Havne som transportcentre

01-08-2009

Undersøgelse af konflikter i relation til havnens transportcenterrolle i 12 havne

Havne har en vigtig rolle som knudepunkter for omsætning af gods mellem sø og land. Den globaliserede økonomi har øget behovet for lange godstransporter, hvilket har bragt havnenes rolle som knudepunkter yderligere i fokus. Samtidig medfører den stigende trængsel på landinfrastrukturen, at søtransport ses som et reelt alternativ. Og da brugen af søvejen samtidig på en række områder har en positiv indflydelse på miljøet sammenholdt med landbaseret transport, er det naturligt at søtransport og havne er kommet stærkt i fokus.

Denne rapport gengiver den del af undersøgelsen, der har været initieret af Transportministeriet, og som særligt sætter fokus på havnen som transportknudepunkt og de interesser der ligger i at udvikle havnen som sådan.

Kernen i undersøgelsen er baseret på en række interviews/rundbordssamtaler gennemført i første halvdel af juni 2009. En nærmere beskrivelse af metoden er gengivet i afsnit 4.