Udkast til vejledning om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land er sendt i høring

Publiceret 28-06-2024

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt udkast til vejledning om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land i offentlig høring.

Bekendtgørelse nr. 440 af 3. maj 2024 om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land er trådt i kraft den 1. juni 2024. Med udkast til vejledning er det hensigten at bidrage til, at bekendtgørelsens bestemmelser udmøntes på bedste vis i kommunernes planlægning.

Udkast til vejledning kan findes på Høringsportalen her:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/68851

Høringssvar

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning sendes til hoeringplan@plst.dk senest den 30. august 2024.

Vejledningens formål

Vejledningen har til formål at hjælpe både kommunerne og solcelleopstillerne med at tage alle relevante forhold i betragtning, når de vil planlægge solcelleanlæg i det åbne land. Derfor beskriver vejledningen med bidrag fra de relevante myndigheder en lang række temaer. Det er bl.a. de særlige regler i kystnærhedszonen, retningslinjer i kommuneplanen, beskyttelse af nabointeresser, hensyn til energiforsyning, natur, landskab, jordbrugsmæssige interesser og brug af lavbundsarealer.

Energistyrelsen har derudover udarbejdet en eksempelsamling om kommunernes planlægning for solcelleanlæg. Den sendes i høring parallelt med vejledningen og kan findes også findes på Høringsportalen.dk.