Der arbejdes videre med udpegning af konkrete energiparker på land

Publiceret 25-06-2024

Efter orientering af aftalekredsen bag Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023 forberedes der nu udkast til bekendtgørelser for syv konkrete arealer til energiparker. Dette sker som opsamling på dialogen med kommuner og opstillere om de 32 arealer til potentielle energiparker, som blev indmeldt i efteråret 2022.

Som opfølgning på Klimaaftale om grøn strøm og varme fra 22. juni 2022 blev kommuner og VE-opstillere i efteråret 2022 inviteret til at indmelde arealer til potentielle energiparker. I alt blev der screenet 188 arealer på tværs af statslige myndigheder for nationale interesser i arealanvendelsen samt mulighed og hastighed for tilslutning og indpasning i elnettet. På den baggrund blev der udvalgt 32 potentielle energiparkarealer, som der i november 2023 blev indledt dialog om. Sideløbende blev der gennemført en offentlig høring om arealerne i november 2023.  

Dialogen med kommunerne har bl.a. afdækket:

 • Arealernes egnethed til energiparker
 • Kommunalbestyrelsernes tilslutning til udpegning af arealer til potentielle energiparker
 • Interesse for indpasning af PtX-anlæg og erhvervsarealer
 • Ønske om eventuel hel eller delvis statslig overtagelse af planlægningen og/eller myndighedsbehandlingen på miljøområdet

På baggrund af dialogen er der i første omgang kommunal tilslutning til at arbejde videre med udpegning af syv arealer til energiparker. Der forberedes udkast til bekendtgørelser for:

 • Arealet Uur Hedebrug i Ikast-Brande Kommune
 • Arealet Ulkær Mose i Ikast-Brande Kommune
 • Arealet Farris i Kolding Kommune
 • Arealet Eggebæk (Padborg Klimapark) i Aabenraa Kommune
 • Arealet ved Båløvej i Aabenraa Kommune
 • Arealet Hjølund Øst i Silkeborg Kommune
 • Arealet Hjølund Vest i Silkeborg Kommune

I december 2023 blev der indmeldt i alt 83 forslag til arealer til potentielle energiparker. Af disse er der indtil videre sorteret 4 arealer fra, da de ikke lever op til kravene i loven. Indtil videre er der modtaget positiv tilbagemelding fra kommunerne på 10 af arealerne, som der gås videre med udpegning af sideløbende med forarbejde til udpegning af de 7 arealer fra første indmeldingsrunde. De 10 arealer er følgende:

 • Arealet Vognserup Gods i Holbæk Kommune
 • Arealet Idomlund i Holstebro Kommune
 • Arealet Lellinge frihed og Vallø Storskov i Køge Kommune
 • Arealet Nørre Nebel i Varde Kommune
 • Arealet ved Svejlund j i Aabenraa Kommune
 • Arealet ved Perbøl i Aabenraa Kommune
 • Arealet Rendbæk Øst i Jammerbugt Kommune
 • Arealet Nørrekær Enge i Vesthimmerlands Kommune
 • Arealet Svoldrup Kær i Vesthimmerlands Kommune
 • Arealet Energipark ved Tjele i Viborg Kommune

Energiparkerne vil blive udpeget i henhold til den nye lov om statsligt udpegede energiparker, som træder i kraft d. 1. juli 2024. Loven giver gunstige vilkår for etablering af energiparker på land med vindmøller og solcelleanlæg samt tilknyttede anlæg i form af PtX-anlæg og anden erhvervsmæssig bebyggelse.

Det er ministeren for byer og landdistrikter, der med kommunalbestyrelsens tilslutning, udpeger arealer til energiparker efter forudgående orientering af aftalekredsen bag Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023. Udpegningen af energiparker vil ske i form af bekendtgørelser, som fastlægger det areal, som udpeges til energipark.

Det videre arbejde frem mod udpegningen af energiparkerne vil blive gennemført i tæt dialog med blandt andet kommuner og opstillere. Udkast til bekendtgørelser med tilhørende miljøvurdering vil blive fremlagt i offentlig høring i mindst 8 uger.

Selve realiseringen af energiparkerne forudsætter, at der foretages en nærmere planlægning efter planlovens regler.

Der arbejdes for en udpegning af de første energiparker ultimo 2024.

Der åbnes for indmelding af nye forslag til arealer til potentielle energiparker på land i efteråret 2024 og igen i 2025.

Læs mere i By-, Land- og Kirkeministeriets pressemeddelelse og på planinfo.dk.