Ingen Alle Beskrivelse tilknyttet vindmøller i planen. VINDBESKRIV kan kun angives hvis planen indeholder den specifikke
anvendelseskategori '8111' og ANVGEN = '81'.
UDSTYKFORBUD Boolean     Angiver at planområdet ikke må udstykkes. Hvis udstykningsforbudet er tilknyttet en anvendelse, benyttes feltet UDSTYKFB under den specifikke anvendelse. Må ikke angives hvis IUDSTYKREG = 'true'.
Hvis UDSTYKFORBUD = 'true', må MINUDS ikke angives.
Hvis UDSTYKFORBUD = 'false', skal MINUDS angives.
SFORAKTUEL Boolean     Angiver om oplysningerne i sforhold betyder at planens deljordstykker skal udtages til manuel kontrol i kommunen. Hvis SFORHOLD er udfyldt, skal SFORAKTUEL angives.
VERSIONSNR Heltal     Versionsnummeret for rammen. Generes af systemet ved indberetning af ny plan og oprettelse af nye versioner. Feltet benyttes hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen end den nyeste.
SUBVERSION Heltal     Rammens subversion. Der oprettes en ny subversion af rammen, hver gang der foretages rettelser i rammen. Udfyldes af systemet Udfyldes af systemet.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks. 10% af geometrien må ligge i en anden kommune end den den aktive.
Maks. 5000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
ANVTYPE   F, V, A KF, KV Angivelse af specifikke anvendelser for planen, samt de bebyggelsesomfang der er tilknyttet specifikke anvendelser. Der skal angives mindst én specifik anvendelse.

2.4. Kommuneplanretningslinjer

2.4.1. Generelle felter for retningslinjer

Kommuneplanretningslinjer sammensættes af tre skemaer: Generelle felter for retningslinjer, Information om kommuneplanen og skemaet for den specifikke retningslinje.

Eksemplet indeholder en kommuneplanretningslinje for Planlagte byzone- og sommerhusområder - Temakode 1101. Linje 22-34 indeholder de generelle felter for retningslinjer, linje 34-46 indeholder informationer om kommuneplanen og linje 47-121 indeholder felterne for retingslinjetemaet 1101 hvoraf linje 49-121 udgør retningslinjens geometri.

Tilbage til toppen

XSD-skema for generelle felter for retningslinjer, XSD-skema for information om kommuneplanen.

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Generelle felter for retningslinjer
TemaKode Heltal Alle Ingen Koden for retningslinjetemaer TemaKode vælges fra følgende liste (xml).
TemaNavn Streng N/A N/A Retningslinjetemaets navn. UDfyldes af systemet efter angivelse af TemaKode. Udfyldes af systemet.
ObjektIdentifikator Heltal Alle Ingen Retningslinjens ID. Objekt-ID'et svarer til andre planers planid. Tildeles af systemet. Kan ikke ændres.
UnikIdentifikator   N/A N/A Unik identifikator der tildeles og benyttes i systemet.  
StartDatoTid   N/A N/A Systemfelt  
SlutDatoTid   N/A N/A Systemfelt  
InitieretDatoTid   N/A N/A Systemfelt  
OprindelsesKode Heltal(1) F, V, A KF, KV Kode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af retningslinjen. Oprindelseskode vælges fra følgende liste (xml).
OprindelsesTekst   N/A N/A Beskrivelse af digitaliseringsgrundlaget. Udfyldes af systemet efter angivelse af Oprindelseskode. Udfyldes af systemet
StatusKode Heltal(1) Ingen Alle Kode for planens status. StatusKode vælges fra følgende liste (xml).
Retningslinjens status skal være den samme som STATUS for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen indgår i.
StatusTekst   N/A N/A Retningslinjens status. Udfyldes af systemet efter angivelse af StatusKode.  
CVRnumberIdentifier Streng(8) Alle Ingen CVR-nummeret for den ansvarlige myndighed.  
LegalUnitName   N/A N/A Navnet på den ansvarlige mulighed. Udfyldes af systemet efter angivelse af CVRnumberIdentifier.  
BrugerIdentifikator   N/A   Brugernavn eller id på den bruger som har indberettet retningslinjen. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet.
WebAdresseIdentifikator Streng(255) Ingen Alle Link til websted som er relevant for retningslinjen. WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
PSTATUS Heltal
1 eller 2
Alle Ingen Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Hvis StatusKode = '1', skal PSTATUS have værdien '1'.
Hvis StatusKode = '1', '2' eller '3', skal PSTATUS have værdien '2'.
PSTATUS skal have samme værdi som den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
LovgivningBeskrivelsesTekst Streng F, V, A K, KF, KV Der skal angives en værdi i dette felt, men systemet ændrer teksten til en henvisning til en beskrivelse af retningslinjen i planloven.  
PlanNr Streng(30) F; V, A K, KF, KV Retningslinjens plannummer  
KommuneplanIdentifikator Heltal     PLANID for den kommuneplan som retningslinjen er en del af. Hvis retningslinjen er en del af en kommuneplan, skal KommuneplanIdentifikator, angives uanset status.
KommuneplanTillaegIdentifikator Heltal     PLANID for det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af. Hvis retningslinjen er en del af et kommuneplantillæg, skal KommuneplanTillaegIdentifikator angives uanset status.
PlanGrundlagTekst Streng N/A N/A PLANNAVN på den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet.
StartDate Heltal
yyyymmdd
N/A N/A DATOSTART for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
EndDate Heltal
yyyymmdd
N/A N/A DATOSLUT for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
ForslagDato Heltal
yyyymmdd
N/A N/A DATOFORSL for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
VedtagetDato Heltal
yyyymmdd
N/A N/A DATOVEDT for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
IkrafttraedelseDato Heltal
yyyymmdd
N/A N/A DATOIKRAFT for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
AflystDato Heltal
yyyymmdd
N/A N/A DATOAFLYST for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
BemaerkningTekst Streng(255) Ingen Alle Valgfrit bemærkningsfelt for retningslinjen.  
SpecifikAflystDato Heltal
yyyymmdd
    Specifik aflysningsdato - angives hvis retningslinjen aflyses, uden at kommuneplan eller kommuneplantillægget, som retningslinjen er en del af, aflyses. Hvis SpecifikAflystDato er angivet og, PSTATUS = '2', aflyses retningslinjen specifikt.

 

2.4.2. Planlagte byzone- og sommerhusområder - Temakode 1101

Tilbage til toppen

XSD-skema for Planlagte byzone- og sommerhusområder

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
ZoneStatusKode Heltal F, V, A KF, KV Koden for den planlagte zonestatus ZoneStatusKode vælges fra følgende liste (xml).
ZoneStatusTekst Streng N/A N/A Navnet på den planlagte zonestatus. Udfyldes af systemet når ZoneStatusKode er angivet. Udfyldes af systemet.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

 

2.4.3. Detailhandelstruktur - Temakode 1103

Tilbage til toppen

XSD-skema for Detailhandelstruktur

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
DetailhandelKode Heltal F, V, A KF, KV Koden for typen af detailhandelstruktur. Der skal angives en værdi fra følgende liste (xml).
DetailhandelTekst Streng N/A N/A Detailhandelstrukturtypen. Udfyldes af systemet efter at DetailhandelKode er angivet. Udfyldes af systemet.
DagligMaximumMeasure Heltal(7)     Den maksimale tilladte butiksstørrelse for dagligvarebutikker. Angives i m2.

Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og 

ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres

PladsMaximumMeasure Heltal(7)     Den maksimale tilladte butiksstørrelse for butikker med pladskrævende varegrupper. Angives i m2.

Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og 

ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres

UdvalgMaximumMeasure Heltal(7)     Den maksimale tilladte butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker. Angives i m2.

Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og 

ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres

ArealMaximumMeasure Heltal(7)     Den maksimale tilladte butiksareal inden for planområdet. Angives i m2.

Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og 

ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres

Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.4. Planlagte Trafikanlæg - Temakode 1105

Tilbage til toppen

XSD-skema for Planlagte Trafikanlæg

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
PlanlagtTrafikAnlaegKode Heltal F, V, A KF, KV Koden for de planlagte trafikanlæg. PlanlagtTrafikAnlaegKode vælges fra følgende liste (xml).
PlanlagtTrafikAnlaegTekst Streng N/A N/A Typen af planlagte trafikanlæg. Udfyldes af systemet når PlanlagtTrafikAnlaegKode er angivet. Udfyldes af systemet.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Hvis PlanlagtTrafikAnlaegKode = '3', '6' eller '8', skal geometrien være af typen multipolygon.
Hvis PlanlagtTrafikAnlaegKode = '1', '2', '4', '5' eller '7', skal geometrien være af typen mulitilinestring.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien af typen multipolygon må maks. 12000 m2 må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multiline, må maks. 1000 m ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.5. Planlagte tekniske anlæg, herunder fælles biogasanlæg - Temakode 1106

Tilbage til toppen

XSD-skema for Planlagte tekniske anlæg, herunder fælles biogasanlæg

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
PlanlagtTekniskAnlaegKode Heltal F, V, A KF, KV Koden for de planlagte trafikanlæg. PlanlagtTekniskAnlaegKode vælges fra følgende liste (xml).
PlanlagtTekniskAnlaegTekst Streng N/A N/A Typen af planlagt trafikanlæg. Udfyldes af systemet når PlanlagtTrafikAnlaegKode er angivet. Udfyldes af systemet.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Hvis PlanlagtTekniskAnlaegKode = '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '12' eller '13' , skal geometrien være af typen multipolygon.
Hvis PlanlagtTekniskAnlaegKode = '10', skal geometrien være af typen multilinestring.
Hvis PlanlagtTekniskAnlaegKode = '11', skal geometrien være af typen multipoint.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien af typen multipolygon må maks. 12000 m2 må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multiline, må maks. 1000 m ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.6. Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav - Temakode 1107

Tilbage til toppen

 XSD-skema for Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.7. Støjbelastede arealer - Temakode 1109

Tilbage til toppen

XSD-skema for Støjbelastede arealer

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.8. Særligt værdifulde landbrugsområder - Temakode 1111

Tilbage til toppen

XSD-skema for Særligt værdifulde landbrugsområder

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
LandbrugsomraadeBeskrivelseTekst Streng(10000) F, V, A KF, KV Beskrivelse af området og af hvad der danner baggrund for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgræsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.9. Skovrejsningsområder - Tema 1112

Tilbage til toppen

XSD-skema for Skovrejsningsområder

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
SkovrejsningsKode Heltal F, V, A KF, KV Koden for skovrejsningsområdet. SkovrejsningsKode vælges fra følgende liste (xml).
SkovrejsningsTekst Streng N/A N/A Navnet på skovrejsningstemaet. Udfyldes af systemet når SkovrejsningsKode er angivet. Udfyldes af systemet.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.10. Lavbundsarealer - Temakode 1113

Tilbage til toppen

XSD-skema for Lavbundsarealer

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
LavbundsarealKode Heltal F, V, A KF, KV Koden for skovrejsningsområdet. LavbundsarealKode vælges fra følgende liste (xml).
LavbundsarealTekst Streng N/A N/A Navnet på lavbundsarealtemaet. Udfyldes af systemet når LavbundsarealKode er angivet. Udfyldes af systemet.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.11. Naturbeskyttelsesområder - Temakode 1114

Tilbage til toppen

XSD-skema for Naturbeskyttelsesområder

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
NaturbeskyttelseKode Heltal F, V, A KF, KV Koden for naturbeskyttelsesområdet. NaturbeskyttelseKode vælges fra følgende liste (xml).
NaturbeskyttelseTekst Streng N/A N/A Navnet på naturbeskyttelsesområdetemaet. Udfyldes af systemet når NaturbeskyttelseKode er angivet. Udfyldes af systemet.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.12. Økologiske forbindelser - Temakode 1115

Tilbage til toppen

XSD-skema for Økologiske forbindelser

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
OekologiskForbindelseKode Heltal F, V, A KF, KV Koden for den økologiske forbindelse. OekologiskForbindelseKode vælges fra følgende liste (xml).
OekologiskForbindelseTekst Streng N/A N/A Navnet på temaet for de økologiske forbindelser. Udfyldes af systemet når OekologiskForbindelseKode er angivet. Udfyldes af systemet.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.13. Kulturhistoriske bevaringsværdier - Temakode 1116

Tilbage til toppen

XSD-skema for Kulturhistoriske bevaringsværdier

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
KulturVaerdiBeskrivelseTekst Streng(10000) F, V, A KF, KV Beksrivelse af de kulturhistoriske bevaringsværdier som dannner udgangspunkt for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.14. Værdifulde kulturmiljøer - Temakode 1117

Tilbage til toppen

XSD-skema for Værdifulde kulturmiljøer

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
KulturMiljoeBeskrivelseTekst Streng(10000) F, V, A KF, KV Beskrivelse af de værdifulde kulturmiljøer som danner udgangspunkt for udpegningen.  
Geometri Geometri K, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.15. Bevaringsværdier landskaber - Temakode 1118

Tilbage til toppen

XSD-skema for Bevaringsværdier landskaber

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
BevarLandskabBeskrivelseTekst Streng(10000) F, V, A KF, KV Beskrivelse af de bevaringsværdige landskaber som danner udgangspunkt for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

 

2.4.16. Geologiske bevaringsværdier - Temakode 1119

Tilbage til toppen

XSD-skema for Geologiske bevaringsværdier

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
BevarLandskabBeskrivelseTekst Streng(10000) F, V, A KF, KV Beksrivelse af de bevaringsværdie landskaber som dannner udgangspunkt for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.17. Anvendelse af vandløb, søer og kystvande - Temakode 1120

Tilbage til toppen

XSD-skema for Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
BadeOmraadeTekst Streng(10000) F, V, A KF, KV Beskrivelse af områder udpeget som badevand og badeområder.  
SejladsOmraadeTekst Streng(10000) Ingen Alle Beskrivelse af område med mulighed for rekreativt sejlads.  
FritidsfiskeriTekst Streng(10000) Ingen Alle Beskrivelse af område med mulighed ofr rekreativt fiskeri.  
AndenAnvendelseBeskrivelseTekst Streng(10000) Ingen Alle Beskrivelse af anden form for anvendelse af vandløb, søer og kystvande.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon eller multilinestring.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien af typen multipolygon må maks. 12000 m2 må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multiline, må maks. 1000 m ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.18. Store husdyrbrug - Temakode 1142

Tilbage til toppen

XSD-skema for Store husdyrbrug

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
HusdyrOmraadeNavn Streng(130) F, V, A KF, KV Beskrivende navn for husdyrområde.  
HusdyrOmraadeBeskriv Streng(10000) Ingen Alle Beskrivelse af husdyrområde.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.19. Større sammenhængende landskaber - Temakode 1145

Tilbage til toppen

XSD-skema for Større sammenhængende landskaber

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
StorSamLandskabBeskrivelseTekst Streng(10000) F, V, A KF, KV Beskrivelse af de bevaringsværdige landskaber som danner udgangspunkt for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.20. Konsekvensområder for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - Temakode 1150

Tilbage til toppen

XSD-skema for Konsekvensområder for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
KonsekvensomraadeBeskriv Text Ingen Alle Beskrivelse af konsekvensområdet.  
ProduktionserhvervsomraadeIdentifikator Heltal Alle Ingen Objektidentifikatoren for den retningslinje for Erhvervsområde forbehold produktionserhverv som konsekvensområdet er tilknyttet. Skal indeholde Objektidentifikatoren for en retningslinje for Erhvervsområde forbeholdt produktionserhverv.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.21. Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - Temakode 1151

Tilbage til toppen

XSD-skema for Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
ProduktionserhvervsomraadeBeskriv Text F, V, A KF, KV Beskrivelse af erhvervsområdet og baggrunden for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.22. Transformationsområder indenfor konsekvensområder - Temakode 1152

Tilbage til toppen

 XSD-skema for Transformationsområder indenfor konsekvensområder

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
TransformationsomraadeBeskriv Text Ingen Alle Beskrivelse af transformationsområdet og baggrunden for udpegningen.  
KonsekvensomraadeIdentifikator Heltal Alle Ingen Objektidentifikatoren for det Konsekvenområde for erhvervsområde forbeholdt produktionserhverv som transformationsområdet er tilknyttet. Skal indeholde Objektidentifikatoren for en retningslinje for Konsekvensområde for erhvervsområde forbeholdt produktionserhverv.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.23. Konsekvensområde for teknsike anlæg - Temakode 1153

Tilbage til toppen

XSD-skema for Konsekvensområder for tekniske anlæg

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
TekniskAnlaegKonsekvensomraadeBeskriv Streng(10000) Ingen Alle Beskrivelse af konsekvensområdet og baggrunden for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.24. Omdannelseslandsbyer - Temakode 1160

Tilbage til toppen

XSD-skema for Omdannelseslandsbyer

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
OmdannelseslandsbyNavn Streng(130) F, V, A KF, KV Omdannelseslandsbyens navn.  
OmdannelseslandsbyBeskriv Streng(10000) Ingen Alle Beskrivelse af omdannelseslandsbyen  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.25. Oversvømmelse eller erosion - Temakode 1165

Tilbage til toppen

XSD-skema for Oversvømmelse og erosion

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
OversvoemerosionKode Heltal(1) F, V, A KF; KV Koden retningslinjetypen. Der skal vælges en værdi fra følgende liste (xml).
OversvoemerosionTekst Heltal N/A   Beskrivelse af retningslinjetypen. Udfyldes af systemet, efter OversvoemerosionKode  er udfyldt.  
OversvoemerosionBeskrivelse Streng Ingen Alle Beskrivelse af retningslinjen for oversvømmelse eller erosion og baggrunden for udpegelsen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

3. Varmeforsynings- og spildevandsplaner

3.1. Generelle regler for varmeforsynings- og spildevandsplaner

Tilbage til toppen

 XSD-skema for generelle regler for varmeforsynings- og spildevandsplaner

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
TemaKode Heltal Alle Ingen Koden for plantypen. TemaKode vælges fra følgende liste (xml).
TemaNavn Streng N/A N/A Plantypens navn navn. Udfyldes af systemet
ObjektIdentifikator Heltal Alle Ingen Varmeforsynings- elelr spildevandsplanens ID. Objekt-ID'et svarer til andre planers planid. Tildeles af systemet. Kan ikke ændres.
UnikIdentifikator Streng N/A N/A Unik identifikator der tildeles og benyttes i systemet. Udfyldes af systemet.
StartDatoTid Time stamp N/A N/A Systemfelt Udfyldes af systemet.
SlutDatoTid Time stamp N/A N/A Systemfelt Udfyldes af systemet.
InitieretDatoTid Time stamp N/A N/A Systemfelt Udfyldes af systemet.
OprindelsesKode Heltal(1) F, V, A KF, KV Kode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af planen. Oprindelseskode vælges fra følgende liste (xml).
OprindelsesTekst Streng N/A N/A Beskrivelse af digitaliseringsgrundlaget. Udfyldes af systemet efter angivelse af Oprindelseskode. Udfyldes af systemet
StatusKode Heltal(1)     Angiver planens status for varmeforsyningsplaner. Skal angives hvis TemaKode = '1203', '1204' eller '1205'.
StatusKode vælges fra følgende liste.
StatusKode må ikke have værdien '2'.
StatusTekst   N/A N/A Planens status. Udfyldes af systemet efter angivelse af StatusKode eller PSTATUS samt relevante datofelter afhængigt af, om det er en varmeforsyningsplan eller en spildevandsplan. Udfyldes af systemet.
CVRnumberIdentifier Streng(8) Alle Ingen CVR-nummeret for den ansvarlige myndighed. Udfyldes af systemet.
LegalUnitName Streng N/A N/A Navnet på den ansvarlige mulighed. Udfyldes af systemet efter angivelse af CVRnumberIdentifier. Udfyldes af systemet.
BrugerIdentifikator Streng N/A N/A Brugernavn eller id på den bruger som har indberettet retningslinjen. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet.
WebAdresseIdentifikator Streng(255) Ingen Alle Link til websted som er relevant for planen eller plantypen. WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
PSTATUS Heltal
1 eller 2
    Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Skal angives hvis TemaKode = '1201' eller '1206'.
Hvis PSTATUS = '1', og der ikke er angivet DATOVEDTDATOIKRAFT, eller DATOAFLYST, er planens i status "Kladde til forslag".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet DATOFORSL, men ikke DATOVEDTDATOIKRAFT, eller DATOAFLYST, er planens i status "Forslag".
Hvis PSTATUS = '1', og der ikke er angivet en DATOVEDTDATOIKRAFT, eller DATOAFLYST, og planens nuværende status er "Forslag", ændres planens status til "Kladde til vedtagelse".
Hvis PSTATUS = '1', og der er angivet en DATOVEDT og/eller DATOAFLYST, sættes planens status til "Kladde til aflyst"
Hvis PSTATUS = '1', og der er angivet en DATOIKRAFT, sættes planens status til "Kladde".
Hvis PSTATUS = '1', og der er angivet en DATOFORSL og DATOIKRAFT, sættes planens status til "Kladde til vedtagelse".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet en DATOFORSL og DATOVEDT, sættes planens status til "Vedtaget".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet en DATOFORSL, DATOVEDT og DATOIKRAFT men ingen DATOAFLYST, sættes planens status til "Vedtaget".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet en DATOAFLYST, sættes planens status til "Aflyst".
Hvis TemaKode = '1203', '1204' eller '1205', skal PSTATUS udelades eller have værdien '2'.
Geometri Geometri V, A K Planens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

3.2. Spildevandsplan: Kloakopland - Temakode 1201

Tilbage til toppen

XSD-skema for forsyningsområder

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
KloakoplandNavn Streng(130) V, A K Beskrivende navn for kloakoplandet.  
EksisterendeKloakKode Heltal V, A K Kode for typen af kloakopland for planer der omhandler eksisterende kloakoplande. EksisterendeKloakKode vælges fra følgende liste (xml).
EksisterendeKloakTekst Streng N/A N/A EksisterendeKloakTekst udfyldes af systemet, efter at EksisterendeKloakKode er udfyldt. Udfyldes af systemet.
PlanlagtKloakKode Heltal V, A K Kode for typen af kloakopland for planer der omhandler planlagte kloakoplande. PlanlagtKloakKode vælges fra følgende liste (xml).
PlanlagtKloakTekst Streng N/A N/A PlanlagtKloakTekst udfyldes af systemet, efter at PlanlagtKloakKode er udfyldt. Udfyldes af systemet.
KloakeringStartAar Heltal
yyyy
Ingen Alle Årstallet hvor kloakeringen er påbegyndt eller planlægges påbegyndt.  
IkrafttraedelseAar Heltal
yyyy
F, V, A K ikrafttrædelsesåret er det år hvor spildevandsplanen træder eller trådte i kraft.  
DATOFORSL Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen hvor spildevandsplanforslaget fremlægges af kommunalbestyrelsen. DATOFORSL må ikke være senere end dags dato.
DATOVEDT Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen hvor kommunalbestyrelsen vedtager spildevandsplanen. DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOAFLYST Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Aflysningsdatoen for spildevandsplanen. DATOAFLYST skal være senere end  DATOIKRAFT.
DATOIKRAFT Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Ikrafttrædelsesdatoen for spildevandsplanen. DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.
DATOSTART Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen hvor spildevandsplanforslaget offentliggøres, og offentligheden for adgang til at kommentere på det fremlagte forslag. DATOSTART må ikke være tidligere end DATOFORSL.
DATOSLUT Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen hvor offentlighedsperioden slutter. DATOSLUT skal være senere end DATOSTART.
DOKLINK Streng(255) Ingen Alle Inden indberetning af planen uploades plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet.
Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.
 

3.3. Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde - Temakode 1203

Tilbage til toppen

XSD-skema for forsyningsområder

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
ForsyningOmraadeNavn Streng(130) V, A K Navn på forsyningsområdet.  
ForsyningsformKode Heltal V, A   Kode for typen af forsyningsområde. ForsyningsformKode vælges fra følgende liste (xml).
ForsyningsformTekst Streng N/A N/A ForsyningsformTekst udfyldes af systemet, efter at ForsyningsformTekst er udfyldt. Udfyldes af systemet.
ForsyningsselskabID Streng(8) V, A   CVR-nummeret for forsyningsselskabet som er tilknyttet forsyningsområdet. Hvis ForsyningsformKode = '4', skal ForsyningsselskabID være '99999999'.
Hvis ForsyningsformKode ikke er '4', skal indeholde CVr-nummeret for et forsyningsselskab.
ForsyningsselskabTekst Streng N/A N/A Navnet på det forsyningsselskab som er tilknyttet forsyningsområdet.
Udfyldes af systemet efter at ForsyningsselskabID er angivet.
Udfyldes af systemet.

3.4. Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligområde - Temakode 1204

Tilbage til toppen

XSD-skema for tilslutningspligtområder

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
TilslutningspligtOmraadeNavn Streng(130) V, A K Navn på tilslutningsprojektet, forblivelsesprojektet varmeprojektet eller den lokalplan hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt.  
TilslutningspligtOmraadeKode Heltal V, A K TilslutningspligtOmraadeKode angiver hvilken type projekt eller plan der danner baggrund for tilslutningspligten. TilslutningspligtOmraadeKode vælges fra følgende liste (xml).
TilslutningspligtOmraadeTekst Streng N/A   TilslutningspligtOmraadeTekst udfyldes af systemet, efter at TilslutningspligtOmraadeKode er udfyldt. Udfyldes af systemet.
ForsyningOmraadeObjektIdentifikator Heltal Alle Ingen Reference til et forsyningsområde som tilslutningspligt er relateret til. ForsyningOmraadeObjektIdentifikator skal indeholde ObjektIdentifikator fra et vedtaget forsyningsområde indenfor den aktive kommune.
TilslutningspligtKode Heltal V, A K Angivelse af i hvilket omfang og hvornår der gælder tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning inden for forsyningsområde. TilslutningspligtKode vælges fra følgende liste (xml).
TilslutningspligtTekst Streng N/A   TilslutningspligtTekst udfyldes af systemet, efter at TilslutningspligtKode er udfyldt. Udfyldes af systemet.
AfgoerelseDato Heltal
yyyymmdd
V, A K Datoen hvor kommunalbestyrelsen vedtog at påligge tilslutnings- eller forblivelsespligt.  

3.5. Varmeforsyningsplan: Forsyningsforbudsområde - Temakode 1205

Tilbage til toppen

XSD-skema for forsyningsforbudsområder

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
ForsyningsforbudOmraadeNavn Streng(130) V, A K Navnet på det område hvor der er forbud med visse forsyningsformer.  
ForsyningsforbudOmraadeKode Heltal V, A   Kode for typen af forsyningsforbudsområde. ForsyningsforbudOmraadeKode vælges fra følgende liste (xml).
ForsyningsforbudOmraadeTekst Streng N/A N/A ForsyningsforbudOmraadeTekst udfyldes af systemet, efter at ForsyningsforbudOmraadeKode er udfyldt. Udfyldes af systemet.
AndetForbudTekst Streng(130) Ingen Alle Andre forbud

3.6. Spildevandsplan: Mulighed for udtræden - Temakode 1206

Tilbage til toppen

XSD-skema for spildevandsplaner for mulighed for udtræden.

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
MulighedForUdtraedenKloakoplandNavn Streng(130) V, A K Beskrivende for området hvor der er planlagt mulighed for udtræden af spildevandsplan  
MulighedForUdtraedenKloakoplandKode Heltal V, A   Kode der angiver typen af spildevandsplan området kan udtræde fra. MulighedForUdtraedenKloakoplandKode vælges fra følgende liste (xml).
MulighedForUdtraedenKloakoplandTekst Streng N/A N/A MulighedForUdtraedenKloakoplandTekst udfyldes af systemet, efter at MulighedForUdtraedenKloakoplandKode er udfyldt. Udfyldes af systemet.
DATOFORSL Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen hvor spildevandsplanforslaget fremlægges af kommunalbestyrelsen.  
DATOVEDT Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen hvor kommunalbestyrelsen vedtager spildevandsplanen.  
DATOAFLYST Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Aflysningsdatoen for spildevandsplanen.  
DATOIKRAFT Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Ikrafttrædelsesdatoen for spildevandsplanen.  
DATOSTART Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen hvor spildevandsplanforslaget offentliggøres, og offentligheden for adgang til at kommentere på det fremlagte forslag.  
DATOSLUT Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle  Datoen hvor offentlighedsperioden slutter.  
DOKLINK Streng(255) Ingen Alle Inden indberetning af planen uploades plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet.
Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.

4. Landzonetilladelser

Tilbage til toppen

XSD-skema for landzonetilladelser

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
PLANID Heltal Alle Ingen Planid for planen, genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMNR Heltal (3) Alle Ingen Kommunens kommunenummer.  
OBJEKTKODE Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for landzonetilladelser er '80'.
PLANTYPE Numerisk(3,1) Alle Ingen Koden for plantypen. Plantypen for landzonetilladelser er '80.1'.
LZTNAVN Streng (130) V, A K Navn som kommunen giver landzonetilladelsen.   
LZTNR Streng (30) V, A K Landzonetilladelsens nummer. For vedtagne landzonetilladelser skal LZT skal være unikt for kommunen.
DATOIKRAFT Heltal yyyymmdd V, A K Datoen hvor landzonetilladelsen offentliggøres og træder i kraft. DATOIKRAFT må ikke være før 20130101.
DATOIKRAFT må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOUDLOEB Heltal yyyymmdd V, A K Datoen hvor landzonetilladelsen udløber. DATOUDLOEB skal være efter DATOIKRAFT.
DATOATTR Heltal
yyyymmdd
N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet.  
DATOGEOM Heltal
yyyymmdd
N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet.  
DATOOPDT Timestamp N/A   Angivelse af hvornår planen sidst er rettet eller opdateret. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet.
DOKLINK Streng (255) V, A K Inden indberetning af planen uploades plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen. Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status V, eller A
AENANVBYG Boolean   K Angivelsen af om landzonetilladelsen omhandler ændret anvendelse af bebyggelse. Mindst ét af felterne AENANVBYGAENANVEREATEKANLAEG og ANDET skal indeholde værdien 'true'.
AENANVEREA Boolean   K Angivelsen af om landzonetilladelsen omhandler ændret anvendelse af areal. Mindst ét af felterne AENANVBYGAENANVEREATEKANLAEG og ANDET skal indeholde værdien 'true'.
TEKANLAEG Boolean   K Angivelsen af om landzonetilladelsen omhandler tekniske anlæg. Mindst ét af felterne AENANVBYGAENANVEREATEKANLAEG og ANDET skal indeholde værdien 'true'.
ANDET Boolean   K Angivelsen af om landzonetilladelsen omhandler andet. Mindst ét af felterne AENANVBYGAENANVEREATEKANLAEG og ANDET skal indeholde værdien 'true'.
MATRRBETEGN text V, A K Angivelse af de jordstykker som landzonetilladelsen omhandler. Der angives en tekststreng med følgende format: "ejerlavskode:matrikelnr;ejerlavskode;matrikelnr;...". Ejelavskoder og matrikelnumre kan findes på Plandata.dk's matrikelliste. Listen over matrikelbetegnelser kan blandt andet findes på Geodatastyrelsens hjemmeside. Historiske matrikelnumre er ikke valide.
Hvert jordstykke må højst angives én gang for den enkelte landzonetilladelse.
Der kan indberettes en geometri for landzonetilladelser, da denne angives gennem MATRBETEGN.
PSTATUS Heltal     Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Efterlades feltet tomt, indsættes default-værdien '2'. Hvis PSTATUS = '1', er planen i status "Kladde"
Hvis PSTATUS = '2', og DATOUDLOEB er senere end dags dato, er planens status 'vedtaget'.
Hvis PSTATUS = '2', og DATOUDLOEB eller DATOTILBAG er tidligere end dags dato, er planens status 'aflyst'.
DATOTILBAG Heltal yyyymmdd     Tilbagetrækningsdato for landzonetilladelsen. Benyttes hvis en landzonetilladelse tilbagetrækkes. DATOTILBAG skal være senere end DATOIKRAFT.
DATOTILBAG skal være tidligere end indberetningsdagen.

5. Zonekort

Tilbage til toppen

XSD-skema for zonekort

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
PLANID Heltal Alle Ingen Planid for planen, genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMNR Heltal (3) Alle Ingen Kommunens kommunenummer.  
GLKOMNR Heltalt (3)     Kommunenummer for den kommune som lokalplanen lå i før kommunesammenlægningen i 2007. Angives ikke for nye planer.
OBJEKTKODE Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for zonekort er '40'.
ZONE Heltal Alle Ingen Kode for områdets zonestatus. Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
DATAPROD Streng Ingen Ingen Dataproducentens navn.  
DATOGEOM Heltal
yyyymmdd
N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet.
DIGIGRUNDL Heltal Ingen Alle Typen af kortgrundlag som er benyttet ved planens digitalisering. Der skal vælges en værdi fra følgende liste (xml).
DIGIGRUNDD Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget.  
DATOGSTART Heltal
yyyymmdd
    Datoen for starten af zonekortets gyldighedsperiode. Systemet sætter DATOGSTART til indberetningsdatoen Udfyldes af systemet.
DATOGSLUT Heltal
yyyymmdd
N/A   Feltet benyttes ikke.  
DATOAFLYST Heltal
yyyymmdd
A   Dato for aflysning af zonekortet.  DATOAFLYST kan kun angives, hvis zonekortet har været vedtaget.
Når et zonekort gemmes med en valid værdi i DATOAFLYST,  er zonekortet aflyst.
VERSIONSNR       Bruges ikke. Udfyldes af systemet.
SUBVERSION       Planens subversion. Der oprettes en ny subversion, hver gang et zonekort opdateres. Udfyldes af systemet.
Tilknyttede data
GEOMETRI          

6. Indkaldelse af idéer og forslag til ændringer i kommuneplanen

Tilbage til toppen

XSD-skema for indkaldelser af idéer og forslag til ændringer i kommuneplanen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
PLANID Heltal Alle Ingen Planid for planen, genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMNR Heltal (3) Alle Ingen Kommunens kommunenummer.  
OBJEKTKODE Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for Indkaldelser af idéer og forslag er '85'.
PLANNAVN Streng (130) F, A KF Navnet på indkaldelsen af idéer og forslag.  
DATOFORSL Heltal
yyyymmdd
F, A KF Datoen hvor det besluttes at udsende indkaldelsen af idéer of forslag. DATOFORSL kan tidligst være dags dato.
DATOSTART Heltal
yyyymmdd
F, A KF Offentliggørelsen for indkaldelsen af idéer og forslag. DATOSTART må ikke være senere end DATOFORSL.
DATOSLUT Heltal
yyyymmdd
F, A KF Fristen for indsendelser og bemærkninger. DATOSLUT skal være senere end DATOSTART.
DATOUDLOEB Heltal N/A   Feltet benyttes ikke. Bør ikke udfyldes
DATOATTR Heltal
yyyymmdd
N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet
DATOGEOM Heltal
yyyymmdd
N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet
DOKLINK Streng(255) F, A KF Inden indberetning af planen uploades plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen. Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status F,  eller A.
PSTATUS Heltal (1 eller 2)     Angiver om indberetningen er en kladde eller en offentliggjort plan. Hvis PSTATUS = 1, er planen status "Kladde til forslag"
Hvis PSTATUS = 2, og DATOSLUT ikke er overskredet, er planens status "Forslag".

7. Udbygningsaftaler

Tilbage til toppen

XSD-skema for udbygningsaftaler

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
PLANID Heltal Alle Ingen Planid for planen, genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMNR Heltal (3) Alle Ingen Kommunens kommunenummer.  
OBJEKTKODE Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for udbygningsaftaler er '90'.
LOKPLAN_ID Heltal Ingen Alle Hvis udbygningsaftalen er tilknyttet en lokalplan, noteres lokalplanen PLANID. LOKPLAN_ID kan kun indeholde et PLANID for en vedtaget lokalplan fra den aktive kommune.
PLANNAVN Streng(130) F. V K Udbygningsaftalens navn.  
DATOFORSL Heltal
yyyymmdd
F, V K Datoen of udbygningsaftalens udkast. DATOFORSL kan ikke være senere end indberetningsdagen.
DATOVEDT Heltal
yyyymmdd
V K Datogen for indgåelse af udbygningsaftalen. DATOVEDT må ikke være senere end indberetningsdagen.
DATOVEDT kan ikke angives for planer i status 'KF' eller 'F'.
DATOIKRAFT Heltal yyyymmdd V K Dato for offentliggørelse af indgået udbygningsaftale. DATOIKRAFT må ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DATOSTART Heltal yyyymmdd F, V K Datoen for offentliggørelse af udkastet til udbygningsaftalen. DATOSTART kan ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DATOVSTART kan ikke angives for planer i status 'KF' eller 'F'.
DATOATTR Heltal
yyyymmdd
N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet.  
DATOGEOM Heltal N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet.  
DOKLINK Streng (255) V, A K Inden indberetning af planen uploades plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen. Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
DATOOPDT yyyymmdd N/A   Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet.  
MATRRBETEGN text V, A K Angivelse af de jordstykker som udbygningsaftalen omhandler. Der angives en tekststreng med følgende format: "ejerlavskode:matrikelnr;ejerlavskode;matrikelnr;...". Ejelavskoder og matrikelnumre kan findes på Plandata.dk's matrikelliste. Listen over matrikelbetegnelser kan blandt andet findes på Geodatastyrelsens hjemmeside. Historiske matrikelnumre er ikke valide.
Der kan indberettes en geometri for landzonetilladelser, da denne angives gennem MATRBETEGN
Hvert jordstykke må højst angives én gang for den enkelte udbygningsaftale.
PSTATUS Heltal     Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Efterlades feltet tomt, indsættes default-værdien '2'. Hvis PSTATUS = '1', er planen i status 'kladde til forslag'.
Hvis PSTATUS = '2', og både DATOFORSL og DATOSTART er udfyldt, er planen i status 'Forslag'.
Hvis PSTATUS = '2', og DATOVEDT og DATOIKRAFT er udfyldt, er planen i status 'Vedtaget'.

Tilknyttede data

Geometri Geometri     Udbygningsaftalens geometri. Denne udfyldes af systemet ud fra de valgte jordstykker i MATRBETEGN. Udfyldes af systemet.
Kan ikke ændres.

8. Kommuneplanstrategi

Tilbage til toppen

XSD-skema for kommuneplanstrategi

Feltnavn Datatype Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
PLANID Heltal Alle Ingen Planid for planstrategien. Genereres af systemet. Genereres af systemet.
Kan ikke ændres.
KOMNR Heltal(3) Alle Ingen Kommunens kommunenummer.  
OBJEKTKODE Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for kommuneplanstrategier er '70.'
PLANNR Streng(30) Ingen Alle Kommuneplanstrategiens plannummer.  
PLANNAVN Streng(130) F, V, A K, KF, KV Kommuneplanstrategiens navn.  
DOKLINK Streng(255) F, V, A K, KF, KV Plandokumentet uploades inden indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet. Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status F, V, eller A, dog med undtagelse af statusskift fra F til KV eller V
samt oprettelse af en ny version af planen.
REVISION Streng(3) F, V, A K, KF, KV Revisionstypen i kommuneplanstrategien. Der kan vælges værdier fra følgende liste (xml).
DATOFORSL Heltal
yyyymmdd
F, V, A K, KF, KV Dato for planforslaget. DATOFORSL må ikke være efter indberetningsdatoen.
DATOVEDT Heltal
yyyymmdd
V KV Datoen hvor kommunalbestyrrelsen vedtog kommuneplanstrategien. DATOVEDT må ikke være før DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DATOAFLYST Heltal
yyyymmdd
A   Datoen for aflysning af kommuneplanstrategien. DATOAFLYST skal være senere end DATOIKRAFT.
DATOIKRAFT Heltal
yyyymmdd
V, A KV Datoen hvor kommuneplanstrategien træder i kraft. DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.
DATOSTART Heltal
yyyymmdd
F, V, A, KV KF Datoen hvor høringsperioden starter, og forslaget til kommuneplanstrategien offentliggøres. DATOSTART kan ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DATOSLUT Heltal
yyyymmdd
F, V, A, KV KF Sidste dag i høringsperioden. DATOSLUT skal være mindst 8 uger efter DATOSTART.
PSTATUS Heltal (1 eller 2)     Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Efterlades feltet tomt, indsættes default-værdien '2'. Hvis PSTATUS = '1', er planen i status "Kladde".
Hvis PSTATUS = '2', og både DATOFORSLDATOSTART og DATOSLUT er angivet, er planen i status "Forslag".
Hvis PSTATUS sættes til '1', efter at planen har været i status 'Forslag', dannes en "Kladde til vedtagelse".
Hvis PSTATUS = '2', og DATOVEDT og DATOIKRAFT er angivet, er planen i status "Vedtaget".
hVIS PSTATUS = '2' og  DATOAFLYST er angivet, er planen i status "Aflyst".

9. Tilknyttede data

De tilknyttede data indsættes i panens GML-fil under alle de felter som indgår i selve planen. Dette eksempel udgør en GML til indberetning af en lokalplan. Linje 21-44 udgør lokalplanens bestemmelser, linje 45-62 udgør planens specifikke anvendelseskategorier og disses tilknyttede omfangsbestemmelser, linje 63-66 udgør planens andre bestemmelser , linje 67-92 udgør planens tværgående bestemmelser og linje 93-106 udgør planens geografi.

9.1. Geometri

Planers geometri kan udgøres af tre forskellige geometrityper, afhængigt af plantypen:

multipolygon, multilinje eller multipunkt. Eksemplerne viser opbygningen af de tre geometrityper.

Tilbage til toppen

Feltnavn Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Geometri F, V, A KF, KV Planens geometri Geometrien skal være et multipolygon angivet i EPSG:25832.
Der må ikke være mere end 10 % af geometriens areal, dog maks. 5000 m2, som ligger inden for andre kommuner end den aktuelle.

9.2. Specifik anvendelse

Specifikke anvendelser er altid tilknyttet en lokalplan, et lokalplandelområde, et byggefelt eller en kommuneplanramme. Den plan som anvendelsen er tilknyttet, kaldes "moderplanen". Hvis moderplanen tillader det, er det muligt at tilknytte omfangs- og udstykningsbestemmelser til enkelte anvendelser. Hvis en moderplan indeholder en omfangsbestemmelse, er det ikke nødvendigt at angive den samme omfangsbestemmelse for de enkelte specifikke anvendelser, medmindre at værdien er forskellig fra moderplanens.

Eksempel: Et lokalplandelområde indeholde bestemmelsen BEBYGPCT = '40' og BEBYGPCTAF = '1'. Delområdet har 3 sepcifikke anvendelser tilknyttet. Hvis bebyggelsesprocenten på 40 % for området er gældende for alle specifikke anvendelser i delområdet, bør der ikke indberettes bebyggelsesprocenter for de specifikke anvendelser. Hvis planen derimod tillader en bebyggelsesprocent på 40 % for specifik anvendelse 1 og 2, men kun 25 specifik anvendelse 3, bør BYGPCT og BYGPCTH angives for den tredje specifikke anvendelse, men ikke for de to første.

Tilbage til toppen

XSD-skema for specifik anvendelse

Feltnavn Type Krav Valfgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
ANVSPEC Heltal(4) Alle Ingen Anvendelseskoden for den specifikke anvendelse. Specifik anvendelse angives fra følgende Oversigt over anvendelseskategorier (xml).
Hvis moderplanen er et byggefelt (PLANTYPE= '30.4') og BYGTYPE = '1' eller '2',
kan der kun vælges specifikke anvendelseskategorier, som også er angivet i den lokalplan eller det lokalplandelområde,
som byggefeltet er placeret i.
BYGPCT Heltal(3)     Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent for angivne specifikke anvendelse. Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
BYGPCTH Heltal(1)     Enheden som BYGPCT er gældende i. Skal angives, hvis BYGPCT er angivet.
Kan ikke angives hvis BYGPCT ikke er angivet.
BYGPCTH vælges fra følgende liste (xml).
EAREAL Heltal(7)     Det maksimalt tilladte etageareal i m2 for den specifikke anvendelse. Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
EAREALH Heltal(1)     Enheden som ERAREAL er gældende i. Skal angives, hvis EAREAL er angivet.
Kan ikke angives, hvis EAREAL ikke er angivet.
EAREALH vælges fra følgende liste (xml).
M3_M2 Numerisk(6,2)     Det maksimalt tilladte bebyggelsesrumfang, angivet i m3 pr. m2 for den specifikke anvendelse. Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
M3_M2H Heltal(1)     Enheden som M3_M2 er gældende i. Skal angives, hvis M3_M2 er angivet.
Kan ikke angives, hvis M3_M2 ikke er angivet.
M3_M2H vælges fra følgende liste (xml).
MAXBHJD Numerisk(3,2)     Den maksimale tilladte bygningshøjde fro den specifikke anvendelse Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
MAXETAGE Numerisk(3,2)     Det maksimale tilladte antal etager. Udnyttet tagetage indberettes som en halv etage. Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Der kan kun angives hele og halve antal etager.
BYGPCTAR Heltal(3)     Den maksimale andel af grunden som må bebygges. Angives i procent. Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
MINUDS Heltal(7)     Den mindste tilladte udstykningsstørrelse for den specifikke anvendelse. Kan kun udfyldes, hvis hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
UDSTYKFB Boolean     Angivelse af om der er udstykningsforbud for denne specifikke anvendelse. Kan kun udfyldes, hvis hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.

9.3. Tværgående bestemmelser

Kan kun angives hvis modelplans iomafangreg = false.

Tilbage til toppen

XSD-skema for tværgående bestemmelser

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
TVAERGAAENDEDEL
DELPLANID Heltal Alle Ingen Planid for de delområder som den tværgående bestemmelse er gældende for. For at angive mere end ét delområde, oprettes feltet flere gange. Der skal angives mindst 2 DELPLANID.
Systemet kontrollerer ikke at det indtastede planid matcher et delområde fra lokalplanen. Dette bør indberetteren gøre.
TVAERGAAENDE
ANVSPEC Heltal(4) Ingen Alle Den specifikke anvendelse som den tværgående bestemmelse er tilknyttet. Hvis BYGPCT er angivet, skal ANVSPEC indeholde anvendelser som findes i mindst ét af de delområder som angivet i DELPLANID.
Hvis EAREAL er angivet, skal ANVSPEC indeholde anvendelser som findes i samtlige delområder som angivet i DELPLANID.
BYGPCT Heltal(3)     Den højest tilladte bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten beregnes for alle angivne delområder under ét. Hvis BYGPCT angives, er det ikke muligt at angive EAREAL i samme tværgående bestemmelse.
EAREAL Heltal(7)       Hvis EAREAL angives, er det ikke muligt at angive BYGPCT i samme tværgående bestemmelse.

9.4. Andre bestemmelser

Tilbage til toppen

XSD-skema for andre bestemmelser

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
ABESTEM Heltal(4) Alle Ingen Angivels af hvilken type anden bestemmelse der indberettes. Der skal angives en eller flere af følgende værdier:
'4150' for "skilte og facader" og
'4160' for "bevaringsbestemmelser".
Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk