Kodelister

Følgende oversigter beskriver, hvilke koder der skal benyttes for hvilke angivelser, en pågældende plan indeholder.

Koder for feltangivelser

 1.  Zonestatus
 2. Tilslutningspligtområde
 3. Bygberegnaf
 4. Byggefelttype
 5. Detailhandel
 6. Eksisterende tekniske anlæg
 7. Eksisterende trafikanlæg
 8. Forsyningsforbudsområde
 9. Forsyningsform
 10. Fremtidig zonestatus
 11. Generel anvendelse
 12. Kloak
 13. Spildevandsplan
 14. Naturbeskyttelse
 15. Økologiske forbindelser
 16. Oprindelse
 17. Oversvømmelse og erosion
 18. Planlagte tekniske anlæg
 19. Planlagte trafikanlæg
 20. Retningslinjetyper
 21. Plantype
 22. Revisionstype
 23. Skovrejsning
 24. Specifik anvendelse
 25. Status
 26. Tilslutningspligt
 27. Lavbundsareal
 28. Paragrafhenvisninger
 29. Områdekoder

1. Zonestatus

Markering af den zonestatus det pågældende planområde befinder sig i.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Byzone 1 BYZONE
Landzone 2 LANDZONE
Sommerhusområde 3 SOMMERHUSOMRAADE
Byzone og landzone 4 BYZONE_LANDZONE
Sommerhusområde og landzone 5 SOMMERHUSOMRAADE_LANDZONE
By og sommerhusområde 6 BYZONE_SOMMERHUSOMRAADE
Byzone, landzone og sommerhusområde 7 BYZONE_LANDZONE_SOMMERHUSOMRAADE

 

2. Tilslutningspligtområde

Angivelse af kode for tilslutningsprojekt / forblivelsesprojekt / varmeprojekt eller lokalplan, hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Tilslutnings/forblivelsesprojekt 1          
Samlet varme- og tilslutnings/forblivelsesprojekt 2  
Lokalplan 3  

 

 

3. Bygberegnaf

Angivelse af arealet for planområdet, hvorved bebyggelsesprocent udregnes af. 

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Området som helhed                                1  
Den enkelte ejendom 2  
Den enkelte grund 3  
Det enkelte jordstykke 4  

 

4. Byggefelttype

Byggefelttype kan kun og skal angives på delområder med plantype 30.4.

Såfremt byggefelt er type 1: 'Byggefelt med begrænsende byggeret' kan der IKKE angives et etageareal.
Såfremt byggefelt er type 2: 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' SKAL der angives et etageareal.
Såfremt byggefelt er type 3: 'Vejledende byggefelt' eller type 4: 'Særligt udpegede byggefelt' er det frivilligt at angive etageareal, antal etage eller max højde.
Såfremt byggefelt er type 4: 'Særligt udpegede byggefelt' skal der være angivet anvendelse.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Byggefelt med begrænsende byggeret 1  
Byggefelt med delvist begrænsende byggeret 2  
Vejledende byggefelt 3  
Særligt udpeget byggefelt 4  

 

5. Detailhandel

Angivelse for typen af detailhandelstruktur.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Bymidter 1  
Bydelscentre 2  
Aflastningsområder 3  
Lokalcentre 4  
Områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper 5  
Enkeltstående butikker 6  

 

6. Eksisterende tekniske anlæg

Angivelse af, hvilken type anlæg det pågældende eksisterende tekniske anlæg kategoriseres som.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Militært anlæg  1  
Sportsanlæg 2  
Kirkegård 3  
Vandværk 4  
Vandrensningsanlæg 5  
Affaldsanlæg 6  
Genbrugsplads 7  
Materielgård 8  
Energiforsyningsanlæg 9  
Højspændingsledning 10  
Telemast 11  
Vindmølle (alle møller) 12  
Vindmøllepark (>=10 møller)                   13  

 

7. Eksisterende trafikanlæg

Angivelse af, hvilken type anlæg det pågældende eksisterende trafikanlæg kategoriseres som.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Veje 1  
Jernbaner 2  
Togstationer og rangeranlæg                  3  
Stisystemer 4  
Havne 5  
Lufthavne 6  
Parkeringspladser 7  

 

8. Forsyningsforbudsområde

Angivelse af, hvilken forsyningsform der gælder forbud mod.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
El 1  
El og andet                                            2  
Andet 3  

 

9. Forsyningsform

Angivelse af, hvilken form forsyningen stammer fra.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Fjernvarme 1  
Individuel naturgasforsyning 2  
Anden 3  
Fremtidigt uspecificeret forsyningsområde  4  

 

10. Fremtidig zonestatus

Angivelse af planområdets fremtidige zonestatus.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Fremtidig byzone indenfor kommuneplanperioden 1  
Potentielt fremtidigt område til byzone 2  
Fremtidig sommerhusområde indenfor kommuneplanperioden 3  
Potentielt fremtidigt sommerhusområde 4  
Fremtidig tilbageførelse af byzone til landzone 5  
Fremtidig tilbageførelse af sommerhusområde til landzone 6  

 

11. Generel anvendelse

Angivelse af planområdets generelle anvendelse. Kan ikke angives hvis kompleks = 'true' eller iavnreg = 'true'.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Boligområde 1 BOLIGOMRÅDE
Blandet bolig og erhverv 2 BLANDETBOLIGOGERHVERV
Erhvervsområde 3 ERHVERVSOMRAADE
Centerområde 4 CENTEROMRAADE
Rekreativt område 5 REKREATIVTOMRAADE
Sommerhusområde 6 SOMMERHUSOMRAADE
Område til offentlige formål                 7 OMRAADETILOFFENTLIGEFORMAAL
Tekniske anlæg 8 TEKNISKEANLAEG
Landområde 9 LANDOMRAADE
Andet 10 ANDET

 

12. Kloak

Angivelse af, hvilken type kloakering der enten allerede er eksisterende eller er planlagt.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning) 1  
Seperatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning) 2  
Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand) 3  
Overfladevandskloakeret (der afledes kun overfladevand) 4  
Ukloakeret 5  
Andet 6  

 

13. Spildevandsplan: Mulighed for udtræden

Angivelse af, hvilken type 'mulighed for udtræden' planen indeholder.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Mulighed for udtræden for både spildevand og regnvand 1  
Mulighed for udtræden kun for spildevand 2  
Mulighed for udtræden kun for regnvand 3  

14. Naturbeskyttelse

Angivelse af naturbeskyttelsesområdet.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 1  
Potentielle naturområder 2  

 

15. Økologiske forbindelser

Angivelse af, om der er planlagt til økologiske forbindelser, eller om planområdet blot indeholder potentielle økologiske forbindelser.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Økologiske forbindelser 1  
Potentielle økologiske forbindelser 2  

 

16. Oprindelse

Kode for det kortgrundlag, der er benyttet ved digitalisering af planen.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Ikke udfyldt 0  
Ortofoto 1  
Matrikelkort 2  
Opmåling 3  
FOT / Tekniske kort                         4  
Modelberegning 5  
Tegning 6  

 

17. Oversvømmelse og erosion

Angivelse af, hvilken type potentiel hændelse retningslinjen indeholder.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Områder der kan blive udsat for oversvømmelse 1  
Områder der kan blive udsat for erosion 2  

 

18. Planlagte tekniske anlæg

Angivelse af, hvilken type teknisk anlæg retningslinjen kategoriseres som.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Militært anlæg 1  
Sportsanlæg 2  
Kirkegård 3  
Vandværk 4  
Vandrensningsanlæg                       5  
Affaldsanlæg 6  
Genbrugsplads 7  
Materielgård 8  
Energiforsyningsanlæg 9  
Højspændingsledning 10  
Telemast 11  
Vindmølleområde 12  

 

19. Planlagte trafikanlæg

Angivelse af, hvilken type trafikanlæg retningslinjen kategoriseres som.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Veje 1  
Jernbaner 2  
Togstationer og rangeranlæg          3  
Stisystemer 4  
Havne 5  
Lufthavne 6  
Parkeringspladser 7  
Transportkorridorer 8  

 

20. Retningslinjetyper

Angivelse af TemaKode for Kommuneplanretningslinjer.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Byzone og sommerhusområder 1101  
Detailhandelsstruktur 1103  
Eksisterende trafikanlæg 1104  
Planlagte trafikanlæg 1105  
Planlagte tekniskeanlæg 1106  
Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav 1107  
Støjbelastede arealer 1109  
Særlig værdifulde landbrugsområder 1111  
Skovrejsningsområder 1112  
Lavbundsarealer 1113  
Naturbeskyttelsesområder 1114  
Økologiske forbindelser 1115  
Kulturhistoriske bevaringsværdier 1116  
Værdifulde kulturmiljøer 1117  
Bevaringsværdige landskaber 1118  
Specifikke geologiske bevaringsværdier 1119  
Anvendelse af vandløb, søer og kystvande 1120  
Store husdyrbrug 1142  
Eksisterende tekniskeanlæg 1144  
Større sammenhængende landskaber 1145  
Konsekvensområder 1150  
Produktionserhvervsområder 1151  
Transformationsområder 1152  
Konsekvensområder omkring tekniskeanlæg 1153  
Omdannelseslandsbyer 1160  
Oversvømmelse eller erosion 1165  
Kloakoplande  1201  
Renseklasseområder 1202  
Forsyningsområder 1203  
Tilslutningspligtområde 1204  
Forsyningsforbudsområder 1205  
Udtræden af spildevandsforsyning mulig 1206  
Lokalplanbygomfang 2010  
Lokalplandelbygomfang 2010  
Komplanrammebygomfang 2012  
Ikke-anvendelsesregulerende bestemmelser for lokaplaner 2013  
Ikke-anvendelsesregulerende bestemmelser for lokalplandelområder 2014  
Lokalplantvaergaaende 2016  
Lokalplandeltvaergaaende 2017  

 

21. Plantype

Angivelse af den generelle plantype, inklusiv sub-plantype. Eksempelvis "delområder = 30.1"

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API Sub-beskrivelse Plantype
Kommuneplanramme 10 KOMMUNEPLANRAMME Kommuneplanrammer 10.1
Kommuneplanramme 10   Landsbyafgrænsninger 10.2
Kommuneplan 11 KOMMUNEPLAN   null
Kommuneplantillæg 12     null
Lokalplan 20 LOKALPLAN Lokalplaner 20.1
Lokalplan 20   Byplanvedtægter 20.2
Lokalplan-delområde 30 LOKALPLANDELOMRÅDE Lokalplan - delområder 30.1
Lokalplan-delområde 30   Byplanvedtægt - delområder 30.2
Lokalplan-delområde 30   Byggefelter 30.4
Lokalplan-delområde 30   Grupperede delområder 30.5
Zonekort 40 ZONEKORT Byzone null
Zonekort 40   Landzone null
Zonekort 40   Sommerhusområde null
Tilbageført til landzone 41   Tilført til landzone 41.1
Anden kommunal plan 50   Bygningsvedtægter 50.1
Anden kommunal plan 50   Byudviklingsplaner 50.2
Anden kommunal plan 50   Villaservitutter 50.3
Anden kommunal plan 50   Sommerhusaftaleområder 50.4
Administrativt skel 60     null
Kommuneplanstrategi 70 KOMMUNEPLANSTRATEGI   null
Landzonetilladelse 80 LANDZONETILLADELSE Landzonetilladelser 80.1
Indkaldelse af idéer og forslag 85 INDKALDIDEFORSLAG   null
Udbygningsaftale 90 UDBYGNINGSAFTALE   null

 

22. Revisionstype

Angivelse af revisionstypen i kommuneplanstrategien.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Fuld revision FDR  
Delvis revision af områder eller planemner DVA  
Hele planen genvedtages PGV  

 

23. Skovrejsning

Angivelse om skovrejsning er "Ønsket" eller "Uønsket".

Beskrivelse                                     Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Ønsket 1  
Uønsket 2  

 

24. Specifik anvendelse

Specifikke anvendelser kan tilknyttes en lokalplan, et lokalplandelområde, et byggefelt eller en kommuneplanramme.

Hvis en plan fastlægger ens eller fælles omfangs- eller udstykningsbestemmelse for alle anvendelser, der er tilladt igennem planen, er det ikke nødvendigt at knytte omfangsbestemmelsen til hver enkelt specifik anvendelseskategori. I stedet kan omfangsbestemmelsen angives til at gælde generelt.

Hvis der gælder forskellige bestemmelser for omfang eller udstykning afhængigt af anvendelsen, skal bestemmelserne knyttes til de rette, specifikke anvendelseskategorier.

Du kan finde anvendelseskoderne og læse mere om de specifikke anvendelseskategorier her.

25. Status

Angivelse af, hvilken status planen befinder sig i.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Kladde til forslag: Planen eller objektet er en kladde til at sende en plan i forslag. Planen er ikke offentligt tilgængelig. KF  KLADDE_TIL_FORSLAG
Kladde til vedtagelse: Når høringsperioden er udløbet kan der eventuelt laves rettelser, baseret på indkomne forslag i kladde til vedtaget. Planen er ikke offentligt tilgængelig. KV  KLADDE_TIL_VEDTAGET
Forslag: Planen er i forslagsstatus når den er i høring. F  FORSLAG
Vedtaget: Planen er vedtaget, trådt i kraft og er offentligt tilgængelig. Der kan laves versioner af en vedtaget plan. V  VEDTAGET
Aflyst: Aflyste planer, der ikke er offentligt tilgængelige. A  AFLYST

 

26. Tilslutningspligt

Angivelse af, i hvilket omfang og hvornår der gælder tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning inden for forsyningsområde.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Tilslutningspligt eksisterende bebyggelse med 9 års frist og forblivelsespligt 1  
Tilslutningspligt eksisterende bebyggelse med 9 års frist eller tidligere når væsentlige varmeinstallationer udskiftes og forblivelsespligt  2  
Tilslutningspligt ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse med 9 års frist samt forblivelsespligt 3  
Tislutningspligt ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse med 9 års frist eller tidligere når væsentlige varmeinstallationer udskiftes samt forblivelsespligt 4  
Forblivelsespligt for allerede tilsluttet bebyggelse 5  
Forblivelsespligt for allerede tilsluttet bebyggelse og tilslutningspligt ny bebyggelse 6  
Tilslutningspligt ny bebyggelse 7  

 

27. Lavbundsareal

Angivelse af, hvilken type udpegning af lavbundsareal der er foretaget for retningslinjen.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Lavbundsareal 1  
Lavbundsareal der kan genoprettes      2  

28. Paragrafhenvisninger

Liste over mulige paragraf-henvisninger til retningslinjer i digital kommuneplan.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Planloven: § 11a, 20   1120
Planloven: § 11a, 13   1113 
Planloven: § 11a, 4   1105
Planloven: § 11a, 6   1107
Planloven: § 11a, 10   1111
Planloven: §11a, stk 1, nr. 27   1152
Planloven: § 11a, 15   1116
Planloven: § 11a, 7   1109
Planloven: § 11a, 1   1101
Planloven: §11 a, pkt 18   1165
Planloven: § 11a, 17   1119
Planloven: § 11a, 5   1106
Planloven: §11a, stk 1, nr. 25   1151
Planloven: §11a, stk 1, nr. 26   1150
Planloven: §11a, stk 1, nr. 28   1153
Planloven: §11a, stk 1, nr. 24   1160
Planloven: § 11a, 14   1114
Planloven: § 11a, 12   1112
Planloven: § 11a, 11   1142
Planloven: § 11a, 3   1103
Planloven: § 11a, 16   1118
Uden angivelse af paragraf   1199

28. Områdekoder

Liste over mulige paragraf-henvisninger til retningslinjer i digital kommuneplan.

Beskrivelse Kode til upload/download og WFS Kode til REST API
Byzone og sommerhusområder   110100
Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav   110700
Særlig værdifulde landbrugsområder   111100
Kulturhistoriske bevaringsværdier   111600
Værdifulde kulturmiljøer   111700
Bevaringsværdige landskaber   111800
Specifikke geologiske bevaringsværdier   111900
Store Husdyrbrug   114200
Større sammenhængende landskaber   114500
Støjbelastede arealer   110900
Anvendelse af vandløb, søer og kystvande   112000
Konsekvensområder   115000
Produktionserhvervsområder   115100
Konsekvensområder omkring tekniske anlæg   115300
Omdannelseslandsbyer   116000
Bymidter   110301
Bydelscentre   110302
Aflastningsområder   110303
Lokalcentre   110304
Områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper   110305
Enkeltstående butikker   110306
Veje   110501
Jernbaner   110502
Stisystemer   110504
Havne   110505
Lufthavne   110507
Parkeringspladser   110508
Transportkorridorer   110503
Togstationer og rangeranlæg   110601
Militært anlæg   110602
Sportsanlæg   110603
Kirkegård   110604
Vandværk   110605
Vandrensningsanlæg   110606
Affaldsanlæg   110607
Genbrugsplads   110608
Materielgård   110608
Energiforsyningsanlæg   110609
Højspændingsledning   110610
Telemast   110611
Vindmølleområde (< 10 møller)   110612
Vindmøllepark (>=10 møller)   110613
Ønsket   111201
Uønsket   111202
Lavbundsareal   111301
Lavbundsareal der kan genoprettes   111302
Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser   111401
Potentielle naturområder   111402
Økologiske forbindelser   111501
Potentielle økologiske forbindelser   111502
Støj fra eksisterende produktionsvirksomheder   115201
Lugt fra eksisterende produktionsvirksomheder   115202
Områder der kan blive udsat for oversvømmelse   116501
Områder der kan blive udsat for erosion   116502
Område uden angivelse af paragraf   119900

 

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk