Afrapportering fra arbejdsgruppen om autocampere

Publiceret 18-06-2024

Vejledningsnotat om autocampere er opdateret og uddybet.

By-, Land- og Kirkeministeriet har i efteråret 2023 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe om autocampere. Arbejdsgruppen blev forankret i Plan- og Landdistriktsstyrelsen og med deltagelse af relevante myndigheder, som bl.a. har ressortansvaret for vejlovgivningen, herunder reglerne for parkering.

Arbejdsgruppen fik til opgave at se nærmere på og evt. opdatere og uddybe et eksisterende vejledningsnotat fra 2021 om autocamperes færdsel, parkering og campering.

Følgende myndigheder deltog i arbejdsgruppen: Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Erhvervsministeriets departement og By-, Land- og Kirkeministeriets departement.

Arbejdsgruppen har på baggrund af drøftelserne vurderet, at der var behov for at opdatere og uddybe vejledningsnotatet om gældende regler for ophold med autocampere.

Notatet er på baggrund af arbejdsgruppens arbejde nu opdateret og uddybet og kan læses her:

Vejledningsnotat om autocampere

Spørgsmål og pressehenvendelser

Pressehenvendelser kan ske til By-, Land- og Kirkeministeriet på tlf. 70 20 25 85 (ikke SMS) eller på mail: pressevagten@km.dk.

Ved faglige spørgsmål til vejledningen kan der rettes henvendelse til:

  • Plan- og Landdistriktsstyrelsen for så vidt angår reglerne i sommerhusloven, campingreglementet og planloven. Du kan skrive til Hanne Berg på hanber@plst.dk eller på plst@plst.dk
  • Vejdirektoratet for så vidt angår reglerne i færdselslov og vejlovgivningen. Du kan skrive til Mads Hedegaard på jur@vd.dk
  • Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen for så vidt angår reglerne i naturbeskyttelseslov og vej- og markfredsloven. Du kan skrive til Lars Bendix på lbp@nst.dk og Astrid Laursen på aslau@mst.dk eller på hovedmail hhv. nst@nst.dk og mst@mst.dk
  • Kystdirektoratet for så vidt angår reglerne om strandbeskyttelseslinjen og klitfredning. Du kan skrive til Martin Kangas Christensen på makch@kyst.dk eller på hovedmail kdi@kyst.dk