Datamodel for upload og download

Her findes datamodellen benyttes ved upload og download af GIS-filer til indberet.plandata.dk.

Om datamodellen
Datatyper
Statusflow

 1. Lokalplaner, delområder og byggefelter
  1.1. Lokalplaner
  1.2. Lokalplandelområder
  1.3. Byggefelter
 2. Kommuneplaner og kommuneplantillæg
  2.1. Kommuneplaner
  2.2. Kommuneplantillæg
  2.3. Kommuneplanrammer
  2.4. Kommuneplanretningslinjer
 3. Varmeforsynings- og spildevandsplaner
  3.1. Generelle regler for varmeforsynings- og spildevandsplaner
  3.2. Spildevandsplan: Kloakopland - Temakode 1201
  3.3. Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde - Temakode 1203
  3.4. Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde - Temakode 1204
  3.5. Varmeforsyningsplan: Forsyningsforbudsområde - Temakode 1205
  3.6. Spildevandsplan: Mulighed for udtræden - Temakode 1206
 4. Landzonetilladelser
 5. Zonekort
 6. Indkaldelser af idéer og forslag til ændringer i kommuneplanen
 7. Udbygningsaftaler
 8. Kommuneplanstrategier
 9. Tilknyttede data
  9.1. Geometri
  9.2. Specifik anvendelse
  9.3. Tværgående bestemmelser
  9.4. Andre bestemmelser

Om datamodellen

Datatyper

Tilbage til toppen

Datatype Beskrivelse
Heltal(X) Et helt tal uden decimaler bestående af maks. X cifre.
Numerisk(X,Y) En numerisk værdi angivet som et decimaltal bestående af et heltal og et antal decimaler adskilt af et decimalkomma.
Antallet af cifre i heltallet begrænses af X, mens antallet af decimaler begrænses af Y.
Boolean Bolsk værdi, det vil sige et felt hvor værdien kan angives som 'sand' eller 'falsk'.
I Plandata.dk angives 'true' eller 'T' for sande værdier og 'false' eller 'F' for falske værdier. I de følgende tabeller benyttes værdierne 'true' og 'false', selvom 'T' og 'F' også tillades i indberetningen.
Streng(X) En tekstværdi som er begrænset til X antal tegn.
Text¤ Der er ikke begrænsninger for hverken datatypen eller antallet af tegn som feltet må indeholde når den indberettes til databasen. Der kan dog være andre begrænsninger i Plandata.dk, som gør at teksten forkortes.
Time stamp Tidsangivelse der udfyldes af systemet.

Statusflow

Tilbage til toppen

Kort statusnavn Status Beskrivelse
KF Kladde til forslag Når nye planer oprettes, har planerne denne status.
Der er meget få systemregler for planer i denne status.
Planer i status 'Kladde til forslag' kan ikke ses af offentligheden.
F Forslag Når planforslag offentliggøres ved høringsperiodens start, har de status 'Forslag'.
Der kan ikke ændres eller rettes i planer i status 'Forslag'.
KV Kladde til vedtagelse Der kan oprettes en 'Kladde til vedtagelse' af planer i status 'Forslag', uanset om høringsperioden er afsluttet eller ej.
Stort set alle værdier kan ændres eller rettes for planer i status 'Kladde til vedtagelse'.
Planer i status 'Kladde til vedtagelse' er ikke synlige for offentligheden.
V Vedtaget plan Når en plans høringsperiode er afsluttet, kan status ændres til 'Vedtaget'.
Det er muligt at rette de fleste bestemmelser for vedtagne planer.
Planer i status 'Vedtaget' er synlige for offentligheden.
A Aflyst Det er muligt at aflyse planer i status 'Forslag' og status 'Vedtaget'.
Aflyste planer er generelt synlige for offentligheden.

Felt- og planregler

Tilbage til toppen

Følgende oversigter beskriver systemreglerne for de data som kan indberettes. Lovkrav til planlægning og indberetning beskrives ikke her.

1. Lokalplaner, delområder og byggefelter

Tilbage til toppen

For lokalplaner, lokalplandelområder, byggefelter og kommuneplanrammer er det muligt at angive op til 10 specifikke anvendelseskategorier i felterne anspec1, anvspec2, ... anvspec10. Disse felter kaldes i det følgende anvspec1-10 under ét.

Det er desuden muligt at angive omfangs- og udstykningsbestemmelser enten for planen generelt eller specifikt for enkelte specifikke anvendelseskategorier.

Felterne bebygpct, bebygpctaf, bebygpctar, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxbygnhjd, maxetager samt minuds og udsbefor benyttes til angivelse af omfangs- og udstykningsbestemmelser, som er gældende for planen uanset anvendelse.

Felterne bygpct1-10, bygpcth1-10, bygpctar1-10, eareal1-10, earealh1-10, m3-m21-10, m3-m2h1-10, maxbhjd1-10, maxetage1-10, minuds1-10, udsbefor1-10 benyttes, hvis der er omfangs eller udstykningsbestemmelser, som er tilknyttet enkelte specifikke anvendelseskategorier.

Det er muligt at have generelle udstyknings- og omfangsbestemmelser i samme plan som omfangs- og udstykningsbestemmelser, der er knyttet til specifikke anvendelser.

1.1 Lokalplaner

Tilbage til toppen

GIS-skabeloner til lokalplaner kan findes under følgende links:

lokalplan (shape) og lokalplan (MapInfo)

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Planid Heltal Alle Ingen Planens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk. Når nye planer oprettes, skal Planid udelades.
Ved upload til eksisterende planer, skal Planid altid angives.
Versionsnr Heltal Ingen Alle Nummeret på den version af planen der uploades til. Hvis feltet udelades, uploades til den nyeste version af planen
Datogstart Heltal yyymmdd Ingen Alle Startdatoen for gyldighedsperioden for den aktuelle version af planen. Datogstart er tilknyttet versionsnummeret, og kan ikke ændres.
Datoslut Heltal yyymmdd Ingen Alle Slutdatoen for gyldighedsperioden for den aktuelle version af planen. Datogslut er tilknyttet versionsnummeret, og kan ikke ændres.
Objektkode Heltal Ingen Alle Kode for generel plantype. Hvis feltet udelades, udfyldes feltet af systemet. Objektkoden for lokalplaner er 20
Plantype Streng Alle Ingen Koden for plantypen. Plantypen for lokalplaner er '20.1'.
Plannavn Streng (130) F, V, A KF, KV Planens navn. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannavn skal bevares, kan feltet udelades.¤  
Plannr Streng (30) F, V, A KF, KV Planens plannummer. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannummer skal bevares, kan feltet udelades.¤  
Komnr Heltal (3) Ingen Alle Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. Komnr kan kun indeholde kommunekoden for den aktive bruger.
Hvis komnr efterlades tomt, indsættes kommunekoden for den aktive bruger af systemet.
Datoforsl Heltal
ÅÅÅÅMMDD
F KF Datoen hvor kommunalbestyrelsen vedtog forslagets udformning. Ved offentliggørelse af planforslaget må datoforsl ikke være efter dags dato.
Hvis status = 'KV', 'V' eller 'A', kan datoforsl ikke ændres.
Hvis status = 'KV', 'V' eller 'A', kan feltet udelades.
Datovedt Heltal
ÅÅÅÅMMDD
KV V Vedtagelsesdato for planen. Ved offentliggørelse af den vedtagede plan, må datovedt ikke være efter dags dato.
Hvis status = 'V' eller 'A', kan datovedt ikke ændres.
Hvis der uploades til allerede vedtaget plan, kan feltet udelades.
Datoaflyst Heltal
ÅÅÅÅMMDD
A   Dato for aflysning af planen. Datoaflyst skal være senere end datoikraft.
Ved aflysning kan datoaflyst ikke være senere end dags dato.
Datoikraft Heltal
ÅÅÅÅMMDD
V, A KV Dato for planens ikrafttrædelse. Datoikraft kan ikke være tidlgiere end datovedt.
Ved indberetning af den vedtagen plan kan datoikraft ikke være tidligere end dags dato.
Status Streng Alle Ingen Angivelse a planens status. Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow.
Distrikt Streng(50) Ingen Alle Plandistriktets navn.  
Doklink Streng(255) F, V, A KF, KV Link til plandokumentet. Kan ikke indberettes gennem upload Dokumentlinket kan ikke rettes gennem upload.
Feltet kan udelades eller efterlades tomt.
Anvgen Heltal(2)     Kode for planens generelle anvendelse. Anvgen kan ikke angives hvis kompleks = 'true' eller iavnreg = 'true'
Anvgen kan kun indeholde værdier fra Oversigt over generelle anvendelseskategorier.
Sforhold Streng Ingen Alle Angivelse af "særlige forhold" i planen. Særlige forhold i Plandata.dk er beskrevet under punkt 2.4.3.2 Særlige forhold
i Vejledning til indberetning af lokalplaner.
Kan ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Nedbrydsf Streng Ingen Alle Angives = 'T' hvis de særlige forhold medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. Angives = 'F' hvis de særlige forhold ikke medfører behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. Nedbrydsf kan kun angives som 'T' hvis Sforhold er angivet.
Iomfangreg Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'. Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, M3_M2, M3_M2H, MAXETAGER og MAXBYGNHJD.
Ianvreg Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'. Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'
Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
Kompleks Boolean F, V, A KF, KV Angives hvis lokalplanen er så kompleks, at den ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'. Hvis KOMPLEKS = 'true', skal felterne IANVEREG, IOMFANGREG og IUDSTYKREG være udfyldt med værdien 'true'.
Hvis KOMPLEKS = 'true', kan ingen af følgende felter udfyldes:
ANVGEN, BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, MAXETAGER, 
MAXBYGNHJD, MINMILJO, MAXMILJO, MINUDS, M3_M2, M3_M2M, UDSTYKFORBUD, ANVTYPE.
Kbeskriv Streng     Beskrivelse af hvorfor delområdet er komplekst. KBESKRIV skal angives, hvis KOMPLEKS = 'true'.
KBESKRIV kan ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'false'.
Zone Heltal(1)     Kode for delområdets zonestatus. Kan kun angives hvis IZONEREG = 'false'.
Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
Izonereg   F, V, A KF, KV Markering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde". Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'.
Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'.
Minmiljo Heltal(1) Ingen Alle Mindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). Minmiljo må ikke være større end Maxmiljo
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet.
Maxmiljo Heltal(1) Ingen Alle Højeste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). Maxmiljo må ikke være mindre end Minmiljo.
Skal angives hvis Minmiljo er angivet.
Megawatt Numerisk(6,2) Alle Ingen Angivelse af hvor hvor stor effekt i MW det er planlagt for i en lokalplan der omhandler vindmøller. Kan kun angives hvis anvspec1-10 indeholder værdien '8111'.
Iudstykreg Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'. Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD ikke angives.
Bebygpct Heltal(3)     Den højeste tilladte bebyggelsesprocent i planområdet. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Bebygpctaf Heltal(1)     Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives, hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives, hvis Bebygpct ikke er angivet.
Bebygpctar Heltal(3)     Den højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Eareal Heltal (3)     Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmetre. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Earealh Heltal(1)     Arealenheden, som Eareal er gældende for. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis Eareal er angivet.
Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet.
m3_m2 Numerisk(6,2)     Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
m3_m2h Heltal(1)     Arealenheden, som m3_m2 er gældende for. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis m3_m2 er angivet.
Kan ikke angives hvis m3_m2 ikke er angivet.
Maxbygnhjd Numerisk(3,2)     Den højeste tilladte bygningshøjde angivet i meter. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Maxetager Numerisk(3,1)     Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve talværdier.
Minuds Heltal(3)     Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning. Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Udsbefor Boolean     Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet. Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Abestem1 Heltal(4) Ingen Alle Angives hvis planen indeholder bestemmelser vedrørende skilte eller facader. Hvis planen indeholder bestemmelser om skilte eller facader, skal Abestem1 have værdien '4150'.¤
Abestem2 Heltal(4) Ingen Alle Angives hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser. Hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser, skal Abestem2 have værdien '4160'.
Abestem3 N/A N/A N/A Feltet benyttes ikke.  
Bevarbest Streng(¤) Ingen   Kort valgfri beskrivelse af bevaringsbestemmelserne i planen. Bevarbest kan kun angives, hvis Abestem2 = '4160'.
Anvspec1-10 Heltal(4) F, V, A   K, KF, KV Angivelse af specifik anvendelse. Der kan angives op til 10 specifikke anvendelser gennem uploadmodulet. Disse angives hver især i felterne "Anvspec1", "Anvspec2" ... "Anvspec10". Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Hvis Ianvreg = 'false', skal der angives mindst én værdi i Anvspec1-10.
Der kan kun vælges værdier, som findes i Oversigt over specifikke anvendelseskategorier.
Bygpct1-10 Heltal(3)     Bebyggelsesprocent tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Kan kun angives hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10.
Bygpcth1-10 Heltal(1)     Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra, tilknyttet en specifik anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives hvis Bebygpct ikke er angivet.
Bygpctar1-10 Heltal(1)     Den højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges. tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Eareal1-10 Heltal(1)     Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmeter tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Earealh1-10 Heltal(1)     Arealenheden, som Eareal er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis Eareal er angivet.
Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet.
M3_m21-10 Numerisk(6,2)     Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2 tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
M3_m2h1-10 Heltal(1)     Arealenheden, som m3_m2 er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis m3_m2 er angivet.
Kan ikke angives hvis m3_m2 ikke er angivet.
Maxbhjd1-10 Numerisk(3,2)     Den højeste tilladte bygningshøjde angivet i meter tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'
Maxetage1-10 Numerisk(3,1)     Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve talværdier.
Minuds1-10 Heltal(1)     Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Udsbefor1-10 Boolean     Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.

1.2 Lokalplandelområder

Tilbage til toppen

GIS-skabeloner til delområder kan findes under følgende links:

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Planid Heltal Alle Ingen Planid for planen. Genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
Versionsnr Heltal Ingen Alle Nummeret på den version af planen der uploades til. Hvis feltet udelades, uploades til den nyeste version af planen
Datogstart Heltal yyyymmdd Ingen Alle Første dag i planens høringsperiode. Datostart må ikke være tidligere and datoforsl.
Hvis status = 'F', 'KV', 'V' eller 'A', kan datostart ikke ændres.
Datoslut Heltal yyyyymmdd Ingen Alle Sidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanen Udfyldes af systemet.
Objektkode Heltal Alle  Ingen Koden for generel plantype. Objektkoden for lokalplandelområder er '30'.
Plantype Numeric (2,1) Alle Ingen Koden for plantypen. Plantypen for lokalplandelområder er '30.1'. 
Plannavn Streng(30) F, V, A KF, KV Delområdets navn.  
Plannr Streng (30) F, V, A KF, KV Planens plannummer. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannummer skal bevares, kan feltet udelades.  
Komnr Heltal (3) Ingen Alle Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. Komnr kan kun indeholde kommunekoden for den aktive bruger.
Hvis komnr efterlades tomt, indsættes kommunekoden for den aktive bruger af systemet
Datoforsl Heltal
yyymmdd
F, V, A KF, KV Datoen hvor planen oprettes som forslag. DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOFORSL skal være den samme som DATOFORSL for del lokalplan, som delområdet er en del af.
Datovedt Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KF Datoen for planens vedtagelse. DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOVEDT skal være den samme som DATOVEDT for den lokalplan, som delområdet er en del af.
Datoaflyst Heltal yyyymmdd A   Dato for aflysning af planen, hvis aflysningen sker i forbindelse med aflysningen af den lokalplan, som delområdet er en del af. Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen.
DATOAFLYST skal være den samme som DATOAFLYST for del lokalplan, som delområdet er en del af.
Datoikraft Heltal yyyymmd V, A KV Dato for planens ikrafttrædelse. Datoikraft kan ikke være tidligere end datovedt.
Ved indberetning af den vedtagen plan kan datoikraft ikke være tidligere end dags dato.
Status Streng Ingen Alle Angivelse af planens status Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow
Delnr Steng (30) Alle Ingen Navn på delområde.  
Lokalplan_id Heltal Alle Ingen Planid'et for den lokalplan som delområdet er tilknyttet.  
Anvgen Heltal Ingen Alle Koden for planens generelle anvendelse.

Anvgen kan ikke angives hvis kompleks = 'true' eller iavnreg = 'true'
Anvgen kan kun indeholde værdier fra Oversigt over generelle anvendelseskategorier.

Sforhold Streng Ingen Alle Angivelse af "særlige forhold" i planen. Særlige forhold i Plandata.dk er beskrevet under punkt 2.4.3.2 Særlige forhold i Vejledning til indberetning af en lokalplan i Plandata.dk. Kan ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Nedbrydsf Streng Ingen Alle Angives = 'T' hvis de særlige forhold medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. Angives = 'F' hvis de særlige forhold ikke medfører behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau Nedbrydsf kan kun angives som 'T' hvis Sforhold er angivet.
Iomfangreg Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'. Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAFBEBYGPCTAREAREALEAREALHM3_M2M3_M2HMAXETAGER og MAXBYGNHJD.
Ianvreg Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'. Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'
Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
Kompleks Boolean F, V, A KF, KV Angives hvis delområdet er så komplekst, at det ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'.

Hvis KOMPLEKS = 'true', skal felterne IANVEREG, IOMFANGREG og IUDSTYKREG være udfyldt med værdien 'true'.
Hvis KOMPLEKS = 'true', kan ingen af følgende felter udfyldes:
ANVGEN, BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, MAXETAGER, MAXBYGNHJD, MINMILJO, 
MAXMILJO, MINUDS, M3_M2, M3_M2MUDSTYKFORBUD, ANVTYPE.

Kbeskriv Streng     Beskrivelse af hvorfor delområdet er komplekst. KBESKRIV skal angives, hvis KOMPLEKS = 'true'.
KBESKRIV kan ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'false'.
Zone Heltal(1)     Kode for delområdets zonestatus. Kan kun angives hvis IZONEREG = 'false'.
Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
Izonereg   F, V, A KF, KV Markering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde". Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'.
Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'.
Minmiljo Heltal(1) Ingen Alle Mindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). Minmiljo må ikke være større end Maxmiljo
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet.
Maxmiljo Heltal(1) Ingen Alle Højeste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). Maxmiljo må ikke være mindre end Minmiljo.
Skal angives hvis Minmiljo er angivet.
Megawatt Numeric(8,2) Alle Ingen Maksimale tilladte vindmølleeffekt for planområdet angivet i megawatt. Kan kun angives hvis en af planens specifikke anvendelser er 8111 og ANVGEN = 81.
Iudstykreg   F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'. Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD ikke angives.
Bebygpct Heltal(3)     Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Bebygpctaf Heltal(1) Heltal(1)   Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra.  Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives hvis Bebygpct ikke er angivet.
Bebygpctar Heltal(3)     Den højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Eareal Heltal(7)     Det maksimale tilladte etageareal der må være inden for planområdet. Udfyldes af systemet. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Earealh Heltal(1)     Arealenheden, som EAREAL er tilknyttet. Værdi vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis EAREAL er angivet.
Må ikke angives hvis EAREAL ikke er angivet.
M3_m2 Numeric(6,2)     Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
M3_m2h Heltal(1)     Arealenhed, som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 beregnes ud fra. Værdi vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis M3_M2 er udfyldt.
Må ikke angives hvis M3_M2 ikke er udfyldt.
Maxbygnhjd Numeric(3,2)     Maksimal tilladt bygningshøjde. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Maxetager Numeric(3,1)     Maksimalt tilladt antal etager. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
Minuds Heltal(7) Ingen Alle Mindste tilladte udstykningsstørrelse. Angives i m2. Må ikke angives hvis IUDSTYKREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Udsbefor Boolean     Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet. Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Abestem1 Heltal(4) Ingen Alle Angives hvis planen indeholder bestemmelser vedrørende skilte eller facader. Hvis planen indeholder bestemmelser om skilte eller facader, skal Abestem1 have værdien '4150'.
Abestem2 Heltal(4) Ingen Alle Angives hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser. Hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser, skal Abestem2 have værdien '4160'.
Abestem3 N/A N/A N/A Feltet benyttes ikke.  
Bevarbest Streng(254) Ingen Alle Kort beskrivelse af eventuelle bevaringsbestemmelser i planen. Kan kun angives hvis planen indeholder ABESTEMMELSER, hvor ABESTEM = '4160'.
Anvspec1-10 Heltal(4)  F, V, A  K, KF, KV Angivelse af specifik anvendelse. Der kan angives op til 10 specifikke anvendelser gennem uploadmodulet. Disse angives hver især i felterne "Anvspec1", "Anvspec2" ... "Anvspec10". Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Hvis Ianvreg = 'false', skal der angives mindst én værdi i Anvspec1-10.
Der skal vælges værdier, som findes i Oversigt over specifikke anvendelseskategorier.
Bygpct1-10 Heltal(3)     Bebyggelsesprocent tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Kan kun angives hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10.
Bygpcth1-10 Heltal(1)     Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra, tilknyttet en specifik anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives, hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives, hvis Bebygpct ikke er angivet.
Bygpctar1-10 Heltal(3)     Den højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Eareal1-10 Heltal(3)     Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmeter tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Earealh1-10 Heltal(1)     Arealenheden, som Eareal er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives, hvis Eareal er angivet.
Kan ikke angives, hvis Eareal ikke er angivet.
M3_m21-10 Numerisk(6,2)     Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2 tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
M3_m2h1-10 Heltal(1)     Arealenheden, som m3_m2 er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis m3_m2 er angivet.
Kan ikke angives hvis m3_m2 ikke er angivet.
Maxbhjd1-10 Numerisk(3,2)     Den højeste tilladte bygningshøjde angivet i meter tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'
Maxetage1-10 Numerisk(3,1)     Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve talværdier.
Minuds1-10 Heltal(3)     Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Udsbefor1-10 Boolean     Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Geometri Geometri Alle Ingen Delområdets geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Hele geometrien skal ligge inden for geometrien for den lokalplan, som delområdet er en del af.

1.3 Byggefelter

Tilbage til toppen

GIS-skabeloner til byggefelter kan findes under følgende links:

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Planid Heltal Alle Ingen Planid for planen. Genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
Versionsnr Heltal Ingen Alle Nummeret på den version af planen der uploades til. Hvis feltet udelades, uploades til den nyeste version af planen
Datogstart Heltal yyyymmdd Ingen Alle Første dag i planens høringsperiode. Datostart må ikke være tidligere and datoforsl.
Hvis status = 'F', 'KV', 'V' eller 'A', kan datostart ikke ændres.
Datogslut Heltal yyyymmdd Ingen Alle Sidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanen. Udfyldes af systemet.
Objektkode Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for lokalplandelområder er '30'.
Plantype Numeric (2,1) Alle Ingen Koden for plantypen. Plantypen for byggefelter er '30.4'.
Plannavn Streng(30) F, V, A KF, KV Byggefeltets navn.  
Plannr Streng(30) F, V, A KF, KV Planens plannummer. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannummer skal bevares, kan feltet udelades.  
Komnr Streng(3) Ingen Alle Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. Komnr kan kun indeholde kommunekoden for den aktive bruger.
Hvis komnr efterlades tomt, indsættes kommunekoden for den aktive bruger af systemet
Datoforsl Heltal
yyymmdd
F, V, A KF, KV Datoen hvor planen oprettes som forslag. DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOFORSL skal være den samme som DATOFORSL for del lokalplan, som delområdet er en del af.
Datovedt Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KF Datoen for planens vedtagelse. DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOVEDT skal være den samme som DATOVEDT for den lokalplan, som delområdet er en del af.
Datoaflyst Heltal yyyymmdd A   Dato for aflysning af planen, hvis aflysningen sker i forbindelse med aflysningen af den lokalplan, som byggefeltet er en del af. Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen.
DATOAFLYST skal være den samme som DATOAFLYST for del lokalplan, som delområdet er en del af.
Datoikraft Heltal yyyymmd V, A KV Dato for planens ikrafttrædelse. Datoikraft kan ikke være tidligere end datovedt.
Ved indberetning af den vedtagen plan kan datoikraft ikke være tidligere end dags dato.
Status   Alle Ingen Angivelse af planens status Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow.
Delnr Streng(30) F, V, A KF, KV Byggefeltets navn.  
Lokalplan_id Heltal Alle Ingen Planid'et for den lokalplan som delområdet er tilknyttet.  
Bygtype Heltal Alle Ingen Byggefeltets type. Værdien vælges fra følgende liste (4. Byggefelttype).
Anvgen Heltal Ingen Alle Koden for planens generelle anvendelse. Værdien vælges fra Oversigt over generelle anvendelseskategorier.
ANVGEN skal udfyldes, hvis IANVREG = 'false'.
Iomfangreg Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'. Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, M3_M2, M3_M2H, MAXETAGER og MAXBYGNHJD.
Ianvreg Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'. Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'
Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
Kompleks Boolean F, V, A KF, KV Angives hvis delområdet er så kompleks, at det ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'.

Hvis KOMPLEKS = 'true', skal felterne IANVEREG, IOMFANGREG og IUDSTYKREG være udfyldt med værdien 'true'.
Hvis KOMPLEKS = 'true', kan ingen af følgende felter udfyldes:
ANVGEN, BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, MAXETAGER, 
MAXBYGNHJD, MINMILJO, MAXMILJO, MINUDS, M3_M2, M3_M2M, UDSTYKFORBUD, ANVTYPE.

Kbeskriv Streng Ingen Alle Beskrivelse af hvorfor delområdet er komplekst. KBESKRIV skal angives, hvis KOMPLEKS = 'true'.
KBESKRIV kan ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'false'.
Zone Heltal(1)     Kode for delområdets zonestatus. Kan kun angives hvis IZONEREG = 'false'.
Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
Izonereg   F, V, A KF, KV Markering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde". Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'.
Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'.
Minmiljo Heltal(1) Ingen Alle Mindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). Minmiljo må ikke være større end Maxmiljo
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet.
Maxmiljo Heltal(1) Ingen Alle Højeste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). Maxmiljo må ikke være mindre end Minmiljo.
Skal angives hvis Minmiljo er angivet.
Megawatt Numeric(8,2) Alle Ingen Maksimale tilladte vindmølleeffekt for planområdet angivet i megawatt. Kan kun angives hvis en af planens specifikke anvendelser er 8111 og ANVGEN = 81.
Iudstykreg   F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'. Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD.
Anvspec Heltal F, V, A K, KF, KV Specifik anvendelses kode.

Der skal minimum angives 1, hvis ianvreg ikke er sat til true for at angive, at planen ikke regulerer anvendelse.
Det er muligt at angive op til 10 Specifik anvendelse.
Derudover kan følgende værdier vælges fra Oversigt over specifikke anvendelseskategorier

Bebygpct Heltal(3)     Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent.  
Bebygpctaf Heltal(1)     Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra.  Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives hvis Bebygpct ikke er angivet.
Bebygpctar Heltal(3)     Den højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Eareal Heltal(7)     Det maksimale tilladte etageareal der må være inden for planområdet. Udfyldes af systemet. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Earealh Heltal(1)     Arealenheden, som EAREAL er tilknyttet. Værdi vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis EAREAL er angivet.
Må ikke angives hvis EAREAL ikke er angivet.
M3_m2 Numeric(6,2)     Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
M3_m2h Heltal(1)     Arealenhed, som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 beregnes ud fra. Værdi vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis M3_M2 er udfyldt.
Må ikke angives hvis M3_M2 ikke er udfyldt.
Maxbygnhjd Numeric(3,2)     Maksimal tilladt bygningshøjde. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Maxetager Numeric(3,1)     Maksimalt tilladt antal etager. Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
Minuds Heltal(7) Ingen Alle Mindste tilladte udstykningsstørrelse. Angives i m2. Må ikke angives hvis IUDSTYKREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Udsbefor Boolean     Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet. Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Abestem1 Heltal(4) Ingen Alle Angives hvis planen indeholder bestemmelser vedrørende skilte eller facader. Hvis planen indeholder bestemmelser om skilte eller facader, skal Abestem1 have værdien '4150'.
Abestem2 Heltal(4) Ingen Alle Angives hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser. Hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser, skal Abestem2 have værdien '4160'.
Abestem3 N/A N/A N/A Feltet benyttes ikke.  
Bevarbest Streng(254) Ingen Alle Kort beskrivelse af eventuelle bevaringsbestemmelser i planen. Kan kun angives hvis planen indeholder ABESTEMMELSER, hvor ABESTEM = '4160'.
Anvspec1-10 Heltal(4)     Angivelse af specifik anvendelse. Der kan angives op til 10 specifikke anvendelser gennem uploadmodulet. Disse angives hver især i felterne "Anvspec1", "Anvspec2" ... "Anvspec10". Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Hvis Ianvreg = 'false', skal der angives mindst én værdi i Anvspec1-10.
Der kan kun vælges værdier, som findes i Oversigt over specifikke anvendelseskategorier.
Bygpct1-10 Heltal(3)     Bebyggelsesprocent tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Kan kun angives hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10.
Bygpcth1-10 Heltal(1)     Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra, tilknyttet en specifik anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives hvis Bebygpct ikke er angivet.
Bygpctar1-10 Heltal(3)     Den højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Eareal1-10 Heltal(3)     Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmeter tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Earealh1-10 Heltal(1)     Arealenheden, som Eareal er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis Eareal er angivet.
Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet.
M3_m21-10 Numerisk(6,2)     Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2 tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
M3_m2h1-10 Heltal(1)     Arealenheden, som m3_m2 er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis m3_m2 er angivet.
Kan ikke angives hvis m3_m2 ikke er angivet.
Maxbhjd1-10 Numerisk(3,2)     Den højeste tilladte bygningshøjde angivet i meter tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'
Maxetage1-10 Numerisk(3,1)     Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve talværdier.
Minuds1-10 Heltal(3)     Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Udsbefor1-10

Boolean

    Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.

2. Kommuneplaner og kommuneplantillæg

2.1 Kommuneplaner

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Planid Heltal Alle Ingen Planid for planen. Genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
Komnr Heltal Alle Ingen Kommunens kommunenummer. Skal altid udfyldes.
Objektkode Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for kommuneplaner er '11'.
Status Streng Alle Ingen Angivelse af planens status. Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow
Plannavn Streng(130) F, V, A KF, KV Planens navn. Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).
Doklink Streng(255) F, V, A KF, KV Inden indberetning af planen uploades plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet.
Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.
Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i Doklink kan ikke ændres, mens planen er i status V, eller A
Datoforsl Heltal
yyyymmdd
F, KV, V, A KF Datoen hvor planen oprettes som forslag. Datoforsl må ikke være senere end indberetningsdatoen.
Datovedt Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KV Datoen for planens vedtagelse. Datovedt må ikke være tidligere end Datoslut.
Datovedt må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
Datoaflyst Heltal
yyyymmdd
A K, KF, F,
KV, V
Dato for aflysning af planen. Datoaflyst skal være efter ikrafttrædelsesdato. Hvis planen ikke er vedtaget skal aflysningsdatoen være efter Datoforsl.
Hvis kommuneplan aflyses, vil underliggende rammer og retningslinjer blive aflyst af systemet.
Tilhørende kommuneplantillæg og dens rammer og retningslinjer vil også blive aflyst.
Datoikraft Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KV Datoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft.

Datoikraft må ikke være tidligere end Datovedt.

Datostart Heltal
yyyymmdd
F, KV, V, A KF Datoen hvor planforslaget offentliggøres og høringsperioden starter. Datostart må ikke være tidligere end Datoforsl.
Datostart må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
Datoslut Heltal
yyyymmdd
F, KV, V, A KF Sidste dag i planens høringsperiode. Datoslut skal være efter Datostart og følge planlovens bestemmelser om høringsperioder.
Datoslut skal være mindst 8 uger efter Datostart.

2.2 Kommuneplantillæg

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Planid Heltal Alle Ingen Planid for planen. Genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
Komplan_id Heltal Alle Ingen Planid for den kommuneplan som kommuneplantillægget er tilknyttet. Komplan_id skal være et Planid på kommuneplan i status 'F' eller 'V' i den aktive kommune.
Komplan_id kan kun ændres mens planen er i status 'KF'.
Objektkode Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for kommuneplantillæg er '12'.
Status Streng Alle Ingen Angivelse af planens status. Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow
Plannavn Streng(130) F, V, A KF, KV Planens navn.  
Doklink Streng(255) F, V, A KF, KV Plandokumentet uploades inden indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet. Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i Doklink kan ikke ændres, mens planen er i status 'F', 'V', eller 'A', dog med undtagelse af statusskift fra 'F' til 'KV' eller 'V' samt oprettelse af en ny version af planen.
Datoforsl Heltal
yyyymmdd
F, KV, V, A KF Datoen hvor planen oprettes som forslag. Datoforsl må ikke være senere end indberetningsdatoen.
Datovedt Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KV Datoen for planens vedtagelse. Datovedt må ikke være tidligere end Datoslut.
Datovedt må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
Datoaflyst Heltal
yyyymmdd
A   Datoen for aflysning af planen. Når en kommuneplan aflyses, aflyses tilknyttede kommuneplantillæg også. Hvis en vedtaget plan aflyses, skal Datoaflyst være efter Datoikraft.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal Datoaflyst være efter Datoforsl.
Datoaflyst må ikke være efter end indberetningsdagen.
Datoikraft Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KV Datoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft.

Datoikraft må ikke være tidligere end Datovedt.

Datostart Heltal
yyyymmdd
F, KV, V, A KF Datoen hvor planforslaget offentliggøres og høringsperioden starter. Datostart må ikke være tidligere end Datoforsl.
Datostart må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
Datoslut Heltal
yyyymmdd
F, KV, V, A KF Sidste dag i planens høringsperiode. Datoslut skal være efter Datostart og følge planlovens bestemmelser om høringsperioder.
Datoslut skal være mindst 8 uger efter Datostart.
Geofrakom Boolean Alle Ingen Angiver hvorvidt planens geometri arves fra kommuneplanen. Hvis kommuneplantillægget indeholder kommuneplanrammer eller -retningslinjer, skal Geofrakom = 'false'.
Hvis kommuneplantillægget ikke indeholder kommuneplanrammer eller -retningslinjer, skal Geofrakom = 'true'.
Hvis feltet udelades, udfyldes det af systemet. Værdien vælges ud fra, hvorvidt tillægget indeholder rammer og/eller retningslinjer eller ej.
Vvmredeg Heltal Alle Ingen Angivelse af hvorvidt kommuneplantillægget indeholder eller er en VVM-redegørelse eller -tilladelse. Der kan angives efter følgende værdier:
'1': Kommuneplantillæg uden VVM
'2': Kommuneplantillæg med VVM
'3': VVM-redegørelse uden kommuneplantillæg
Statsplan Boolean Nej Alle Angiver om planen er statslig. Bør kun angives, hvis planen er statslig, ellers kan feltet udelades ved upload.

Angives 'true', hvis planen er statslig. Det er samtidig ikke muligt at foretage følgende handlinger på planen:

 • Redigere kladde til forslag
 • Redigere og oprette kladde til vedtaget
 • Indsende forslag
 • Fejlrette vedtaget plan
 • Oprette version på vedtaget plan
 • Aflyse forslag
 • Aflyse vedtaget plan
 • Specifikt aflyse underplaner under en statslig plan

2.3 Kommuneplanrammer

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Planid Heltal Alle Ingen Planid for kommuneplanrammen. Genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
Versionsnr Heltal Ingen Alle Versionsnummeret for rammen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner. Feltet benyttes hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen end den nyeste.
Datogstart Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Dato for start af gyldighedsperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af planer. Datogstart skal udfyldes når der oprettes en ny version af planen.
Den nye versions Datogstart, skal være efter den seneste versions Datogstart og må ikke være senere indberetningsdatoen.
Datogstart kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen.
Datogslut Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Sidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanen Udfyldes af systemet.
Komplan_id Heltal Alle Ingen Planid'et for den kommuneplan som rammen er en del af.

En ramme skal enten have ophæng i en kommuneplan eller i et kommuneplantillæg.
Ramme må ikke både have ophæng i en kommuneplan og i et kommuneplantillæg.
Hvis ramme har ophæng i en kommuneplan angives planid for denne.

Komplan_id må ikke angives, hvis Komtil_id er udfyldt.
Hvis Komtil_id ikke er udfyldt, skal Komplan_id indeholde Planid'et for en gyldig kommuneplan i status 'KF', 'KV' eller 'V'.
Komtil_id Heltal Alle Ingen Planid'et for det kommuneplantillæg som rammen er en del af.

En ramme skal enten have ophæng i en kommuneplan eller i et kommuneplantillæg.
Ramme må ikke både have ophæng i en kommuneplan og i et kommuneplantillæg.
Hvis ramme har ophæng i en kommuneplan angives planid for denne.

Komtil_id må ikke angives, hvis Komplan_id er udfyldt.
Hvis Komplan_id ikke er udfyldt, skal Komtil_id indeholde Planid'et for et gyldigt kommuneplantillæg i status KF, KV eller V.
Objektkode Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for kommuneplanrammer er '10'.
Plantype Numeric (3,1) Alle Ingen Koden for plantypen. Plantypen for kommuneplanrammer er '10.1'.
Plannavn Streng(130) F, V, A KF, KV Rammens navn. Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).
Plannr Streng(30) F, V, A KF, KV Rammenummer tilknyttet planen.  
Komnr          
Distrikt Streng(50) Ingen Alle Plandistriktets navn.  
Anvgen Heltal Alle Ingen Koden for rammens generelle anvendelse. Anvgen kan ikke angives hvis kompleks = 'true' eller iavnreg = 'true'
Anvgen kan kun indeholde værdier fra
Oversigt over generelle anvendelseskategorier
Sforhold Streng Ingen Alle Supplerende oplysninger om planens anvendelses- omfangs- eller udstykningsbestemmelser, som ikke kan indberettes retvisende gennem de øvrige indberetningsmuligheder.  
Nedbrydsf Streng Ingen Alle Angives = 'T' hvis de særlige forhold medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. Angives = 'F' hvis de særlige forhold medfører ikke behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. Nedbrydsf kan kun angives som 'T' hvis Sforhold er angivet.
Iomfangreg Boolean

F, V, A

KF, KV

Angiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'.

Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, M3_M2, M3_M2H, MAXETAGER og MAXBYGNHJD.
Ianvreg Boolean

F, V, A

KF, KV Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'. Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'
Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
Kompleks Boolean F, V, A KF, KV Angives hvis delområdet er så kompleks, at det ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'. Hvis KOMPLEKS = 'true', skal felterne IANVEREG, IOMFANGREG og IUDSTYKREG være udfyldt med værdien 'true'.
Hvis KOMPLEKS = 'true', kan ingen af følgende felter udfyldes:
ANVGEN, BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, MAXETAGER, 
MAXBYGNHJD, MINMILJO, MAXMILJO, MINUDS, M3_M2, M3_M2M, UDSTYKFORBUD, ANVTYPE.
Kbeskriv Streng Ingen Alle Beskrivelse af hvorfor delområdet er komplekst. KBESKRIV skal angives, hvis KOMPLEKS = 'true'.
KBESKRIV kan ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'false'.
Zone Heltal F, V, A KF, KV Angivelse af rammens fremtidige zonestatus. Der skal angives en af følgende værdier:
'1': Byzone
'2': Landzone
'3': Sommerhusområde
'4': Byzone og landzone
'5': Sommerhusområde og landzone
'6': Byzone og sommerhusområde
'7': Byzone, landzone og sommerhusområde
Izonereg   F, V, A

KF, KV

Markering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde". Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'.
Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'.
Minmiljo

Heltal(1)

Ingen Alle Mindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). Minmiljo må ikke være større end Maxmiljo
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet.
Maxmiljo

Heltal(1)

Ingen Alle Højeste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). Maxmiljo må ikke være mindre end Minmiljo.
Skal angives hvis Minmiljo er angivet.
Megawatt Numerisk(6,2) Alle Ingen Angivelse af hvor hvor stor effekt i MW det er planlagt for i en lokalplan der omhandler vindmøller. Kan kun angives hvis anvspec1-10 indeholder værdien '8111'.
Iudstykreg Boolean F, V, A KF, KV Angiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'. Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD.
Datoforsl Heltal
yyyymmdd
F, KV, V, A KF Datoen hvor planen oprettes som forslag. Datoforsl må ikke være senere end indberetningsdatoen.
Datoforsl skal være den samme som for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som rammen er en del af..
Datovedt Heltal
yyyymmdd
V, A KF, KV Datoen for planens vedtagelse. Datovedt må ikke være tidligere end Datoslut.
Datovedt må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
Datovedt skal være den samme for kommuneplanen eller -tillægget som rammen er en del af.
Datoaflyst Heltal
yyyymmdd
A   Dato for aflysning af af rammen, hvis rammen aflyses i forbindelse med aflysning af kommuneplanen eller kommuneplantillægget, som rammen er en del af. Datoaflyst angives i kommuneplanen eller i kommuneplantillægget som aflyses.
Datoikraft Heltal
yyyymmdd
V, A   Datoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft. Datoikraft hentes fra moderplanen.

Datoikraft hentes fra kommuneplanen eller -tillægget som rammen er en del af.

Bebygpct Heltal Ingen Alle Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent. Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'.
Bebygpctaf Heltal F, V, A K, KF, KV Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra.  Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis Bebygpct er udfyldt.
Må ikke angives hvis Bebygpct ikke er udfyldt.
Bebygpctar Heltal Ingen Alle Højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges. Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'.
Må ikke være højere end 100 %.
Eareal Heltal (3)     Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmetre. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Earealh Heltal (1)     Arealenheden, som Eareal er gældende for. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis Eareal er angivet.
Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet.
M3_M2 Numeric Ingen Alle Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.
Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'.

M3_M2H Heltal F, V, A K, KF, KV Arealenhed, som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 beregnes ud fra. Værdi vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis M3_M2 er udfyldt.
Må ikke angives hvis M3_M2 ikke er udfyldt.
Maxbygnhjd Numeric Ingen Alle Maksimal tilladt bygningshøjde. Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.
Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'.
Maxetager Numeric Ingen Alle Maksimalt tilladt antal etager. Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.
Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
Notanvgen Text Ingen Alle Rammetekst om generelle anvendelsesbestemmelser. Notatfelt.
Notomranv Text Ingen Alle Rammetekst om områdets anvendelse. Notatfelt.
Notbebygom Text Ingen Alle Rammetekst om bebyggelsesomfang og -udformning. Notatfelt.
Notophold Text Ingen Alle Rammetekst om opholds- og fritidsarealer. Notatfelt.
Notmiljo Text Ingen Alle Rammetekst om miljøforhold. Notatfelt.
Notinfras Text Ingen Alle Rammetekst om infrastruktur. Notatfelt.
Notzone Text Ingen Alle Rammetekst om zonestatus. Notatfelt.
Notlokalp Text Ingen Alle Rammetekst om lokalplaner indenfor rammen. Notatfelt.
Notat Text Ingen Alle Notatfelt. Notatfelt.
Minuds

Heltal(7)

   

Den mindste tilladte udstykningsstørrelse for den specifikke anvendelse.

Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Udsbefor Boolean Ingen Alle Angiver at planområdet ikke må udstykkes. Hvis udstykningsforbudet er tilknyttet en anvendelse, benyttes feltet Udstykb under den specifikke anvendelse. Må ikke angives hvis Iudstykreg = 'true'.
Hvis Udstykforbud = 'true', må Minuds ikke angives.
Hvis Udstykforbud = 'false', skal Minuds angives.
Status Streng Alle Ingen

Angivelse af planens status

Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow
Abestem1 Heltal(4) N/A N/A Angivet hvis planen indeholder bestemmelser vedrørende skilte eller facader. Oplysningen kan ikke længere indberettes, men udstilles stadig.
Abestem2 Heltal(4) N/A N/A Angivet hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser. Oplysningen kan ikke længere indberettes, men udstilles stadig.
Abestem3 N/A N/A N/A Feltet benyttes ikke.  
Bevarbest Streng N/A N/A Kort valgfri beskrivelse af bevaringsbestemmelserne i planen. Oplysningen kan ikke længere indberettes, men udstilles stadig.
Anvspec1-10 Heltal      Angivelse af specifik anvendelse. Der kan angives op til 10 specifikke anvendelser gennem uploadmodulet. Disse angives hver især i felterne "Anvspec1", "Anvspec2" ... "Anvspec10". Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Hvis Ianvreg = 'false', skal der angives mindst én værdi i Anvspec1-10.
Der kan kun vælges, som findes i Oversigt over specifikke anvendelseskategorier
Bygpct1-10 Heltal(3)     Bebyggelsesprocent tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Kan kun angives hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10.
Bygpcth1-10 Heltal(1)     Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra, tilknyttet en specifik anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives hvis Bebygpct ikke er angivet.
Bygpctar1-10 Heltal(1)     Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmetre tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Eareal1-10 Heltal(1)     Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmeter tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Earealh1-10 Heltal(1)     Arealenheden, som Eareal er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis Eareal er angivet.
Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet.
M3_m21-10 Numerisk(6,2)     Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2 tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
M3_m2h1-10

Heltal(1)

    Arealenheden, som m3_m2 er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. Værdien vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Skal angives hvis m3_m2 er angivet.
Kan ikke angives hvis m3_m2 ikke er angivet.
Maxbhjd1-10

Numerisk(3,2)

    Den højeste tilladte bygningshøjde angivet i meter tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'
Maxetage1-10 Numerisk(3,1)     Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve talværdier.
Minuds1-10 Heltal(1)     Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Udsbefor1-10 Boolean     Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet tilknyttet en specifik anvendelse. Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks. 10% af geometrien må ligge i en anden kommune end den den aktive.
Maks. 5000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4 Kommuneplanretningslinjer

 

2.4.1. Generelle felter for retningslinjer

Tilbage til toppen

GIS-skabeloner til retningslinjer kan findes under følgende links:

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Objekt_id Heltal Alle Ingen Retningslinjens ID. Objekt-ID'et svarer til andre planers planid. Tildeles af systemet. Kan ikke ændres. Skal for nye retningslinjer stå blankt (NULL)
Versionsnr Heltal Ingen Alle Versionsnummeret for rammen. Generes af systemet ved indberetning af ny plan og oprettelse af nye versioner. Feltet benyttes hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen end den nyeste.
Datogstart Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Dato for start af gyldighedsperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af planer. Datogstart skal udfyldes når der oprettes en ny vesion af planen.
Den nye versions Datogstart, skal være efter den seneste versions Datogstart og må ikke være senere indberetningsdatoen.
Datogstart kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen.
Datogslut Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Sidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanen. Udfyldes af systemet.
Komplan_id Heltal     PLANID for den kommuneplan som retningslinjen er en del af. Hvis retningslinjen er en del af en kommuneplan, skal KommuneplanIdentifikator, angives uanset status.
Komtil_id Heltal     PLANID for det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af. Hvis retningslinjen er en del af et kommuneplantillæg, skal KommuneplanTillaegIdentifikator angives uanset status.
Plannavn Streng(130) Ingen Alle Planens navn.  
Plannr Streng(30) F, V, A K, KF, KV Retningslinjens plannummer.  
Komnr Heltal Alle Ingen Kommunens kommunenummer.  
Temakode Heltal (4) Alle Ingen Temakoden for retningslinjen. Skal udfyldes med en retningslinjetemakode fra følgende liste (20. Retningslinjetyper).
Link Streng(255) Ingen Alle Link til websted som er relevant for retningslinjen. WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
Lovgivning Streng F, V, A K, KF, KV Der skal angives en værdi i dette felt, men systemet ændrer teksten til en henvisning til en beskrivelse af retningslinjen i planloven.  
Oprindkode Streng(255) F, V, A KF, KV Kode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af retningslinjen. Oprindelseskode vælges fra følgende liste.
Bem Streng Ingen Alle Valgfrit bemærkningsfelt for retningslinjen.  
Datoforsl Heltal
yyyymmdd
N/A N/A DATOFORSL for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg, som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
Datovedt Heltal
yyyymmdd
N/A N/A DATOVEDT for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg, som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
Datoikraft Heltal
yyyymmdd
N/A N/A DATOIKRAFT for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg, som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
Datoaflyst Heltal
yyyymmdd
N/A N/A DATOAFLYST for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg, som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
Status Streng Alle Ingen Kode for planens status.

Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow.

2.4.2 Planlagte byzone- og sommerhusområder - Temakode 1101

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Type1101 Heltal F, V, A KF, KV Koden for den planlagte zonestatus ZoneStatusKode vælges fra følgende liste.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.3 Detailhandelstruktur - Temakode 1103

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Type1103 Heltal F, V, A KF, KV Koden for typen af detailhandelsstruktur. Der skal angives en værdi fra følgende liste (5. Detailhandel).
Vaerdi1103 Streng N/A N/A Detailhandelsstrukturtypen. Udfyldes af systemet efter at DetailhandelKode er angivet. = fra de gamle regler Udfyldes af systemet.
Max_daglig Heltal(7)     Den maksimale tilladte butiksstørrelse for dagligvarebutikker. Angives i m2. Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres
Max_plads Heltal(7)     Den maksimale tilladte butiksstørrelse for butikker med pladskrævende varegrupper. Angives i m2. Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres
Max_udvalg Heltal(7)     Den maksimale tilladte butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker. Angives i m2. Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres
Max_areal Heltal(7)     Den maksimale tilladte butiksareal inden for planområdet. Angives i m2. Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgræsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.4 Planlagte trafikanlæg - Temakode 1105

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Type1105 Heltal F, V, A KF, KV Koden for de planlagte trafikanlæg. PlanlagtTrafikAnlaegKode vælges fra følgende liste.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgræsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Hvis PlanlagtTrafikAnlaegKode = '3', '6' eller '8', skal geometrien være af typen multipolygon.
Hvis PlanlagtTrafikAnlaegKode = '1', '2', '4', '5' eller '7', skal geometrien være af typen multilinestring.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multipolygon må maks. 12000 m2 ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multiline, må maks. 1000 m ligge i en anden kommune end den aktive.

 

2.4.5 Planlagte tekniske anlæg, herunder fælles biogasanlæg - Temakode 1106

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Type1106 Heltal F, V, A KF, KV Koden for de planlagte tekniske anlæg. PlanlagtTekniskAnlaegKode vælges fra følgende liste.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgræsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Hvis PlanlagtTekniskAnlaegKode = '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '12' eller '13' , skal geometrien være af typen multipolygon.
Hvis PlanlagtTekniskAnlaegKode = '10', skal geometrien være af typen multilinestring.
Hvis PlanlagtTekniskAnlaegKode = '11', skal geometrien være af typen multipoint.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multipolygon må maks. 12000 m2 ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multiline, må maks. 1000 m ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.6 Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav - Temakode 1107

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.7 Støjbelastede arealer - Temakode 1109

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.8. Særligt værdifulde landbrugsområder - Temakode 1111

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Besk1111 Streng(10000) F, V, A KF, KV Beskrivelse af området og af hvad der danner baggrund for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgræsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.9. Skovrejsningsområder - Temakode 1112

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Type1112 Heltal F, V, A KF, KV Koden for skovrejsningsområdet. SkovrejsningsKode vælges fra følgende liste.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.10. Lavbundsarealer - Temakode 1113

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Type1113 Heltal F, V, A KF, KV Koden for lavbundsarealet. LavbundsarealKode vælges fra følgende liste.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.11. Naturbeskyttelsesområder - Temakode 1114

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Type1114 Heltal F, V, A KF, KV Koden for naturbeskyttelesområdet. NaturbeskyttelseKode vælges fra følgende liste.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.12. Økologiske forbindelser - Temakode 1115

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Type1115 Heltal F, V, A KF, KV Koden for den økologiske forbindelse. OekologiskForbindelseKode vælges fra følgende liste.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.13. Kulturhistoriske bevaringsværdier - Temakode 1116

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Besk1116 Streng(10000) F, V, A KF, KV Beskrivelse af de kulturhistoriske bevaringsværdier som danner udgangspunkt for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.14. Værdifulde kulturmiljøer - Temakode 1117

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Besk1117 Streng(10000) F, V, A KF, KV Beskrivelse af de værdifulde kulturmiljøer som danner udgangspunkt for udpegningen.  
Geometri Geometri K, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.15. Bevaringsværdier landskaber - Temakode 1118

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Besk1118 Streng(10000) F, V, A KF, KV Beskrivelse af de bevaringsværdige landskaber som danner udgangspunkt for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.16. Geologiske bevaringsværdier - Temakode 1119

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Besk1119 Streng(10000) F, V, A KF, KV Beskrivelse af de bevaringsværdige landskaber som danner udgangspunkt for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.17. Anvendelse af vandløb, søer og kystvande - Temakode 1120

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Besk1120a Streng(10000) F, V, A KF, KV Beskrivelse af områder udpeget som badevand og badeområder.  
Besk1120b Streng(10000) Ingen Alle Beskrivelse af område med mulighed for rekreativt sejlads.  
Besk1120c Streng(10000) Ingen Alle Beskrivelse af område med mulighed ofr rekreativt fiskeri.  
Besk1120d Streng(10000) Ingen Alle Beskrivelse af anden form for anvendelse af vandløb, søer og kystvande.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon eller multilinestring.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien af typen multipolygon må maks. 12000 m2 må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multiline, må maks. 1000 m ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.18. Store husdyrbrug - Temakode 1142

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Navn1142 Streng(130) F, V, A KF, KV Beskrivende navn for husdyrområde.  
Besk1142 Streng(10000) Ingen Alle Beskrivelse af husdyrområde.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.19. Større sammenhængende landskaber - Temakode 1145

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Besk1145 Streng(10000) F, V, A KF, KV Beskrivelse af de bevaringsværdige landskaber som danner udgangspunkt for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.20. Konsekvensområder for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - Temakode 1150

Tilbage til toppen

Bemærk at temakode 1150 er afhængig af temakode 1151, og skal indberettes efter denne.

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Besk1150 Text Ingen Alle Beskrivelse af konsekvensområdet.  
Peid1150 Heltal Alle Ingen Objektidentifikatoren for den retningslinje for Erhvervsområde forbehold produktionserhverv som konsekvensområdet er tilknyttet. Skal indeholde Objektidentifikatoren for en retningslinje for Erhvervsområde forbeholdt produktionserhverv.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.21. Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - Temakode 1151

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Besk1151 Text F, V, A KF, KV Beskrivelse af erhvervsområdet og baggrunden for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.23. Transformationsområder indenfor konsekvensområder - Temakode 1152

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Besk1152 Text Ingen Alle Beskrivelse af transformationsområdet og baggrunden for udpegningen.  
Trid1152 Heltal Alle Ingen Objektidentifikatoren for det Konsekvensområde for erhvervsområde forbeholdt produktionserhverv som transformationsområdet er tilknyttet. Skal indeholde Objektidentifikatoren for en retningslinje for Konsekvensområde for erhvervsområde forbeholdt produktionserhverv.
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.24. Konsekvensområde for tekniske anlæg - Temakode 1153

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Besk1153 Streng(10000) Ingen Alle Beskrivelse af konsekvensområdet og baggrunden for udpegningen.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.25. Omdannelseslandsbyer - Temakode 1160

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Navn1160 Streng(130) F, V, A KF, KV Omdannelseslandsbyens navn.  
Besk1160 Streng(10000) Ingen Alle Beskrivelse af omdannelseslandsbyen  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

2.4.26. Oversvømmelse eller erosion - Temakode 1165

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Type1165 Streng Alle Ingen Koden retningslinjetypen. Der skal vælges en værdi fra følgende liste (17. Oversvømmelse og erosion).
Besk1165 Streng Ingen Alle Beskrivelse af retningslinjetypen. Udfyldes af systemet, efter OversvoemerosionKode er udfyldt.  
Geometri Geometri F, V, A KF, KV Retningslinjens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

3. Varmeforsynings- og spildevandsplaner

3.1. Generelle regler for varmeforsynings- og spildevandsplaner

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
TemaKode Heltal Alle Ingen Koden for plantypen. TemaKode vælges fra følgende liste under "plansubtype".
TemaNavn Streng N/A N/A Plantypens navn. Udfyldes af systemet
ObjektIdentifikator Heltal Alle Ingen Varmeforsynings- eller spildevandsplanens ID. Objekt-ID'et svarer til andre planers planid. Tildeles af systemet. Kan ikke ændres.
UnikIdentifikator Streng N/A N/A Unik identifikator der tildeles og benyttes i systemet. Udfyldes af systemet.
StartDatoTid Time stamp N/A N/A Systemfelt Udfyldes af systemet.
SlutDatoTid Time stamp N/A N/A Systemfelt Udfyldes af systemet.
InitieretDatoTid Time stamp N/A N/A Systemfelt Udfyldes af systemet.
OprindelsesKode Heltal(1) F, V, A KF, KV Kode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af planen. Oprindelseskode vælges fra følgende liste.
OprindelsesTekst Streng N/A N/A Beskrivelse af digitaliseringsgrundlaget. Udfyldes af systemet efter angivelse af Oprindelseskode. Udfyldes af systemet
StatusKode Heltal(1)     Angiver planens status for varmeforsyningsplaner. Skal angives, hvis TemaKode = '1203', '1204' eller '1205'.
StatusKode vælges fra følgende liste.
StatusKode må ikke have værdien '2'.
StatusTekst   N/A N/A Planens status. Udfyldes af systemet efter angivelse af StatusKode eller PSTATUS samt relevante datofelter afhængigt af, om det er en varmeforsyningsplan eller en spildevandsplan. Udfyldes af systemet.
CVRnumberIdentifier Streng(8) Alle Ingen CVR-nummeret for den ansvarlige myndighed. Udfyldes af systemet.
LegalUnitName Streng N/A N/A Navnet på den ansvarlige mulighed. Udfyldes af systemet efter angivelse af CVRnumberIdentifier. Udfyldes af systemet.
BrugerIdentifikator Streng N/A N/A Brugernavn eller id på den bruger som har indberettet retningslinjen. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet.
WebAdresseIdentifikator Streng(255) Ingen Alle Link til websted som er relevant for planen eller plantypen. WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
Pstatus Heltal
1 eller 2
    Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Skal angives hvis TemaKode = '1201' eller '1206'.
Hvis PSTATUS = '1', og der ikke er angivet DATOVEDTDATOIKRAFT, eller DATOAFLYST, er planens i status "Kladde til forslag".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet DATOFORSL, men ikke DATOVEDTDATOIKRAFT, eller DATOAFLYST, er planens i status "Forslag".
Hvis PSTATUS = '1', og der ikke er angivet en DATOVEDTDATOIKRAFT, eller DATOAFLYST, og planens nuværende status er "Forslag", ændres planens status til "Kladde til vedtagelse".
Hvis PSTATUS = '1', og der er angivet en DATOVEDT og/eller DATOAFLYST, sættes planens status til "Kladde til aflyst"
Hvis PSTATUS = '1', og der er angivet en DATOIKRAFT, sættes planens status til "Kladde".
Hvis PSTATUS = '1', og der er angivet en DATOFORSL og DATOIKRAFT, sættes planens status til "Kladde til vedtagelse".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet en DATOFORSL og DATOVEDT, sættes planens status til "Vedtaget".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet en DATOFORSL, DATOVEDT og DATOIKRAFT men ingen DATOAFLYST, sættes planens status til "Vedtaget".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet en DATOAFLYST, sættes planens status til "Aflyst".
Hvis TemaKode = '1203', '1204' eller '1205', skal PSTATUS udelades eller have værdien '2'.
Geometri Geometri V, A K Planens geografiske afgrænsning. Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

3.2. Spildevandsplan: Kloakopland - Temakode 1201

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav  Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Objekt_id Heltal Alle Ingen Planens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk Når nye planer oprettes, skal Objekt_id udelades.
Ved upload til eksisterende planer, skal Objekt_id altid angives.
Temakode Heltal Alle Ingen Temakode for varmeforsyningsplanen.  
Status Streng Alle Ingen Angivelse af planens status. Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow.
Oprindkode Streng (255) F, V, A KF, KV Kode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af varmeforsyningsplanen. Oprindelseskode vælges fra følgende liste.
Cvr_kode Streng (8) Alle Ingen CVR-nummeret for den ansvarlige myndighed.  
Link Streng (255) Ingen Alle Link til websted som er relevant for spildevandsplanen. WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
Navn1201 Streng (130) F, V, A K, KF, KV Beskrivende navn for kloakoplandet. Skal angives i offentlig status (F,V,A).
Type1201a Heltal F, V, A K, KF, KV Kode for eksisterende kloaktype. Skal have værdi fra følgende liste (12. Kloak).
Type1201b Heltal F, V, A K, KF, KV Kode for planlagt kloaktype. Skal have værdi fra følgende liste (12. Kloak).
Staar1201 Heltal
yyyy
Nej Alle Årstal der angiver hvornår ændring af status for området planlæges påbegyndt.  
Sluaar1201 Heltal
yyyy
F, V, A K, KF, KV For nye kloakoplande eller kloakoplande der ændrer status, angiver ikrafttraedelsesdato for, hvornår den planlagte nye status forventes at træde i kraft. For eksisterende kloakoplande, hvor der ikke er planlagt ændring, angiver ikrafttraedelsesdato for, hvornår kloakoplandet trådte i kraft.  

Datoforsl

Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen hvor spildevandsplanforslaget fremlægges af kommunalbestyrelsen. DATOFORSL må ikke være senere end dags dato.
Datovedt Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen hvor kommunalbestyrelsen vedtager spildevandsplanen. DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
Datoaflyst Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Aflysningsdatoen for spildevandsplanen. DATOAFLYST skal være senere end  DATOIKRAFT.
Datoikraft Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Ikrafttrædelsesdatoen for spildevandsplanen. DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.
Datostart Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen hvor spildevandsplanforslaget offentliggøres, og offentligheden for adgang til at kommentere på det fremlagte forslag. DATOSTART må ikke være tidligere end DATOFORSL.
Datoslut Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen hvor offentlighedsperioden slutter. DATOSLUT skal være senere end DATOSTART.
Doklink Streng(255) Ingen Alle Inden indberetning af planen uploades plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.  
Geometri Geometri F, V, A K, KF, KV Geometri fra planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

3.3. Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde - Temakode 1203

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Objekt_id Heltal Alle Ingen Planens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk Når nye planer oprettes, skal Objekt_id udelades.
Ved upload til eksisterende planer, skal objekt_id altid angives.
Temakode Heltal Alle Ingen Temakode for varmeforsyningsplanen.   
Status Streng Alle Ingen Angivelse af planens status. Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow.
Oprindkode Streng (255) F, V, A KF, KV Kode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af varmeforsyningsplanen. Oprindelseskode vælges fra følgende liste.
Cvr_kode Streng (8) Alle Ingen CVR-nummeret for den ansvarlige myndighed.  
Link Streng (255) Ingen Alle Link til websted som er relevant for varmeforsyningsplanen. WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
Navn1203 Streng (130) V, A K, KV Navn på forsyningsområde. Skal angives i offentlig status (F,V,A).
Type1203 Heltal V, A K, KV Angivelse af kode for forsyningsform. 

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra følgende liste (9. Forsyningsform).

Forsyid Streng (8) V, A K, KV Angiver CVR-reference til forsyningsselskabet for pågældende forsyningsområde. Skal angives i offentlig status (F,V,A). Hvis forsyningsformkode = 4, skal forsyningsselskabid = '99999999' ellers skal forsyningsselskabid være CVR for forsyningsselskab.
Geometri Geometri V, A  K, KV Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

3.4. Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde - Temakode 1204

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Objekt_id Heltal Alle Ingen Planens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk Når nye planer oprettes, skal Objekt_id udelades.
Ved upload til eksisterende planer skal Objekt_id altid angives.
Temakode Heltal Alle Ingen Temakoden for varmeforsyningsplanen.  
Status Streng Alle Ingen Angivelse af planens status. Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow
Oprindkode Streng (255) F, V, A KF, KV Kode for det kortgrundlag, der er benyttet ved digitalisering af varmeforsyningsplanen. Oprindelseskode vælges fra følgende liste.
Cvr_kode Streng (8) Alle Ingen CVR-nummeret for den ansvarlige myndighed.  
Link Streng (255) Ingen Alle Link til websted som er relevant for varmeforsyningsplanen. WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
Navn1204 Streng (130) V, A K, KV Navn på tilslutningsprojekt / forblivelsesprojekt / varmeprojekt eller lokalplan hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt. Skal angives i offentlig status (F,V,A).
Type1204a Heltal V, A  K, KV Angivelse af kode for tilslutningsprojekt / forblivelsesprojekt / varmeprojekt eller lokalplan hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt. Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra følgende liste (26. Tilslutningspligt).
Forsomoid Heltal Alle Ingen Reference til et forsyningsområde. Skal udfyldes.
Type1204b Heltal V, A  K, KV Angivelse af, i hvilket omfang og hvornår der gælder tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning inden for forsyningsområde.

Skal have værdi fra følgende liste (26. Tilslutningspligt).

Dato1204 Heltal
yyyymmdd
V, A  K, KV Angiver den dato, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt. Skal udfyldes i offentlig status (V,A)
Geometri Geometri V, A  K, KV Geometri for planen. Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG: 25832).

3.5. Varmeforsyningsplan: Forsyningsforbudsområde - Temakode 1205

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Objekt_id Heltal Alle Ingen Planens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk Når nye planer oprettes, skal Objekt_id udelades.
Ved upload til eksisterende planer, skal Objekt_id altid angives.
Temakode Heltal Alle Ingen Temakoden for varmeforsyningsplanen.  
Status Streng Alle Ingen Angivelse af planens status Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow.
Oprindkode Streng (255) F, V, A KF, KV Kode for det kortgrundlag, der er benyttet ved digitalisering af varmeforsyningsplanen. Oprindelseskode vælges fra følgende liste.
Cvr_kode Streng (8) Alle Ingen CVR-nummeret for den ansvarlige myndighed.  
Link Streng (255) Ingen Alle Link til websted som er relevant for varmeforsyningsplanen. WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
Navn1205 Streng (130) V, A K, KV Området inden for, hvilket der gælder et forbud mod visse forsyningsformer jf. varmeforsyningslovens § 14. Skal angives i offentlig status (V,A).
Type1205 Heltal V, A K, KV Angivelse af, hvilken forsyningsform der gælder forbud mod. Skal have værdi fra følgende liste (9. Forsyningsform).
Besk1205 Streng (130) Ingen Alle Andre forbud. Valgfri.
Geometri Geometri V, A K, KV Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

3.6. Spildevandsplan: Mulighed for udtræden - Temakode 1206

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Objekt_id Heltal Alle Ingen Planens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk. Når nye planer oprettes, skal Objekt_id udelades.
Ved upload til eksisterende planer, skal Objekt_id altid angives.  
Oprindkode Streng (255) F, V, A KF, KV Kode for det kortgrundlag, der er benyttet ved digitalisering af retningslinjen. Oprindelseskode vælges fra følgende liste
Navn1206 Streng (130) F, V, A KF, KV Beskrivende navn for området, hvor der er mulighed for udtræden af spildevandsforsyning. Skal angives i offentlig status (F,V,A).
Type1206 Heltal F, V, A KF, KV Kode, der angiver konkret mulighed for udtræden af kloakopland.

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra følgende liste (13. Spildevandsplan: Mulighed for udtræden).

Status Streng Alle Ingen Angivelse af planens status. Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow.
Temakode Heltal Alle Ingen Temakoden for spildevandsplanen.  
Cvr_kode Streng (8) Alle Ingen CVR-nummeret for den ansvarlige myndighed.  
Link Streng (255) Ingen Alle Link til websted som er relevant for spildevandsplanen. WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
Datoforsl Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen, hvor spildevandsplanforslaget fremlægges af kommunalbestyrelsen.  
Datovedt Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen, hvor kommunalbestyrelsen vedtager spildevandsplanen.  
Datoaflyst Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Aflysningsdatoen for spildevandsplanen.  
Datoikraft Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Ikrafttrædelsesdatoen for spildevandsplanen.  
Datostart Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen, hvor spildevandsplanforslaget offentliggøres, og offentligheden for adgang til at kommentere på det fremlagte forslag.  
Datoslut Heltal
yyyymmdd
Ingen Alle Datoen, hvor offentlighedsperioden slutter.  
Doklink Streng(255) Ingen Alle Inden indberetning af planen uploades plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.  

4. Landzonetilladelser

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Planid Heltal Alle Ingen Planid for planen, genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
Plannavn Streng (254) Alle Ingen Planens navn. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannavn skal bevares, kan feltet udelades.  
Plannr Streng (254) F, V, A KF, KV Planens plannummer. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannr skal bevares, kan feltet udelades.  
Komnr Heltal (3) Alle Ingen Kommunens kommunenummer. Den pågældende kommunes trecifret kommunenummer.
Objektkode Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for landzonetilladelser er '80'.
Plantype Numeric (3,1) Alle Ingen Koden for plantypen.  Plantypen for landzonetilladelser er '80.1'.
Status Streng (254) Alle Ingen Planens pågældende status. Angives: "KF": Kladde til forslag, "F": Forslag, "KV": Kladde til vedtagelse, "V": Vedtaget, "A": Aflyst.
Datoikraft Heltal yyyymmdd V, A K Datoen hvor landzonetilladelsen offentliggøres og træder i kraft. Datoikraft må ikke være før 20130101.
Datoikraft må ikke være senere end indberetningsdatoen.
Datoudloeb Heltal yyyymmdd V, A K Datoen hvor landzonetilladelsen udløber. Datoudloeb skal være efter Datoikraft.
Doklink Streng (255) V, A K Inden indberetning af planen uploades plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen. Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i Doklink kan ikke ændres, mens planen er i status V, eller A
Aenanvbyg Boolean   K Angivelsen af om landzonetilladelsen omhandler ændret anvendelse af bebyggelse. Mindst ét af felterne AenanvbygAenanvereaTekanlaeg og Andet skal indeholde værdien 'true'.
Aenanvarea Boolean   K Angivelsen af om landzonetilladelsen omhandler ændret anvendelse af areal. Mindst ét af felterne AenanvbygAenanvereaTekanlaeg og Andet skal indeholde værdien 'true'.
Teknalaeg Boolean   K Angivelsen af om landzonetilladelsen omhandler tekniske anlæg. Mindst ét af felterne AenanvbygAenanvereaTekanlaeg og Andet skal indeholde værdien 'true'.
Andet Boolean   K Angivelsen af om landzonetilladelsen omhandler andet. Mindst ét af felterne AenanvbygAenanvereaTekanlaeg og Andet skal indeholde værdien 'true'.
Matrbetegn text V, A K Angivelse af de jordstykker som landzonetilladelsen omhandler. Der angives en tekststreng med følgende format: "ejerlavskode:matrikelnr;ejerlavskode;matrikelnr;...". Ejelavskoder og matrikelnumre kan findes på Plandata.dk's matrikelliste. Listen over matrikelbetegnelser kan blandt andet findes på Geodatastyrelsens hjemmeside. Historiske matrikelnumre er ikke valide.
Hvert jordstykke må højst angives én gang for den enkelte landzonetilladelse.
Der kan indberettes en geometri for landzonetilladelser, da denne angives gennem Matrbetegn.

5. Zonekort

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Planid Heltal Alle Ingen Planid for planen, genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
Komnr Heltal  Alle Ingen Kommunens kommunenummer. Den pågældende kommunes trecifret kommunenummer.
Objektkode Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for zonekort er '40'.
Zone Heltal Alle Ingen Kode for områdets zonestatus. Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
Status Streng (254) Alle Ingen Planens pågældende status. Angives: "KF": Kladde til forslag, "F": Forslag, "KV": Kladde til vedtagelse, "V": Vedtaget, "A": Aflyst.
Datogstart Heltal
yyyymmdd
N/A   Datoen for starten af zonekortets gyldighedsperiode. Systemet sætter Datogstart til indberetningsdatoen Udfyldes af systemet.
Datogslut Heltal
yyyymmdd
N/A   Feltet benyttes ikke.  
Geometri Geometri Alle Ingen Zonekortets geografiske afgrænsning.

Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen multipolygon.
Hele geometrien skal ligge inden for geometrien af zonens afgrænsning.

6. Indkaldelse af idéer og forslag til ændringer i kommuneplanen

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Planid Heltal Alle Ingen Planid for planen, genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
Komnr Heltal (3) Alle Ingen Kommunens kommunenummer. Den pågældende kommunes trecifret kommunenummer.  
Objektkode Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for Indkladelser af idéer og forslag er '85'.
Plannavn Streng (130) F, A KF Navnet på indkaldelsen af idéer og forslag.  
Datoforsl Heltal
yyyymmdd
F, A KF Datoen hvor det besluttes at udsende indkaldelsen af idéer of forslag. DATOFORSL kan tidligst være dags dato.
Datostart Heltal
yyyymmdd
F, A KF Offentliggørelsen for indkaldelsen af idéer og forslag. DATOSTART må ikke være senere end DATOFORSL.
Datoslut Heltal
yyyymmdd
F, A KF Fristen for indsendelser og bemærkninger. DATOSLUT skal være senere end DATOSTART.
Datoudloeb Heltal N/A   Feltet benyttes ikke. Bør ikke udfyldes
Datoattr Heltal
yyyymmdd
N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet
Datogeom Heltal
yyyymmdd
N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet. Udfyldes af systemet
Doklink Streng(255) F, A KF Inden indberetning af planen uploades plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen. Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status F,  eller A.
Pstatus Heltal (1 eller 2)     Angiver om indberetningen er en kladde eller en offentliggjort plan. Hvis PSTATUS = 1, er planen status "Kladde til forslag"
Hvis PSTATUS = 2, og DATOSLUT ikke er overskredet, er planens status "Forslag".

7. Udbygningsaftaler

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Planid Heltal Alle Ingen Planid for planen, genereres af systemet. Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
Komnr Heltal (3) Alle Ingen Kommunens kommunenummer. Den pågældende kommunes trecifret kommunenummer.
Objektkode Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for udbygningsaftaler er '90'.
Lokalplan_id Heltal Ingen Alle Hvis udbygningsaftalen er tilknyttet en lokalplan, noteres lokalplanen PLANID. LOKPLAN_ID kan kun indeholde et PLANID for en vedtaget lokalplan fra den aktive kommune.
Plannavn Streng(130) F. V K Udbygningsaftalens navn.  
Datoforsl Heltal
yyyymmdd
F, V K Datoen of udbygningsaftalens udkast. DATOFORSL kan ikke være senere end indberetningsdagen.
Datovedt Heltal
yyyymmdd
V K Datogen for indgåelse af udbygningsaftalen. DATOVEDT må ikke være senere end indberetningsdagen.
DATOVEDT kan ikke angives for planer i status 'KF' eller 'F'.
Datoikraft Heltal yyyymmdd V K Dato for offentliggørelse af indgået udbygningsaftale. DATOIKRAFT må ikke være tidligere end indberetningsdagen.
Datostart Heltal yyyymmdd F, V K Datoen for offentliggørelse af udkastet til udbygningsaftalen. DATOSTART kan ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DATOVSTART kan ikke angives for planer i status 'KF' eller 'F'.
Datoattr Heltal
yyyymmdd
N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet.  
Datogeom Heltal N/A   Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet.  
Doklink Streng (255) V, A K Inden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen. Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Datoopdt yyyymmdd N/A   Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet.  
Matrrbetegn text V, A K Angivelse af de jordstykker som udbygningsaftalen omhandler. Der angives en teksstreng med følgende format: "ejerlavskode:matrikelnr;ejerlavskode;matrikelnr;...". Ejelavskoder og matrikelnumre kan findes på Plandata.dk's matrikelliste. Listen over matrikelbetegnelser kan blandt andet findes på Geodatastyrelsens hjemmeside. Historiske matrikelnumre er ikke valide.
Der kan indberettes en geometri for landzonetilladelser, da denne angives gennem MATRBETEGN
Hvert jorstykke må højst angives én gang for den enkelte udbygningsaftale.
Pstatus Heltal     Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Efterlades feltet tomt, indsættes default-værdien '2'. Hvis PSTATUS = '1', er planen i status 'kladde til forslag'.
Hvis PSTATUS = '2', og både DATOFORSL og DATOSTART er udfyldt, er planen i status 'Forslag'.
Hvis PSTATUS = '2', og DATOVEDT og DATOIKRAFT er udfyldt, er planen i status 'Vedtaget'.
Geometri Geometri     Udbygningsaftalens geometri. Denne udfyldes af systemet ud fra de valgte jordstykker i MATRBETEGN. Udfyldes af systemet.
Kan ikke ændres.

8. Kommuneplanstrategi

Tilbage til toppen

Feltnavn Datatype Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Planid Heltal Alle Ingen Planid for planstrategien. Genereres af systemet. Genereres af systemet.
Kan ikke ændres.
Komnr Heltal(3) Alle Ingen Kommunens kommunenummer. Den pågældende kommunes trecifret kommunenummer.
Objektkode Heltal Alle Ingen Kode for generel plantype. Objektkoden for kommuneplanstrategier er '70.'
Plannr Streng(30) Ingen Alle Kommuneplanstrategiens plannummer.  
Plannavn Streng(130) F, V, A K, KF, KV Kommuneplanstrategiens navn.  
Doklink Streng(255) F, V, A K, KF, KV Plandokumentet uploades inden indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet. Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status F, V, eller A, dog med undtagelse af statusskift fra F til KV eller V samt oprettelse af en ny version af planen.
Revision Streng(3) F, V, A K, KF, KV Revisionstypen i kommuneplanstrategien. Der kan vælges værdier fra følgende liste (22. Revisionstype).
Datoforsl Heltal
yyyymmdd
F, V, A K, KF, KV Dato for planforslaget. DATOFORSL må ikke være efter indberetningsdatoen.
Datovedt Heltal
yyyymmdd
V KV Datoen hvor kommunalbestyrelsen vedtog kommuneplanstrategien. DATOVEDT må ikke være før DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdagen.
Datoaflyst Heltal
yyyymmdd
A   Datoen for aflysning af kommuneplanstrategien. DATOAFLYST skal være senere end DATOIKRAFT.
Datoikraft Heltal
yyyymmdd
V, A KV Datoen hvor kommuneplanstrategien træder i kraft. DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.
Datostart Heltal
yyyymmdd
F, V, A, KV KF Datoen hvor høringsperioden starter, og forslaget til kommuneplanstrategien offentliggøres. DATOSTART kan ikke være tidligere end indberetningsdagen.
Datoslut Heltal
yyyymmdd
F, V, A, KV KF Sidste dag i høringsperioden. DATOSLUT skal være mindst 8 uger efter DATOSTART.
Status Streng Alle Ingen Angivelse af planens status. Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under Statusflow.

9. Tilknyttede data

Tilbage til toppen

De tilknyttede data indsættes i planens GML-fil under alle de felter som indgår i selve planen. Dette eksempel udgør en GML til indberetning af en lokalplan. Linje 21-44 udgør lokalplanens bestemmelser, linje 45-62 udgør planens specifikke anvendelseskategorier og disses tilknyttede omfangsbestemmelser, linje 63-66 udgør planens andre bestemmelser, linje 67-92 udgør planens tværgående bestemmelser og linje 93-106 udgør planens geografi.

9.1. Geometri

Tilbage til toppen

Planers geometri kan udgøres af tre forskellige geometrityper, afhængigt af plantypen: 

multipolygonmultilinje eller multipunktEksemplerne viser opbygningen af de tre geometrityper.
 
Feltnavn Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Geometri F, V, A KF, KV Planens geometri Geometrien skal være et multipolygon angivet i EPSG:25832.
Der må ikke være mere end 10 % af geometriens areal, dog maks. 5000 m2, som ligger inden for andre kommuner end den aktuelle.

 

9.2. Specifik anvendelse

Tilbage til toppen

Specifikke anvendelser er altid tilknyttet en lokalplan, et lokalplandelområde, et byggefelt eller en kommuneplanramme. Den plan som anvendelsen er tilknyttet, kaldes "moderplanen". Hvis moderplanen tillader det, er det muligt at tilknytte omfangs- og udstykningsbestemmelser til enkelte anvendelser. Hvis en moderplan indeholder en omfangsbestemmelse, er det ikke nødvendigt at angive den samme omfangsbestemmelse for de enkelte specifikke anvendelser, medmindre at værdien er forskellig fra moderplanens.

Eksempel: Et lokalplandelområde indeholde bestemmelsen BEBYGPCT = '40' og BEBYGPCTAF = '1'. Delområdet har 3 specifikke anvendelser tilknyttet. Hvis bebyggelsesprocenten på 40 % for området er gældende for alle specifikke anvendelser i delområdet, bør der ikke indberettes bebyggelsesprocenter for de specifikke anvendelser. Hvis planen derimod tillader en bebyggelsesprocent på 40 % for specifik anvendelse 1 og 2, men kun 25 % for specifik anvendelse 3, bør BYGPCT og BYGPCTH angives for den tredje specifikke anvendelse, men ikke for de to første.

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Anvspec Heltal(4) Alle Ingen Anvendelseskoden for den specifikke anvendelse. Specifik anvendelse angives fra følgende Oversigt over specifikke anvendelseskategorier.
Hvis moderplanen er et byggefelt (PLANTYPE= '30.4') og BYGTYPE = '1' eller '2', kan der kun vælges specifikke anvendelseskategorier, som også er angivet i den lokalplan eller det lokalplandelområde, som byggefeltet er placeret i.
Bygpct Heltal(3)     Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent for angivne specifikke anvendelse. Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
Bygpcth Heltal(1)     Enheden, som BYGPCT er gældende i. Skal angives, hvis BYGPCT er angivet.
Kan ikke angives, hvis BYGPCT ikke er angivet.
BYGPCTH vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Eareal Heltal(7)     Det maksimalt tilladte etageareal i m2 for den specifikke anvendelse. Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Earealh Heltal(1)     Enheden, som ERAREAL er gældende i. Skal angives, hvis EAREAL er angivet.
Kan ikke angives, hvis EAREAL ikke er angivet.
EAREALH vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
M3_m2 Numerisk(6,2)     Det maksimalt tilladte bebyggelsesomfang, angivet i m3 pr. m2 for den specifikke anvendelse. Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
M3_m2h Heltal(1)     Enheden, som M3_M2 er gældende i. Skal angives, hvis M3_M2 er angivet.
Kan ikke angives, hvis M3_M2 ikke er angivet.
M3_M2H vælges fra følgende liste (3. Bygberegnaf).
Maxbhjd Numerisk(3,2)     Den maksimale tilladte bygningshøjde fro den specifikke anvendelse Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Maxetage Numerisk(3,2)     Det maksimale tilladte antal etager. Udnyttet tagetage indberettes som en halv etage. Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Der kan kun angives hele og halve antal etager.
Bygpctar Heltal(3)     Den maksimale andel af grunden som må bebygges. Angives i procent. Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
Minuds Heltal(7)     Den mindste tilladte udstykningsstørrelse for den specifikke anvendelse. Kan kun udfyldes, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
Udstykfb Boolean     Angivelse af om der er udstykningsforbud for denne specifikke anvendelse. Kan kun udfyldes, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.

9.3. Tværgående bestemmelser

Tilbage til toppen

Kan kun angives hvis modelplans iomafangreg = false.

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Tvaergaaendedel
Delplanid Heltal Alle Ingen Planid for de delområder som den tværgående bestemmelse er gældende for. For at angive mere end ét delområde, oprettes feltet flere gange. Der skal angives mindst 2 DELPLANID.
Systemet kontrollerer ikke at det indtastede planid matcher et delområde fra lokalplanen. Dette bør indberetteren gøre.
Tvaergaaende
Anvspec Heltal(4) Ingen Alle Den specifikke anvendelse som den tværgående bestemmelse er tilknyttet. Hvis BYGPCT er angivet, skal ANVSPEC indeholde anvendelser som findes i mindst ét af de delområder som angivet i DELPLANID.
Hvis EAREAL er angivet, skal ANVSPEC indeholde anvendelser som findes i samtlige delområder som angivet i DELPLANID.
Bygpct Heltal(3)     Den højest tilladte bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten beregnes for alle angivne delområder under ét. Hvis BYGPCT angives, er det ikke muligt at angive EAREAL i samme tværgående bestemmelse.
Eareal Heltal(7)       Hvis EAREAL angives, er det ikke muligt at angive BYGPCT i samme tværgående bestemmelse.

9.4. Andre bestemmelser

Tilbage til toppen

Feltnavn Type Krav Valgfri Feltbeskrivelse Regelbeskrivelse
Abestem Heltal(4) Alle Ingen Angivelse af, hvilken type anden bestemmelse der indberettes. Der skal angives en eller flere af følgende værdier:
'4150' for "skilte og facader" og
'4160' for "bevaringsbestemmelser".

 

 

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk